Grønn lhbtq-politikk

Publisert

Sist helg hadde Grønn Ungdom sitt første landsstyremøte etter sommeren. På møtet ble det vedtatt at ungdomspartiet skal jobbe med grønn lhbtq-politikk. Grønn Ungdom mener at alle mennesker selv skal få friheten til å definere sin egen kjønnsidentitet samt ha råderett over egen kropp.Lhbtq-feltet har utviklet seg i positiv retning de siste årene, noe som medfører mindre stigmatisering og positive endringer innen politikk og lovverk.«Men vi vil likevel ikke slå oss til ro helt ennå», skriver Grønn Ungdom på sine nettsider.«Vi lever i et heteronormativt samfunn der andre legninger og kjønnsidentitet er mer tolerert enn akseptert. De av oss som er lhbtq-personer opplever hindre og diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.»Sist helg vedtok derfor landsstyret i Grønn Ungdom ti krav til bedre lhbtq-politikk, deriblant stans av tvangssterilisering av personer som vil endre juridisk kjønn og at menn som har sex med menn skal få gi blod.Her er de ti kravene landsstyret vedtok:

1. Stopp tvangssteriliseringen

Personer som vil endre juridisk kjønn, slik at det samsvarer med kjønnsidentiteten deres, må i dag gjennom en steriliseringsprosess uansett om de ønsker det eller ikke. Denne praksisen bryter med anbefalinger fra bl.a. Europarådet og Amnesty, og er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Vi krever at praksisen stanses umiddelbart og at økonomisk kompensasjon tilbys dem som allerede har blitt tvangssterilisert.

2. Styrk behandlingstilbudet

Vi krever et bedre behandlingstilbud for transpersoner og mennesker med kjønnsidentitettematikk. Det må opprettes en uavhengig klageinstans for dem som får avslag på søknad om kjønnsbekreftende behandling.

3. Lhbtq-sertifisér helsevesenet og styrk kompetansen til blivende helsepersonell

Alle mennesker skal bli godt mottatt i møte med helsevesenet. Ansatte skal ha kunnskap om lhbtq-tematikk og møte alle med respekt. En sertifisering betyr at en organisasjon arbeider strategisk ut fra et lhbtq-perspektiv, for ansatte og i møte med pasienter. Vi krever at helsevesenet lhbtq-sertifiseres, og at kompetansen til blivende helsepersonell styrkes gjennom at lhbtq-spørsmål blir en del av helseutdanningen.

4. La menn som har hatt sex med andre menn gi blod

I dag er en mann som har hatt sex med en mann utestengt fra å gi blod på livstid. Uavhengig av seksuell orientering bør risikoatferd utgjøre grunnlaget for hvorvidt en kan donere blod. Vi krever at helsetilstand og atferd, ikke seksuell orientering, er det avgjørende for om en person får lov til å gi blod.

5. Normkritikk inn i skolen

Normkritikk innebærer å se kritisk på normene knyttet til kjønn og seksualitet, I stedet for å fokusere på minoriteten og dens annerledeshet. Det normkritiske antidiskrimineringsarbeidet tar utgangspunkt i normene som legitimerer forskjellsbehandling. Vi vil fjerne de normene som begrenser og undertrykker mennesker. Vi krever at normkritikk blir en obligatorisk del av lærerutdanningen og at opplæringsloven har et normkritisk utgangspunkt.

6. Bedre skolemiljøet

Vi ønsker et skolesystem som inkluderer og motiverer, og som motvirker mobbing og utstøting. Vi vil også styrke seksualundervisningen, og styrke elevenes arbeidsmiljølov (opplæringslovens § 9a). Vi ønsker også å gi en uavhengig offentlig instans, som for eksempel fylkesmannen, ressurser til å følge opp arbeidet med elevers fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Vi krever et bedre skolemiljø for alle.

7. La alle få gifte seg

Vi vil gå imot et hvert forsøk på å reversere ekteskapsloven, og slå fast at to personer uavhengig av kjønn kan inngå ekteskap.

8. Innfør kjønnsnøytrale personnummer

Alle passer ikke inn i tokjønnssystemet. I dagens system med personnummer sier det tredje sifferet om ditt juridiske kjønn er mann eller kvinne, systemet er låst til kun to kjønn. Vi krever kjønnsnøytrale personnummer.

9. Innfør en tredje juridisk kjønnskategori

Vi krever at myndighetene anerkjenner at det eksisterer flere kjønnskategorier enn kvinne og mann, og innfører et tredje juridisk kjønn. Det er også ønskelig at det innføres et pronomen til det tredje juridiske kjønn.

10. Bedre situasjonen for lhbtq-flyktninger

Mennesker som er på flukt fra forfølgelse på grunn av seksuell orientering, kjønnsuttrykk, eller kjønnsidentitet, må få sine asylbehov tatt på alvor og få et fristed i Norge. Lhbtq-kompetansen i utlendingsdirektoratet (UDI) og andre myndigheter må økes. Lhbtq-flyktninger skal ikke utvises til land med risiko for forfølgelse på grunn av seksuell orientering, kjønnsuttrykk,