– Frihagens kortslutning

Publisert

Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda, svarer på Halvor Frihagens debattinnlegg. I et innlegg på Blikk Nett 15. mars skriver advokat Halvor Frihagen: "Så sent som i januar 2011 fikk en iransk homofil asylsøker avslag under henvisning til at han må forventes å leve diskret, slik at han ikke kommer i myndighetenes søkelys." Frihagen ønsker en endring av praksis slik at asylsøkere ikke lenger skal "pålegges å leve i skapet for å unngå forfølgelse". Advokaten mener at "UNEs praksisnotat... sier at en som har mulighet til å skjule seg i skapet ved retur ikke skal gis vern, om det er rimelig å forvente at de lever i skapet". Idet Utlendingsnemnda (UNE) ikke kjenner seg igjen i Frihagens tolkninger, tok vi kontakt med ham for å få opplyst saksnummeret til vedtaket fra januar 2011. I den aktuelle saken besvarte vi en omgjøringsanmodning av et tidligere vedtak der UNE som klageinstans opprettholdt Utlendingsdirektoratets avslag på søknad om asyl. Verken vårt tidligere vedtak eller svaret på omgjøringsanmodningen gir grunnlag for Frihagens slutninger. For å gjøre det klart: UNE krever ikke at returnerte asylsøkere skal holde sin legning eller andre forhold skjult for å unngå forfølgelse, og vi kommer ikke med anbefalinger for hvordan søkerne bør leve ved retur til hjemlandet. Heller ikke i saken som Frihagen viser til har UNE "pålagt" klageren å leve diskret for å unngå myndighetenes søkelys. UNE viste i vedtaket til at sosiale og kulturelle normer innebærer at iranske homofile ikke åpent kan erkjenne og leve ut sin seksuelle legning, men at homofile ikke har grunn til å frykte forfølgelse i Iran på generelt grunnlag. UNE foretok derfor en konkret og individuell vurdering av klagerens sak. Ingen formuleringer i vedtaket eller svaret på omgjøringsanmodningen sier at han forventes å leve diskret for å unngå myndighetenes søkelys. UNEs praksisnotat, som for øvrig er under oppdatering, trekker imidlertid et skille mellom reaksjoner som kan karakteriseres som forfølgelse og mindre inngripende forhold. Ikke enhver diskriminering eller trakassering vil gi rett til beskyttelse. I den aktuelle saken sluttet UNE seg således til Utlendingsdirektoratets vedtak, derunder UDIs bemerkning om at "det er kjent at homofile i Iran ikke kan stå åpent fram som homofile på samme måte som i mange andre land. De begrensninger man som homofil må tåle med hensyn til ens livsutfoldelse er ikke av en slik art at søkeren kan anses som forfulgt i lovens og konvensjonens forstand." Det er dessuten slik at enkelte blant dem vi her snakker om heller ikke vil stå åpent fram som homofile selv om de blir boende i Norge. Også ved en eventuell tillatelse her er mange preget av sine sosiale og kulturelle normer, og også i Norge føler noen behov for å beskytte seg mot reaksjoner fra sine omgivelser - reaksjoner som ikke innebærer "forfølgelse", men som de likevel helst vil unngå. Det er klare individuelle variasjoner knyttet til "å stå åpent fram eller ikke", enten det er snakk om retur til hjemlandet eller videre opphold i Norge, blant annet derfor er det helt naturlig og riktig å foreta individuelle konkrete vurderinger. Praksis skiller videre mellom de restriksjoner som indirekte følger av sosiokulturelle begrensninger i samfunnet og de konsekvenser man kan risikere ved å bryte mot slike normer. Selv om generelle restriksjoner for livsutfoldelsen i blant annet Iran ikke kan karakteriseres som forfølgelse, vurderer UNE om asylsøkeren vil bryte mot normene og om slik atferd kan gi fare for forfølgelse. Denne vurderingen foretas blant annet på bakgrunn av landkunnskap og klagerens forklaring, herunder hvordan klageren har levd ut sin legning i hjemlandet og i Norge. Dersom asylsøkeren etter eget ønske vil forholde seg slik at forfølgelsesfare unngås, vil ikke vilkårene for flyktningsstatus være oppfylt. Dersom asylsøkeren mest sannsynlig ikke kommer til å tilpasse seg sosiokulturelle normer eller tilpasning av egen livsførsel skyldes en velgrunnet frykt for forfølgelse, kan imidlertid vedkommende ha rett til flyktningstatus.

Les også:

Krever homoasyl – Uriktig fremstilling – Ta grep om asylpolitikken! UDIs kortslutning