Bekymringsfulle hivtall

Publisert

I 2010 ble det i Norge registrert 85 nye tilfeller blant menn som har sex med menn (MSM). Ifølge Folkehelsa har denne gruppa vedvarende høye smittetall. 70 prosent av alle smittetilfellene siden 1995 blant MSM har skjedd i Norge. Oslo er overrepresentert som smittested, med 76 prosent av alle i gruppa menn som har sex med menn. Også andelen hivpositive innvandrere øker i MSM-gruppen. 30 personer med innvandrerbakgrunn fikk påvist hiv i fjor. Flertallet, 18 personer, ble smittet mens de var i Norge. 69 av de nydiagnostiserte i denne gruppen ble smittet gjennom tilfeldig og/eller anonym sex. For gruppen menn som har sex med menn er altså situasjonen fortsatt bekymringsfull. Antall nydiagnostiserte tilfeller har holdt seg stabilt høyt de siste åtte årene. I tillegg legger Folkehelsa vekt på at man har sett en tilsvarende økning i antall meldte tilfeller av syfilis og gonoré i gruppen. Disse tallene er ikke unike for Norge. Man ser den samme utviklingen i de fleste vestlige land.– Hovedutfordringen i det forebyggende arbeidet i denne gruppen er nå, på bakgrunn av den alvorlige epidemiologiske situasjonen, å få den store gruppen MSM som har valgt bort kondom til igjen å innse nødvendigheten av å bruke kondom, melder Folkehelsa. Tidlig diagnostikk er også et prioritert mål i det forebyggende arbeidet. MSM bør jevnlig tilbys undersøkelse for å avdekke seksuelt overførbare infeksjoner når de oppsøker fastlege eller andre helsetjenestetilbud. Seksuelt aktive MSM oppfordres til å sjekke seg årlig, og menn med flere partnere bør undersøke seg oftere. Et annet viktig askept i forbeygging er, ifølge Folkehelsa åpenhet. Åpenhet om, og aksept av, pasientens seksuelle orientering er en forutsetning når tema seksuell helse drøftes.