Etterlyser handling

Publisert

André Oktay Dahl forventer at gutter og menn vies mer oppmerksomhet i den reviderte handlingsplanen mot menneskehandel. Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel og trafficking er under revidering og nye tiltak vil bli klare i løpet av kort tid. I den forbindelse utfordrer Høyres stortingsrepresentant Andrè Oktay Dahl justisminister Knut Storberget med funnene i Pro-sentrets feltstudie «Et usynlig marked? Om gutter, menn og transpersoner som selger sex» som nylig ble overlevert til Helsedirektoratet.– Jeg vil ha tilbakemelding fra statsråden om han har tenkt å spesifikt ta for seg utfordringene som blir påpekt i Pro-sentrets rapport, sier Dahl til Blikk Nett. – Etter at sexkjøpsloven trådte i kraft har mer av sexkjøp blitt skjult og organisert. Flere gutter enn jenter oppgir at de har prostitusjonserfaring, ifølge Pro-sentrets rapport. Det er gutter fra mange ulike etniske grupperinger som selger sex. Adopterte gutter fra Colombia og en del thailandske gutter har kommet til den siste tiden, sier Dahl. – Et viktig funn i rapporten og som jeg på vegne av Høyre har utfordret departementet på gjennom lengre tid, er at det er lite kunnskap om det mannlige prostitusjonsmarkedet. Fokuset ligger naturlig nok på kvinnene, fordi det er flest kvinner som rammes. Men det går på bekosting av den gruppen gutter og menn dette gjelder, sier Dahl. Han mener det ikke er nok med en bisetning om at menneskehandel også er noe som rammer menn.– Jeg vil forsikre meg om at gutter og menn i prostitusjonsvirksomhet får den plassen de fortjener i den reviderte handlingsplanen mot menneskehandel og trafficking, og at de vies større oppmerksomhet enn tilfellet har vært til nå.