Flertall vil vie homofile

Publisert

Åtte av tolv biskoper i Den norske kirke ønsker at kirken skal kunne vie homofile. I et forsøk på å finne en løsning som kan samle alle, anbefaler de åtte imidlertid at kirken samler seg om en forbønnsliturgi for homofile som er viet borgerlig. Mindretallet kan ikke slutte seg til dette. – Jeg håper virkelig vi skal få til en forbønnsliturgi innen 2015, i tråd med anbefalingen fra Bispemøtet. Og jeg har tro på at vi skal få det til, sier Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet. Byfuglien mener en forbønnsliturgi vil ha stor betydning.– Ikke minst vil det bety mye for homofile som ønsker å gifte seg og forplikte seg, selv om de må gifte seg borgelig først. Men den anerkjennelsen som ligger i det vil nok bety mye også, og være med på å skape en forutsigbarhet som gir orden i kirken, sier Byfuglien til Blikk Nett. Flertallsbiskopene Byfuglien, Dahl, Fiske, Jørgensen, Kjølaas, Pettersen, Singsaas og Sommerfeldt erkjenner at samholdet i kirken er satt på en alvorlig prøve i denne saken. De understreker at deres anbefaling ikke er løsning som ivaretar alle konsekvenser av deres teologiske posisjon. «Den vil imidlertid synliggjøre at kirken er felles om å anerkjenne at staten gir likekjønnede par rettigheter til vern om sitt samliv og aksepterer deres ønske om kirkelig forbønn for slike borgerlig inngåtte ekteskap. Det vil samtidig gi vår kirke en felles ordning og slik skape liturgisk orden», skriver flertallet i en uttalelse. Bispemøtets mindretall, biskopene Kvarme, Midttømme, Nordhaug og Reinertsen, går ikke inn for dette. De peker i stedet på Bispemøtets tidligere uttalelse om at forbønn «kan skje på grunnlag av den enkelte prests pastorale skjønn og ansvar. Bispemøtet fremholder samtidig at slike forbønnshandlinger ikke må fremstå som en ny liturgisk ordning eller ha vigselslignende karakter». Mindretallsbiskopene mener at likekjønnet samliv ikke kan være et ekteskap etter kristen teologi.«Å definere likekjønnede samliv som ekteskap vil innebære et radikalt brudd med det som alltid har vært kirkens lære, og vi kan ikke se at det finnes teologisk grunnlag for å foreta et slikt brudd», skriver mindretallet i Bispemøtets uttalelse. Verken flertallet eller mindretallet finner at uenigheten mellom biskopene er av en slik karakter at den rokker ved deres felles forståelse av evangeliet.– Det har vært veldig viktig for alle oss i Bispemøtet, og det er viktig å tydeliggjøre det. Vi har jobbet mye med dette og midt opp i all uenighet er vi tilfreds med at vi klarer å stå sammen, sier Byfuglien til Blikk Nett.

– Det er helt håpløst

Åpen kirkegruppe har medlemmer som har ventet lenge på at kirken skal åpne dørene for ekteskap. Dagens uttalelse fra Bispemøtet er et skritt i riktig retning. Men enkelte mener det går alt for sakte.– Jeg er ikke fornøyd med dagens resultat og mener det er alt for lite modig, sier Geir Wiknes, talsperson for Åpen kirkegruppe. Wiknes hadde ventet mer fra de tolv biskopene.– De er premissleverandører for store deler av kirka, og mindretallet på fire biskoper har her fått bestemme for mye. Mindretallet har ikke rikket seg en tomme, sier Wiknes til Blikk Nett. Han mener flertallsbiskopene, som alle er for at homofile skal få gifte seg i kirken, har gitt etter for mindretallet.– De har strekt seg for langt og sagt ja til forbønnsliturgi inntil videre. det er ikke bra nok. Kirkerådet vil få Bispemøtets læreuttalelse på bordet i sitt møte i desember. Kirkerådet vil i møtet avgjøre hva slags sak Kirkemøtet får til behandling i april 2014. Wiknes har ikke stor tro på at Kirkemøtet vil ta en annen avgjørelse enn Bispemøtet.– Kirkemøtet er særdeles konservativt sammensatt per i dag, og et nytt valg er ikke før om to år. Jeg er ikke villig til å vente lenger, men er pent nødt til å gjøre det, sier Wiknes til Blikk Nett. I forkant av Bispemøtet har det vært mange spekulasjoner og noen har hevdet at bispeflertallet hadde håp om å få mindretallet med på et kompromiss.– Men når det ikke skjedde, så er det for meg et mysterium hvor veien går nå. Det er fem år siden ekteskapsloven ble vedtatt, og vel så det, så jeg forstår ikke hvorfor det skal ta så lang tid i kirken. Det er helt håpløst, avslutter Geir Wiknes.