Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Folkehelseinstituttet (FHI) melder at hivsmittetallene blant menn som har sex med menn (msm) holder seg vedvarende høye. Helseutvalget mener testaktiviteten blant msm ligger på et altfor lavt nivå, mens Nye Pluss etterlyser nye forebyggende tiltak.

Det ble i 2014 påvist 107 hivtilfeller blant menn som har sex med menn. Dette er det høyeste antallet påvist noe år i denne gruppen i Norge.

Økningen ses imidlertid blant innvandrere smittet homoseksuelt før ankomst til Norge og reflekterer derfor ikke en økning i nysmitte blant msm i Norge. Blant msm født i Norge har hivtallene holdt seg relativt stabile de siste 10 årene. Andelen hivpositive msm med innvandrerbakgrunn har vært økende de siste årene. Denne tendensen forsterker seg ytterligere, og msm med innvandrerbakgrunn utgjør nå om lag 50 prosent av de meldte tilfellene blant msm i 2014.

I tillegg til økt kondombruk er tidlig diagnostikk et prioritert mål i det forebyggende arbeidet. Viktigheten av økt testing i gruppen bekreftes også ved at man hvert år diagnostiserer et betydelig antall msm først etter at de har utviklet aids eller annen langtkommet hivsykdom.
– Helseutvalget stiller seg bak FHI sin analyse om at økt testaktivitet, kondombruk og flere hivsmittede på effektiv behandling fortsatt er de viktigste forebyggende tiltakene, sier Rolf Martin Angeltvedt, faglig og administrativ leder i Helseutvalget.

Helseutvalget stiller seg også bak budskapet fra FHI om atferdsendring og konsekvent kondombruk.
– Det er helt nødvendig for å redusere forekomsten av hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner i sårbare grupper, sier Angeltvedt.

Gonoré og syfilis
Smittepresset blant msm forsterkes av et betydelig antall nysmittede med høye virusmengder som ikke kjenner sin hivstatus. Antall påviste tilfeller av gonoré blant msm fortsetter å øke i 2014 og forekomsten av syfilis holder seg på et vedvarende høyt nivå, noe som også indikerer mye risikosex blant msm både i Norge og på utenlandsreiser.
– Usikker sexatferd har altså betydelig større risikopotensial enn tidligere. Økning i antall meldte tilfeller av gonoré og et vedvarende høyt antall tilfeller av syfilis blant msm indikerer mye risikosex. Dette bekreftes igjen av tendenser fra andre vestlige land, som England, hvor representative undersøkelser viser til en dramatisk nedgang i kondombruken de siste 5­10 årene, sier Angeltvedt og legger til at testaktiviteten blant msm ligger på et altfor lavt nivå.

Helseutvalget får støtte av FHI, som oppfordrer alle seksuelt aktive msm til å teste seg årlig, mens menn med flere partnere bør teste seg oftere.

– Ikke overrasket
Nye Pluss – hivpositives landsforbund er ikke overrasket over de nye tallene.
– Tallene fra FHI bekrefter de siste årenes utvikling i Norge. Det er skuffende, men jeg kan ikke si at jeg er spesielt overrasket, sier Kim Fangen, daglig leder i Nye Pluss.

Ifølge Nye Pluss finnes det ikke ett svar på hvorfor økningen i antall hivsmitte er så stort. Nå etterlyser Fangen en styrking av det forebyggende arbeidet rettet mot msm-gruppen.
– Vi må være villig til å lete mer, jobbe annerledes og mer bredspektret enn det man har gjort til nå. Jeg savner også en større politisk vilje til å ta med brukerorganisasjonene i det forebyggende arbeidet. Kunnskapen og erfaringene Nye Pluss sitter med har vært for lite brukt i det forebyggende arbeidet fram til nå.

En pille mot hiv?
Verdens helseorganisasjon (WHO) endret retningslinjene for hivforebyggende arbeid i 2014 og anbefaler økt bruk av behandling for å forebygge smitte. Behandlingen PrEP, Pre-exposure Prophylaxis, har vist at en medisin som pillen Truvada, et antiviral-middel for behandling av hivinfeksjon, kan forhindre hiv-negative å bli smittet av viruset. Behandlingsmetoden er mye brukt i USA.

