Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

En ny studie fra NOVA har sett på hvilke faktorer det er som påvirker folks holdninger til ekteskap mellom samme kjønn.

I en nylig publisert NOVA-studie, «Attitudes Toward Same-Sex Marriage: The Case of Scandinavia», studerer Niklas Jakobsson og hans kolleger holdninger til ekteskap mellom personer av samme kjønn i Norge og Sverige. Nesten 80 prosent av de spurte er positive til homofile og lesbiske ekteskap – noen flere i Sverige enn i Norge.

– Utvalget i undersøkelsen er ikke representativt, så de faktiske tallene må tolkes med forsiktighet, men, det er likevel verdt å merke seg at tallene er langt høyere enn sammenlignbare undersøkelser fra andre land, sier Niklas Jakobsson til Blikk Nett og forteller at formålet med studien har vært å se på hvilke faktorer det er som kan bidra til å forklare folks holdninger til ekteskap mellom personer av samme kjønn.

Sentrale funn fra undersøkelsen viser blant annet at menn er mye mer skeptiske til homofile og lesbiske ekteskap enn kvinner.
– Der var det store forskjeller, men ikke noe overraskende funn egentlig, sier Jakobsson og viser i stedet til et uventet funn.

– I motsetning til det man kunne forvente, fant vi ikke noen forskjell på eldre og yngres holdninger. På forhånd trodde vi at det skulle være større forskjeller mellom de eldre og de yngre. Man har jo ofte en oppfatning av at eldre er mer fordomsfulle, sier Jakobsson og forteller at de eldste respondentene er i 60-årene.

Både Sverige og Norge er foregangsland på lhbt-området og når studien viser at 80 prosent av respondentene er positive til ekteskap mellom samme kjønn bekreftes påstanden. Men er det stor forskjell fra andre land som har hatt liknende studier?
– Hvis man sammenligner med amerikanske studier på samme område, så er ikke majoriteten i de studiene positive til ekteskap mellom samme kjønn. Så forskjellen er stor. Men så må det sies at de amerikanske studiene er en del eldre enn vår, sier Jakobsson til Blikk Nett.

– Noe annet som er unikt med vår studie er at vi, i motsetning til for eksempel amerikanske studier, har høy svarfrekvens. For eksempel ble det gjennomført en liknende studie i USA i 2008 som hadde en svarfrekvens på 15 prosent. Det er veldig lavt.

Jakobsson mener den høye svarfrekvensen på hans studie skyldes at temaet er noe som opptar folk i Sverige og Norge.
– Vi ser det samme i Tyskland. Der har de omtrent svarprosent på liknende studier som vi har på vår.

Lover er normdannende
Studien viser også at det i gruppen respondenter som deltar i religiøse aktiviteter minst en gang per måned, 9 prosent i Norge og 8 prosent i Sverige, er en majoritet negative til at homofile og lesbiske skal få gifte seg.

De som definerer seg på høyresiden av den politiske aksen, er mindre positive til homofile og lesbiske ekteskap enn de som definerer seg på venstresiden.

I Norge og Sverige har homofile og lesbiske kunnet gifte seg siden 2009. Jakobsson er ikke fremmed for at det kan ha påvirket svarene i studien.
– Jeg er av den mening, selv om det er vanskelig å finne støtte for påstanden, at lover kan ha en normdannende effekt. De positive funnene i vår studie kan kanskje være et resultat av det. Man så den samme effekten når røykeloven ble innført. Mange var negativ til loven, men i dag synes alle det var en god ide, sier Jakobsson og forteller at det finnes grundige undersøkelser i Irland og Italia på området.

Studien publiseres i vitenskapsmagasinet Journal of Homosexuality