Bekymret utenriksminister

Publisert

Norge bidrar til et nyoppstartet prosjekt som har som formål å etablere en egen lhbt-enhet i Europarådet. Stortingsrepresentant André Oktay Dahl (H) stilte utenriksministeren spørsmål om lhbt-situasjonen i Russland på bakgrunn av lovforslaget som vil forby «homopropaganda». Oktay Dahl etterspurte hvilke måter regjeringen har tatt opp denne saken med russiske myndigheter, og hvordan statsråden fremover på en langt mer direkte måte vil ta oppdiskrimineringen av lhbt i Russland.

Bekymret for lhbt

Jonas Gahr Støre sier i sitt svar at han deler  bekymringen for situasjonen for lhbt i Russland og at utenriksdepartementet følger utviklingen på dette feltet. – Våre utenriksstasjoner i Russland har hatt løpende kontakt med representanter for lhbt-miljøet og lagt vekt på å vise støtte åpent til lhbt-organisasjoner og aktiviteter og fremme norske holdninger om lhbt-rettigheter. I et møte Norges generalkonsulat i St. Petersburg hadde med lokale lhbt-representanter i vår, kom det frem at en god tilnærming for støtte til lhbt-arbeidet var nettopp synliggjøring, støtteuttalelser og tilstedeværelse ved arrangement. Dette følger vi opp, sier Gahr Støre. Utenriksdepartementet har engasjert seg overfor lokale lovgivende organer når det gjelder konkrete lovforslag om å forby offentlige opptredener som fremmer lesbiskhet, homofili, biseksualitet, transseksualitet og pedofili blant mindreårige. I et møte med ledelsen i den folkevalgte forsamlingen i Arkhangelsk fylke i september, uttrykte den norske generalkonsulen i Murmansk bekymring for de konsekvenser de aktuelle lovendringer kan få. Det ble understreket at man fra norsk side så frivillige organisasjoners deltakelse som et vesentlig innslag i samfunnsdebatten, også når det gjelder lhbt-spørsmål, og det ble uttrykt håp om at de gjeldende organisasjoner åpent ville kunne engasjere seg på linje med andre. I St. Petersburg har det norske generalkonsulatet samarbeidet med EU og medlemstater til Europarådet om en oppfølging av lovforslaget der. 16. november i år ble det sendt et felles formelt brev til ombudsmannen for menneskerettigheter i St. Petersburg og lederen for byens lovgivende komité, med kopi til lederen for byens lovgivende forsamling og til presidentens representant for Nordvest-Russland. I brevet heter det bl.a. «Vi er veldig bekymret for mulige konsekvenser av denne lovgivningen, både for individer i St. Petersburg som allerede er rammet av intoleranse og diskriminering basert på seksuell legning og kjønnsidentitet, samt for dens manglende samsvar med Europarådets retningslinjer». – Det ble i brevet anmodet om et møte for å drøfte temaet. Jeg tror at denne henvendelsen kan ha medvirket til utsettelsen av den såkalte andre lesning av lovforslaget, som innebærer at dette ikke vil bli ferdigbehandlet før valget 4. desember i år, sier Jonas Gahr Støre.

Lhbt-enhet i Europarådet

Ifølge utenriksministeren legger Norge vekt på at Russland, som medlem av Europarådet, følger rådets anbefaling om tiltak for å bekjempe diskriminering på grunnlag av seksuell legning eller kjønnsidentitet. – Anbefalingen er det første internasjonale instrumentet om lhbt-rettigheter og vi bidrar nå til et nyoppstartet prosjekt som har som formål å etablere en egen lhbt-enhet i Europarådet. Det er viktig å forfølge arbeidet mot lhbt-diskriminering her, så vel som gjennom bilaterale spor. Departementet har for øvrig utarbeidet en egen veiledning for utenriksstasjonenes arbeid med å fremme rettighetene til lhbt. – Departementet vil fortsette å følge utviklingen i Russland på lhbt-området nøye og gi uttrykk for våre bekymringer overfor russiske motparter. Vi vil være på vakt når det gjelder mulige politiske initiativ til diskriminerende lovforslag om lhbt på føderalt nivå, sier Gahr Støre.