Fraråder surrogati

Publisert

– Eggdonasjon og surrogati er ikke tillatt i Norge og vi fraråder folk å benytte surrogati i utlandet, sier statssekretær i Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet (BLD), Ahmad Ghanizadeh til Blikk Nett. Indiske myndigheter har strammet inn visumreglene for utenlandske borgere som ønsker surrogati-hjelp i landet. Indiske myndigheter stanser den såkalte surrogatiturismen og dessuten nekte all hjelp til homofile par. Reglene innebærer blant annet et krav om medisinsk visum fra utlendinger som ønsker å få barn via surrogatmor i utlandet. Dette visumet får man bare dersom de har levert en erklæring fra hjemlandet om at landet aksepterer surrogati. «Det indiske lovforslaget regulerer intern rett i India. Det er imidlertid klart at norske myndigheter ikke vil kunne bekrefte at surrogati er tillatt i Norge», skriver barne-, familie- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) i et brev til Stortinget. I en kommentar til Blikk Nett utdyper statssekretær i Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet (BLD), Ahmad Ghanizadeh:– BLDs ansvar i surrogatisaker er foreldreskap. Eggdonasjon og surrogati er ikke tillatt i Norge og vi fraråder folk å benytte surrogati i utlandet. Departementet kan ikke uttale seg om lovforslag som er til behandling i andre land. Det indiske lovforslaget regulerer intern rett i India. Det er imidlertid klart at norske myndigheter ikke vil kunne bekrefte at surrogati er tillatt i Norge. Dette er kravene som India nå stiller for å utstede medisinsk visum:Bare heterofile par som kan bevise at de har vært gift i minimum to år vil få utstedt medisinsk visum. Myndighetene i landet søkeren kommer fra, må godkjenne surrogati. Paret må kunne dokumentere at de kan ta vare på barnet og forsørge det. Behandlingen skal kun foregå på klinikker som er godkjent av indiske myndigheter. Paret må legge fram dokumentasjon på at de har inngått en avtale med surrogatmoren. Indiske myndigheter skriver i klartekst at alle disse vilkårene må være oppfylt før man kan få utstedt medisinsk visum. BLD kan ikke love at norske myndigheter vil hjelpe nordmenn som allerede er i en surrogati-prosess i India.– BLDs ansvar i surrogatisaker er foreldreskap. Hva som er lov og ikke lov i Norge knyttet til surrogati er regulert i bioteknologiloven som Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for. Når det gjelder spørsmål knyttet til visum til andre land og det arbeid som gjøres på utenriksstasjonene er det Utenriksdepartementets ansvarsområde, sier Ghanizadeh til Blikk Nett. I begynnelsen av desember foreslo regjeringen en midlertidig lov som gjør det enkelt for norske par å hente surrogatbarn i utlandet. Den nye loven vil føre til at par som tar med seg barn de har skaffet ved hjelp av surrogati i utlandet hjem til Norge vil kunne bli foreldre på lik linje med andre. Men fristen for å ha fått barna inn i Norge og sendt søknad om foreldreskap blir 1. januar 2014.– Denne midlertidige loven er laget fordi regjeringen ønsker å sikre de juridiske rettighetene til barn i Norge født av surrogatmor i utlandet gjennom å få etablert foreldreskap for barna etter norsk rett. De fleste sakene lar seg løse etter dagens regelverk, men ikke alle. Før sommeren kom det en midlertidig forskrift som skal sikre farskap og nå er det lagt fram forslag til en midlertidig lov som skal sikre foreldreskap til den andre forelderen. Med disse endringene skal alle saker kunne la seg løse. Det er etablert et veiledningsgruppe for foreldrene som skal hjelpe dem gjennom de nødvendige prosessene for å få foreldreskapet på plass, sier Ghanizadeh til Blikk Nett. – Den midlertidige loven gjør det mulig å få etablert foreldreskap også for samboere, etter en skilsmisse eller i tilfeller der den ene forelderen er død. I dag er det etter adopsjonsloven ektefeller/registrerte partnere som kan stebarnsadoptere.

– Er det fritt fram til 1. januar 2014, og hva vil skje etter den datoen hvis noen fortsatt benytter seg av surrogat i utlandet?

– De generelle reglene om etablering av foreldreskap i barneloven og adopsjonsloven får anvendelse også for barn født av surrogatmor, og regelverket er presisert i departementets brev til etatene. I desember fikk 10 familier som har benyttet surrogati utlandet brev fra Skattedirektoratet som slår fast at de blir slettet som foreldre i folkeregisteret. Målet til Skattedirektoratet er å rydde opp i feilregistrerte foreldre av surrogatbarn - og ifølge Barneloven kan ikke et barn ha to fedre. Ifølge BLD stemmer det ikke at foreldrene i de nevnte familiene er slettet som foreldre.– Men vi er kjent med at skattedirektoratet har sendt brev til noen foreldre med informasjon om at de ikke har juridisk foreldreskap for barna og at foreldrene må få etablert dette innen en gitt frist. Det er laget en midlertidig forskrift og foreslått en midlertidig lov slik at det skal være mulig å få etablert juridisk foreldreskap for de sakene som ikke har latt seg løse etter dagens regelverk. For å hjelpe foreldrene er det etablert en egen veiledningsgruppe for at prosessen skal gå raskere, sier Ghanizadeh til Blikk Nett.