Her hjemme er diskusjonen rundt PrEP og Truvada i startgropen. Og i et intervju med Blikk i februar uttalte helseminister Bent Høie at metoden kan gi ny kunnskap, men advarte også mot negative konsekvenser.
– Nasjonale helsemyndigheter vil i samarbeid med relevante fagmiljøer og frivillige organisasjoner utrede konsekvensene av endringene i norsk sammenheng. Vi må også tenke på konsekvensene av en slik strategi. Den positive følgen kan være at disse medisinene gir oss kunnskap som tilsier at de fungerer som en form for vaksine mot hivsmitte. Men den åpenbare negative konsekvensen er hvis de fører til at flere dropper kondombruk, sa Høie til Blikk.

I sin årsrapport for 2014 melder Folkehelseinstituttet at tidlig behandling av nydiagnostiserte med hiv og økt bruk av medisiner som forebygging øyemed også vil tas i bruk i Norge.
«Sammen med tidlig behandling av hivsmittede vil andre medikamentelle forebyggingstiltak som preeksponeringsprofylakse (PrEP) trolig få økende betydning også i Norge. PrEP innebærer at hivnegative med stor hiv smitterisiko behandles med hivmedisiner for å redusere risikoen for å bli smittet. 30-års erfaring med hivforebygging i Norge viser at det er nødvendig med et mangfold av virkemidler om man skal klare å redusere hivinsidensen i de mest risikoutsatte gruppene», heter det i Folkehelseinstituttets årsrapport.

PrEP-konferanse i Oslo
Nye Pluss er klare på hva de ønsker med hensyn til PrEP og Truvada.
– Nå må vi ta i bruk alle de redskapene som finnes, som PrEP. Det er også Verdens helseorganisasjon (WHO) enige i. Jeg kan ikke forstå hvorfor vi er så treige her i Norge, sier Fangen og viser til at det finnes en rekke studier på PrEP.
– To studier, en i England og en i Frankrike og Canada, viser til gode resultater med PrEP. Begge studiene viste en reduksjon i smitteutsatthet på hele 86 prosent. Det er funn som burde være relevant også for msm-gruppen i Norge.

Nye Pluss vil ikke sitte på gjerdet å vente på myndighetene. Derfor arrangerer organisasjonen en nordisk PrEP-konferanse i Oslo 21. oktober, i forkant av HIV15, som er en brukerkonferanse arrangert av Nye Pluss i samarbeid med Oslo universitetssykehus.
– Vi ønsker å stimulere til en informert debatt i det norske forebyggende miljøet av institusjoner og organisasjoner, og øke kunnskapsnivået om PrEP blant både pasienter, politikere, helsearbeidere, helseadministratorer og andre berørte fagfolk. Selv drar jeg til København senere denne måneden for å delta på en PrEP-konferanse i regi av Aids Fondet for å få oppdatert informasjon om bruken av PrEP og Truvada, sier Fangen til Blikk Nett.

– Gi oss PrEP!
Fangen mener at PrEP vil være et bra virkemiddel for å få msm-gruppen til å snakke om seksuell helse.
– Med Truvada er det flere som opplever at de igjen tør å ha sex. Man ser det internasjonalt på datingtjenester som Grindr og liknende at brukere oppgir at de går på PrEP. Da åpnes plutselig en ny dør med tanke på å snakke om seksuell helse – fordi hivstatus ikke lenger er hovedfokus.

Nye Pluss etterlyser mer aktivisme i msm-miljøet og oppfordrer flere til å gå i bresjen for nye forebyggende tiltak.
– De gutta som fortsatt er hivnegative, men som likevel er i risikosonen og som selv vet det, må være tydelig på at de vil ha PrEP! De ønsker å forbli hivnegative og nettopp derfor bør de kreve å få PrEP. Den diskusjonen og det engasjementet savner jeg her hjemme. Det må bli slutt på at msm-gutta står med hodet bøyet fordi vi står utenfor det som regnes som et A4-liv