Behov for mer kunnskap

Publisert

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), har presentert den nye kunnskapsoversikten «Å ha foreldre av samme kjønn - hvordan er det, og hvor mange gjelder det?», utført av Eivind Grip Fjær og Elisabeth Backe-Hansen. Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap er rapportens formål å si noe oppvekst i «lhbt-familier» der søkelys først og fremst er forskning som setter søkelys på barnas situasjon. Forskerne har også sett på eksisterende forskning knyttet til å gjøre anslag på hvor mange barn som vokser opp med minst en forelder som er lesbisk, homofile, bifil eller transperson. Kunnskapen om barn som vokser opp med foreldre som er lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner er mangelfull. Men den forskinga som finnes viser at foreldrenes seksuelle orientering ikke synes å virke negativt inn på oppvekstsituasjonen til barna.– Det er ingen forskjell på heterofile familier og skeive familier. Og selv om det burde være opplagt, synes jeg det er viktig å løfte det fram, sier NOVA-forsker Elisabeth Backe-Hansen. Kunnskapsoversikten finner også at de fleste barna med lhbt-foreldre selv identifiserer seg som heterofile. På samme tid kan det se ut til at disse barna er mer åpne for å eksperimentere med ulike former for seksuelle uttrykk.– Vi ser også at det ikke er noen forskjell på relasjoner til foreldre. Der er barn med lhbt-foreldre lik alle andre. Det er ikke foreldrenes legning som former barnets forhold til foreldrene. Det er foreldrenes evne til å være forelder som styrer det, sier Backe-Hansen. Forskningen som ligger til grunn for NOVAs kunnskapsoversikt har også sett på mulige problemstillinger som kan følge barn og unge med lhbt-foreldre, som mental helse og mobbing.– Det er en del mobbing, det er ikke til å komme bort i fra. Men det er ikke slik at barn mobbes bare på grunn av foreldrenes seksuelle orientering. Det er mange ting som kan utløse mobbing. Men blir barna mobbet må man gi dem redskaper for å kunne takle situasjonen. Barn og unge velger forskjellige strategier for å meste mobbing viser kunnskapsoversikten, som også slår fast at barn med lhbt-foreldre ikke mobbes mer enn andre.

Trengs slike undersøkelser?

Kunnskapsoversikten baseres på 44 studier gjennomført i tidsrommet 1989 til 2012, de aller fleste fra England, USA og Nederland. Og når de fleste studier viser at barn av lhbt-foreldre stiller likt med andre barn kan man spørre seg om det er nødvendig med slike studier.– Jeg synes det er interessant og vil gjerne vite mer. Selv om forskjellene er små mellom lhbt-familier og hetero-familier, såer det forskjellige utfordringer og små nyanser vi trenger mer kunnskap om.Det som står klart nå er at det trengs mer kunnskap, ikke minst om homofile menn som er foreldre og trans-foreldre.– Det i seg selv er et viktig funn, fordi da er det ikke tvil om at vi trenger mer kunnskap på området, sier Backe-Hansen. Fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fikk NOVA også i oppdrag å prøve å estimere hvor mange barn som vokser opp i lhbt-familier i Norge. Det skulle vise seg å være en vanskelig oppgave, da statistikken bare gir svar på noen av spørsmålene.– Det Statistisk Sentralbyrå (SSB) kan fortelle oss er antallet samkjønnete par med barn fra tidligere forhold, antall stebarnsadopsjoner og antall registrerte barn som er resultat av assistert befruktning, donorinseminasjon eller surrogati. Mangfoldet når det gjelder barn med lhbt-foreldre er imidlertid vesentlig større enn det offisiell statistikk gir inntrykk av.

Les mer hos NOVA: 

«Å ha foreldre av samme kjønn - hvordan er det, og hvor mange gjelder det?»