Dobbel diskriminering

Publisert

Prosjektet «Dobbelt diskriminert?» skal kartlegge ressurser hos lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner med nedsatt funksjonsevne og avdekke på hvilke områder risikoen for diskriminering og eventuelt dobbelt diskriminering er størst. – Vi har fått støtte fra Bufdir, og Lhbt-senteret har som mål å bedre livskvaliteten blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Derfor økes nå satsingen på disse temaene. Levekårene til lhbt-personer med nedsatt funksjonsevne, og hvordan det er å tilhøre denne gruppa, har vært satt for lite på dagsorden. Det er på tide å ta det opp, sier Arne Backer Grønningsæter til Blikk Nett. Han er sammen med Hilde Haualand den ene av de to ansvarlige forskerne i prosjektet. Resultatene skal presenteres i en trykket Fafo-rapport og også legges ut til gratis nedlasting via Fafos hjemmesider i høst.

– Hvilke resultater forventer dere?

– Det er vanskelig å si, men prosjektet fokuserer både på ressursene og erfaringene som denne gruppa representerer. Det vil være et overordnet mål i prosjektet å kartlegge gruppens ressur-ser, men samtidig vil vi prøve å finne ut på hvilke arenaer de har særlige levekårsutfordringer og eventuelt er i stor risiko for å erfare diskriminering, sier han. Fafo ønsker å få med 20 personer innenfor lhbt-gruppa som også har nedsatt funksjonshemming i dette prosjektet. Slik skal prosjektet representere et mangfold av erfaringer, for selv om det å ha nedsatt funksjonsevne og samtidig tilhøre lhbt-gruppen betyr å representere en minoritet i minoriteten, så er det å ha nedsatt funksjonsevne, ikke entydig. – Behovet for integrerende tiltak vil for eksempel variere sterkt med hva slags funksjonsnedsettelse det er snakk om. En døv homofil møter eksempelvis andre utfordringer enn en homofil paraplegiker. Prosjektet kan dermed si noe om hvordan samfunnet kan bidra til å skape gode levekår for denne grup