Del artikkel: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Regjeringen har i dag lagt fram et forslag til straffebestemmelser om smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning.

Justisdepartementet har kommet med proposisjon (Prop.120L) til Stortinget som er et forslag til endringer i Straffelovens paragraf 237. Hvilket innebærer at vellykket hiv-behandling nå vil frita for straff.

Forslaget følger i hovedsak opp anbefalingene til lovutvalget som ble oppnevnt på bakgrunn av kritikk mot den gjeldende strafferettslige reguleringen. Lovutvalget resulterte i NOU-en «Om kjærlighet og kjøletårn — Strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer.»

– Jeg er fornøyd med at vi nå foreslår et regelverk som tar opp i seg den medisinske utviklingen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) i en pressemelding.

Forslaget innebærer blant annet en klargjøring av at straffeansvar ikke pådras når forsvarlige smitteverntiltak er iakttatt. Dette omfatter blant annet vellykket medisinsk behandling av hivsmitte. Det er lagt vekt på at kunnskapsgrunnlaget om behandling av hivsmitte har endret seg de siste årene, og at smitterisikoen fra velbehandlede hivpositive personer må anses som minimal.

Regjeringen foreslår også en endring i straffeprosessloven som åpner for at politiet rutinemessig kan undersøke smittestatusen til personer som er mistenkt for voldtekt eller andre alvorlige seksuelle overgrep.
– Forslaget innebærer at vi raskere enn i dag kan få avklart om fornærmede har blitt utsatt for smittefare. Det er viktig for regjeringen å styrke fornærmedes stilling i straffesaker, og denne endringen vil bidra til det, sier Amundsen i pressemeldingen.

Gode vurderinger
Regjeringens forslag til straffebestemmelser om smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning blir godt mottatt hos HivNorge, som har jobbet lenge med straffeloven, samt kommet med innspill til NOU-en «Kjærlighet og Kjøletårn,» som ble avgitt til helse- og omsorgsministeren i oktober 2012.
– Dette er veldig bra. Men det har tatt lang tid, sier Leif-Ove Hansen, styreleder i HivNorge.

– Denne problemstillingen har nok ikke vært en prioritet hos politisk ledelse. Men slik proposisjonen står nå så er det klart at departementet har gjort noen gode vurderinger, basert på både «Kjærlighet og Kjøletårn» og innspill fra brukerorganisasjonene, som blant andre HivNorge.

Går man på vellykket behandling i dag, er man smittefri. Det er et faktum som har vært underkommunisert.
– Derfor er det gledelig å se at justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen anerkjenner den medisinske utviklingen, sier Hansen til Blikk Nett.

I oktober i fjor ble det klart at helseminister Bent Høie støtter Helsedirektoratet og Folkehelsa i at det skal åpnes for det hiv-forebyggende tiltaket PrEP i Norge. PrEP står for preeksponeringsprofylakse og er hivmedisiner som gis hivnegative for å forebygge eventuell hivinfeksjon.

PrEP-behandling er også et element som styrker endringene i straffelovens paragraf 237.
– Nå ligger ansvaret hos hver enkelt. PrEP er et hivforebyggende tiltak og med disse endringene som er foreslått så er det hensynsløs adferd man er ute etter å straffe, sier Hansen.

HivNorge mener det fortsatt er rom for forbedring i utformingen av lovteksten og
vil jobbe videre med proposisjonen.
– Vi vil også starte jobben med å snakke med alle partiene på Stortinget før saken behandles der, sier Leif-Ove Hansen, styreleder i HivNorge.