Bystyret i Stavanger har vedtatt handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Stavanger – 2012 – 2016.

Bystyrets flertallsvedtak er en videreføring av handlingsplanen for 2007 – 2011, med en del endringer, tillegg og tiltak. Blant annet skal temakvelder om homofili gjennomføres i samarbeid med Skeiv Ungdom Rogaland og andre aktuelle aktører.

Stavanger kommune forplikter seg i den nye handlingsplanen til å videreføre den årlige ungdomskonferansen for elevrådene, kontaktlærere og helsesøstre i skolehelsetjenesten i ungdomskolen med tema mobbing generelt og mobbing av homofile, lesbiske og bifile spesielt. I den reviderte handlingsplanen legges det i tillegg opp til at det i tilknytning til konferansen inviteres foreldre med barn på ungdomstrinnet til foredrag med samme tema som konferansen.

Handlingsplanen inneholder 13 tiltak om å heve kunnskapsnivået i skolehelsetjenesten, i skolen både blant elever og lærere, i Ungdom og fritid og å sikre at lhbt personer blir inkludert i kommunale planer og styringsdokumenter om arbeidsmiljø og helse- og sosiale tjenester.

– Vi er veldig fornøyd med handlingsplanen slik den nå foreligger, sier Tone Dalum, leder av LLH Rogaland, til Blikk Nett.

– Både LLH og Skeiv Ungdom Rogaland har vært trukket inn i arbeidet med revideringen før handlingsplanen ble lagt fram til politisk behandling, sier Dalum.

Den reviderte handlingsplanen føyer seg inn i rekken av satsinger kommunen har mot diskriminering. Kommuneplanen for Stavanger 2010-2025 har som visjon «Sammen for en levende by». En god by å bo i og mangfold og deltakelse er to av fem langsiktige mål for utvikling av Stavanger. En by preget av åpenhet, inkludering og mangfold, trygghet mot diskriminering er delmål. Strategiene er blant annet å benytte mangfold som en viktig ressurs i kommunens arbeid, og ta i bruk gjeldende lovverk på området og arbeide aktivt for å hindre diskriminering.

Stavanger bystyre mener med sitt vedtak at åpenhet overfor alle grupper i samfunnet er viktig for å sikre alle gode levevilkår. Det påhviler Stavanger kommune et spesielt ansvar å jobbe målrettet mot diskriminering og mobbing ved de virksomheter, bedrifter og organisasjoner som kommunen selv eier og driver, som for eksempel skole. Derfor er lhbt-ungdom i aldersgruppen 13 – 25 år hovedmålgruppe for handlingsplanen.

– Ja, det stemmer at fokuset primært ligger på aldersgruppen 15 til 25 år, men voksne og eldre lhbt-personer omfattes også av planen, sier Dalum og legger til at vedtaket i bystyret innebærer at handlingsplanen revideres hvert fjerde år.

– Så i neste utgave vil LLH Rogaland gjerne se en mer spisset satsing og et større fokus på eldreomsorg, for vi blir jo gamle vi også, sier Dalum til Blikk Nett.