Hivpositive på Sørlandet har fått sin egen hivkoordinator og individtilpasset behandling. Pasientene har selv vært med på å utforme behandlingsopplegget.

Den nye helhetlige behandlingen er del av et pilotprosjekt som ble igangsatt ved Sørlandet Sykehus Kristiansand (SSK) i 2012. En spesialopprettet pasientgruppe sendte en bestilling på behandlingsopplegget til sykehuset og laget en egen mal for kartlegging av den enkeltes hjelpebehov.

Alle pasienter tilbys en individuell plan, koordineringsmøte med sykehuset og andre deler av hjelpeapparatet etter behov.

– Tiden er forbi da leger bestemmer hele behandlingsopplegget. Vi er nå i ferd med å delegere noe av ansvaret over på pasientene og gi dem innflytelse, sier overlege Ole Rysstad ved SSK.I Agderfylkene er det anslagsvis i overkant av 100 hivpositive. De fleste lever anonymt og skjult med sin diagnose.

– En av grunnene til at vi valgte et pilotprosjekt med hivpositive er at pasientgruppen er oversiktelig. Prosjektet har vært med på å løfte dem opp, for hivpositive har blitt glemt etter at medisinene kom, mener Rysstad.

Tydelige ønsker

En av bestillingene som kom fra pasientgruppen var å kunne henvende seg til én person som har oversikt over helse- og sosialsystemet med fastlege, NAV, sykehus og kommunesystem.

– Det har vi svart på ved å opprette en 100 prosent stilling som fylles av to sykepleiere, forteller Rysstad.

Pasientene ønsket også en individuell plan som utarbeides i samarbeid med sykehuslege, fastlege og hivkoordinator, et elektronisk system for informasjonsflyt og et eget lavterskeltilbud for testing av seksuelt overførbare sykdommer. I 2014 skal Kristiansand ifølge Rysstad få en egen klinikk à la Olafiaklinikken i Oslo.

Depresjoner

– Brukerne etterlyste egne lærings- og mestringskurs for hivpositive. Tilbakemeldingene vi har fått på dette kurset og pilotprosjektet er utelukkende positive, forteller styreleder Kim Fangen i Nye Pluss – hivpositives landsforening.

– De har fått andre å snakke med og det viser seg at det ikke alltid skal så mye til for å få bedret livskvalitet. Det er fortsatt mye skam og skyld forbundet med hivdiagnosen.Ole Rysstad ble overrasket da pilotprosjektet viste at hivpasienter har store psykososiale problemer.
– Vi har avdekket fra middels til alvorlige depresjoner. Mange av pasientene har vært alene med hivdiagnosen og ikke snakket med noen andre.

Pilotprosjektet har vakt interesse hos andre sykehus i Norge, og presenteres på brukerkonferansen HIV 13 i Kristiansand 20-22. september. Konferansen holdes i regi av Seksjon for Infeksjonssykdommer (SSK) og Nye Pluss – hivpositives landsforening og er den første og største landsomfattende brukerkonferansen i sitt slag som holdes i Norge. Deltagere er i første rekke hivpositive og helsepersonell som arbeider med hiv.