Ap vil styrke Rosa kompetanse

Foreslår millionbevilgning til arbeid med kjønn og seksualitet i barnehager og skoler i alternativt statsbudsjett.

Publisert

I Arbeiderpartiets alternative budsjett, som legges fram fredag 17. november, ligger det en million friske midler til arbeid med kjønn og seksualitet i norske barnehager og skoler.

I tillegg foreslås en styrking av Rosa kompetanse skole. Det er gledelige nyheter for FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som lenge har pekt på nødvendigheten av å tematisere kjønn og seksualitet i barnehager og skolen.

– Nå håper FRI de andre partiene vil følge etter, sier FRI-leder Ingvild Endestad i en kommentar til Blikk Nett.

Vil lære mer

FRIs Rosa kompetanse barnehage tilbyr kurs om kjønnsmangfold for ansatte i norske barnehager og barnehagelærerstudenter. Tilbudet er per i dag finansiert gjennom helsedirektoratet med 550 000 kroner. Rosa kompetanse skole er rettet inn mot ansatte i skolen og bidrar til økt kunnskap om kjønn og seksualitetsmangfold og forebygging av gruppebaserte fordommer

– Vi får stadig flere henvendelser fra foreldre og ansatte i barnehager som ønsker å lære mer om hvordan de skal trygge barn som ikke lever opp til de strenge kjønnsrollene, sier Ingvild Endestad.

Endestad er glad for det tydelige signalet Arbeiderpartiet sender i sitt alternative statsbudsjett. Da regjeringens la fram sitt forslag til statsbudsjett 12. oktober viste det at lhbti-potten nærmest står på stedet hvil. Regjeringens forslag til lhbt-midler er på 11 578 000 kroner, mot 11 274 000 kroner i 2017 og 10 967 000 i 2016. Det er også satt av penger til å gjennomføre en bred levekårsundersøkelse for lhbti-befolkningen.

Kompetanseheving

I det alternative statsbudsjettet som Arbeiderpartiet legger fram fredag 17. november vil det altså ligge en bevilgning øremerket FRI sitt arbeid med kompetanseheving blant barnehageansatte, ifølge kilder i Arbeiderpartiet.

FRI tilbyr kompetanseheving om kjønn og seksualitet for å sikre likeverdige tjenester i ulike sektorer gjennom tiltaket Rosa kompetanse. Siden 2017 har også barnehagene fått muligheten til å benytte seg av tilbudet. Rosa kompetanse barnehage har mottatt mange henvendelser i sitt første år, og har vært ute i over 30 barnehager til tross for begrenset bevilgning.

– Rosa kompetanse er ikke bare viktig for barn som bryter med normene for kjønn eller seksualitet. Økt kompetanse om kjønn og seksualitet er viktig for å forebygge strenge kjønnsroller i barnehagen og bidra til at alle barn kan få utfolde seg fritt, sier Ingvild Endestad til Blikk Nett.

Synliggjøre ulike familier

Leder for Rosa kompetanse, Synne Hall Arnøy, mener det er viktig å tematisere kjønn og seksualitet for å gjøre barna trygge i egen kropp og identitet.

– Like viktig er det at ulike familier og familieformer synliggjøres og tematiseres i barnehagene, slik den nye rammeplanen for barnehager også fastslår, sier Synne Hall Arnøy og peker på at mange barn vokser opp i andre familier enn kjernefamilien.

– Bonusforeldre, bonussøsken, enslige foreldre og likekjønnede foreldre er en helt vanlig del av mange barns oppvekst, men disse barna får ikke nødvendigvis speilet sin virkelighet i barnehagen, sier Hall Arnøy.

Den nye rammeplanen sier at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Barnehagen skal synliggjøre et mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen. Videre skal barnehagen bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, samt forebygge krenkelser og mobbing.

Dersom budsjettforslaget fra Arbeiderpartiet går gjennom mener FRI det vil få stor betydning for både barn og voksne over hele landet.

– Trygge voksne gjennom hele oppvekst- og utdanningsløpet gir trygge og frie barn og grunnlaget for barns identitet og selvforståelse legges allerede i barnehagen. Derfor håper FRI de andre partiene følger etter, sier Ingvild Endestad.