Alta først i Norden

Publisert

Høgskolen i Finnmark problematiserer forståelser av kjønn og seksualitet. Studentene som tar bachelorutdanning i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark skal etter kurset «Mangfold og marginalisering. Kjønn, seksualitet - og sosialt arbeid» kunne redegjøre for ulike perspektiver på kjønn og seksualitet og reflektere kritisk i forhold til sosialt arbeids arbeidsmåter og praksis. Et sentralt siktemål med kurset er å problematisere en grunnforestilling innenfor sosialt arbeid, nemlig den forestillingen at noen individer og grupper har et problem, som sosialarbeideren så skal bidra til å løse. Homofile, lesbiske, transpersoner er slike grupper, og i den grad sosialt arbeid, mest i England og USA, har beskjeftiget seg med disse gruppene, har det hvilt på en forestilling om at det er «de» som har problemet. – En slik forestilling kan sees som problemskapende i seg selv. Den kan innebære at sosialt arbeid bidrar til marginalisering, noe sosialt arbeid jo har som målsetting å hindre, sier de fagansvarlige for kurset ved Institutt for sosialfag, førstelektor i samfunnsvitenskapelige emner Merethe Giertsen og høgskolelektor i sosialt arbeid Aud Kirsten Innjord.

Først i Norden

Kurset er blant annet et resultat av høgskolerapporten «Seksualitet. En distinksjon å regne med - også på sosialarbeiderutdanninger» fra 2009. Rapporten ble ført i pennen av Giertsen og Innjord. – Så langt vi vet, er dette det første omfattende obligatoriske kurset på en utdanning av sosialarbeidere i Norden som er viet til kjønn og seksualitet. Kurset inngår som en fast bestanddel av bachelorutdanningen, og vil gis hvert år. Kurset startet nå i februar for 3 kl. ved bachelorutdanning i sosialt arbeid, sier Aud Kirsten Innjord til Blikk Nett. Kunnskapsdepartementet har flere ganger henstilt helse- og sosialfaglige utdanninger på universiteter og høgskoler om å fokusere på lhbt. – Å få seksualitet inn som fast tematikk er ikke enkelt, fordi de enkelte utdanningsinstitusjoner har stor grad av frihet til å bestemme temaer og pensum i undervisning. Men her har vi fått det til, sier Merethe Giertsen til Blikk Nett.

Skeiv teori

– Kurset bygger i vesentlig grad på skeiv teori. Dette er et nyttig perspektiv for sosialarbeidere, fordi det gir sosialarbeidere et godt grunnlag til å være selvkritisk, både på sin egen forståelse når det gjelder seksualitet og kjønn, og på det kunnskapsgrunnlaget som sosialt arbeid er tuftet på. Imidlertid, innenfor sosialt arbeid trenger man et mangfold av metodiske tilnærminger i praktisk sosialfaglig arbeid. Derfor er et bredt tilfang av ulike teoretiske forståelser nødvendig. Mer klassiske tilnærminger i arbeid med utsatte grupper inngår også derfor i kurset, sier Aud Kirsten Innjord. Det tverrfaglige kurset strekker seg over hele februar og på planen står blant annet queerperspektivet hvor studentene får en innføring av psykolog og førsteamanuensis Anbjørg Ohnstad, fra Institutt for sosialfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Mens lege og professor Esben Esther Pirelli Benestad skal holde forelesning om kjønn.