30 år med hiv

Publisert

De siste ti årene har hivtallene begynt å stige igjen. Og det er menn som er smittet homoseksuelt som dominerer i Folkehelsa oversikt over innenlands hivsmitte. Blikk har spurt sentrale aktører hva de mener må gjøres for å stoppe denne utviklingen.

Arve Juritzen

. Eier og driver Juritzen Forlag AS, skrev Norges første boka om aids; «Henki. Å leve med aids-viruset»: – Et av problemene er at kommunikasjonen har vært parallell for de som er smittet, og de som ikke er det. Vi trenger kraftigere kost i skremselspropagandaen overfor dem som ikke er smittet. Vi behøver andre virkemidler enn brosjyrer med erotiske bilder og snill tale.– Vi må få å unge mennesker til å forstå hvor enkelt det er å ikke bli smittet. Ingen lytter hvis man sitter og pjusker og sier at man kan leve godt med hiv i dag. Vi må gå tilbake i tida og skremme. Men samtidig er det viktig å ikke stigmatisere de som er smittet.

Stig Frøland.

 Professoren i medisin er Norges mest profilerte hiv/aids-forsker og jobber fortsatt aktiv i pasientbehandlingen: – I motsetning til i 80-årene ser ikke hiv og aids ut til å være noe tema i skoleundervisningen. Kunnskap om hvordan hiv smitter, er ikke tilfredsstillende. Informasjonen må gjenopptas, for å minske stigmatisering og fordommer.– Det er viktig at vi ikke dropper det forebyggende arbeidet med råd angående trygg sex. Dette kan suppleres med forebyggende tiltak hvor man utnytter den smittereduserende virkningen av hivmedikamenter. Vi bør satse på en aktiv og pågående hivtesting og legge det inn i rutinetester. Så kan heller de som ønsker det, reservere seg.

Olav André Manum.

Journalist og forfatter av boka «Kjærlighet, kunnskap og kondom»: – Panikkangsten på 80-tallet har skapt et bilde som sitter igjen. Nå som det har kommet god behandling og hiv ikke er en dødsdom lenger, kvier folk seg likevel for å være åpne. Hivpositive blir stigmatisert. § 155 i straffeloven bidrar ikke til å hindre hivspredning, men skremmer folk fra å teste seg.– Informasjonen til den generelle befolkningen har blitt borte, og mange innbiller seg at det ikke angår dem. Hiv kan ramme alle. Homoorganisasjonene, HivNorge og myndighetene må mer på banen, og bevissthetsnivået må økes, særlig om hvordan hiv smitter og ikke smitter. § 155 må fjernes. Den skremmer folk fra å ta ansvar.

Bent Høie.

 Stortingsrepresentant for Høyre og leder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget: – Dette er et kontinuerlig arbeid hvor stadig flere nye mennesker må lære om temaet. Allmenninformasjonen om hiv, både i skole og i samfunnet ellers, må tas opp igjen slik den var på 90- tallet, og det må bli enkelt å teste seg. Det må i større grad tilbys lavterskeltilbud for testing.

Bård Nylund.

Leder i LLH: – Vi må bli bedre på å kommunisere ut hvor overrepresenterte menn som har sex med menn er, og ha en aktiv og målrettet innsats mot de mest utsatte. Både fra myndighetenes side, og fra frivillige. Ressursene ikke har økt i takt med utfordringene. Frivillig sektor som har fått delegert ansvar fra myndighetene, må ha gode og forutsigbare rammer. Vi må gi folk kunnskap for lettere å kunne ta gode valg for seg selv og den man har sex med. Vi har også feilet som miljø når det kommer til inkludering av hivpositive. Svært mange er skjulte.

Håkon Haugli.

 Stortingsrepresentant og leder av Homonettverket i Arbeiderpartiet. – Hivpositive møtes med frykt og fordømmelse. Det er et tankekors at stigmaet kanskje er større i dag enn i begynnelsen av epidemien. Nå forventes det at alle vet nok til å unngå smitte. Mange ser ut til å mene at den som likevel smittes selv har skylda. Disse holdningene hindrer åpenhet og forebygging og er direkte helsefarlige. – I Norge trenger vi å jobbe med kunnskaper og holdninger blant folk og øke bevisstheten om hva hiv/aids faktisk er, særlig blant ungdom. I tillegg trenger vi fortsatt fokusert forebyggende innsats i risikomiljøer. Det er viktig, også fra et forebyggingsperspektiv, at hivpositive lever gode liv.

Evy-Aina Røe. G

eneralskretær i Hiv-Norge: – I 1998-99 valgte myndighetene en såkalt målrettet informasjonsstrategi i bekjempelsen av hiv og aids. Man definerte hvem de såkalte sårbare gruppene var, og resten av befolkningen ble glemt. Det er grunn til å anta at det var med på å skape en større distanse til hiv og aids. En slik strategi tar heller ikke innover seg at det kommer til nye generasjoner. Flere generasjoner etter 80-tallet har ikke fått kunnskap.– Hiv og aids må prioriteres som område igjen. Målrettet strategi overfor enkelte grupper er viktig. Men befolkningen generelt må også inkluderes. Kunnskap er alfa og omega for å kunne gjøre riktige valg. Vi må få ungdom til å endre holdning til kondombruk. Holdningsskapende arbeid er en kontinuerlig prosess og må startes tidlig. Når myndighetene velger å delegere nesten alt arbeidet på feltet til det sivile samfunn, må det også følge med bevilgninger for å oppnå resultater.

Rolf Angeltvedt. F

aglig og administrativ leder i Helseutvalget: – FN har satt et mål at vi innen 2015 ikke skal ha noen aidsrelaterte dødsfall i verden. Det forutsetter at hivtest og gratis medisiner blir gjort tilgjengelig for alle. I Norge har god medisinsk oppfølging og gratis medisiner vært tilgjengelig i mange år, men likevel ser vi en hivøkning, særlig blant menn som har sex med menn. Det betyr at test og behandling alene ikke hjelper. Etter vår mening kan ikke denne strategien lykkes uten forebyggende tiltak blant hivpositive og hivnegative. – Tre viktige behov for å få ned nysmitte vil derfor være lav terskel for hivtesting og testing av andre seksuelt overførbare infeksjoner, kvalitetssikret medisinsk behandling og evaluerbare forebyggingsmodeller. Vi må ha egne tilbud til hivpositive, som går på medisiner, for å ha god kontroll på håndtere egen hivinfeksjon. I tillegg må vi jobbe forebyggende med rus og sikrere sexatferd. Jeg vil også påpeke betydningen av et sterkt fokus på antidiskriminerende arbeid. Å vokse opp i omgivelser som er negative til homofile eller hivpositive vil påvirke våre levekår, men også utsette oss for dårlig psykisk helse og økt risiko for rusproblemer. Vi er nødt til å tenke helhetlig, uansett hvilken strategi vi velger. Og ikke minst, bruk kondom og vær sjenerøs med gliden!