Har drømmejobben

Publisert

Line Halvorsrud slapp å gå mange runder med seg selv før valget om å stille til gjenvalg som leder av Skeiv Ungdom ble tatt. – Jeg har fortsatt mye jeg har lyst å gjøre som leder, men først og fremst stilte jeg til gjenvalg fordi jeg trives veldig godt i jobben, sier Line Halvorsrud til Blikk Nett. Halvorsrud legger ikke skjul på at lederrollen er selve drømmejobben.– Jeg har tidligere blitt spurt om hvor jeg ser meg selv om ti år. Svaret på det var at hvis jeg finner en jobb hvor jeg kan kombinere det å jobbe med ungdom med det å jobbe med kjønn og seksualitet, samt ha en lederrolle, så er jeg i mål. Og når sant skal sies så er det jobben jeg har nå. Halvorsrud har bachelor i sosialt arbeid fra Høyskolen i Oslo og Akershus og er utdannet sosionom.– Det kommer veldig godt med i jobben som leder for Skeiv Ungdom, og spesielt nyttig er den bakgrunnen når oppgaven min er å påvirke politikere og å endre samfunnet. Samtidig er det nyttig med egenskapen å kunne møte mennesker der de er slik at de føler seg sett.

Skal være en pådriver

Etter regjeringsskiftet har Skeiv Ungdom drevet utstrakt lobbyvirksomhet og har vært i møter med sentrale politikere og statsråder for å flagge organisasjonens arbeid.– Jeg føler vi har politikerne med på laget vårt. Samtidig er det en utfordring å få politikere til å se og forstå det reelle mangfoldet, og til å se hvor mange identiteter og grupper som faktisk finnes i samfunnet - og at det finnes unge i alle disse gruppene. Men jeg opplever at politikere generelt er opptatt av at skeive ungdommer skal ha det bra. Som organisasjon ligger Skeiv Ungdom under LLH og har rollen som pådriver i en rekke saker, som for eksempel transperspektivet.– Nå skal ikke Skeiv Ungdom alene ta æren for at transperspektivet i større og større grad får den oppmerksomheten den bør ha. Men jeg tror absolutt at vårt fokus har hjulpet, både i form av at vi har tatt opp trans* med alle de politiske ungdomspartiene, men også i rollen vår som pådriver overfor moderorganisasjonen LLH. Skeiv Ungdom er fornøyd med arbeidet vi har gjort for å synliggjøre trans* i dagens samfunn, men det gjenstår fortsatt mye arbeid.

Jubileumsår

Line Halvorsrud går inn i en ny periode som leder i samme år som Skeiv Ungdom feirer 10-års jubileum.– Og det skal markeres. Vi har blant annet planlagt en ungdomskonferanse. Men i tillegg til 10-års jubileet så er det et annet jubileum i år også. Ungdomsfestivalen Jafnaðr feirer faktisk 15-års jubileum i år og det markeres med det vi tror vi bli rekorddeltakelse på årets leir som er lagt til Knattholmen i Vestfold. Målet med sommerleiren Jafnaðr er å kunne tilby noe til alle, enten man er interessert i politikk, sport, kunst og kultur eller bare ønsker å ha en ukes ferie sammen med mellom 150 til 200 ungdommer midt i juli.– Det kommer ungdommer fra hele landet. Det at leiren sørger for full reisedekning for de som deltar, og at leiravgiften er holdt til et minimum, er viktig og fører til at flere ser muligheten for å kunne dra og delta på Jafnaðr. Halvorsrud beskriver ungdomsleiren som et etterlengtet friminutt og pause fra et normativt samfunn.– Mange av ungdommene som har deltatt beskriver Jafnaðr som en boble. Som et samfunn hvor det er andre normer og hvor man får være seg selv. Det er noe Skeiv Ungdom jobber kontinuerlig med. Vi er jo ikke feilfrie vi heller, så derfor har vi fokus på det hele tiden.

Klar melding til Kirkemøtet

På landsmøtet i helgen vedtok Skeiv Ungdom en resolusjon til Kirkemøtet med bakgrunn i den pågående debatten om likekjønnede ekteskap.– Det er i dag mange unge i Den norske kirke som opplever at kirka deler mennesker opp i A- og B-lag. Det er veldig dumt at unge føler det slik og at de oppfatter det som en beskjed om at det ikke er plass til dem. Halvorsrud legger til at dette ikke bare angår skeive ungdommer i kirken.– Mange har også skeive pårørende, venner eller bekjente, og de føler heller ikke at det er plass til dem. Kirka må begynne å behandle mennesker som likeverdige, sier Line Halvorsrud.

«Er det rom nok i min Fars hus?» – Resolusjon til kirkemøtet fra Skeiv Ungdoms Landsmøte

Skeiv Ungdom jobber hver dag for å skape et mer likestilt samfunn, der ingen får privilegier på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Dessverre er det fortsatt mange som utsettes for usaklig forskjellsbehandling på bakgrunn av den de er. Muligheten til å inngå ekteskap i den norske kirke er et eksempel på dette. Spørsmålet om likekjønnede par skal kunne inngå ekteskap i Den norske kirke har helt siden den nye ekteskapsloven ble innført 1. Jaunar 2009 vært hyppig diskutert. Det er ingenting i dagens ekteskapslov som forhindrer kirken i å tilby vigselsseremoni til alle par. Men så langt har det interne demokratiet i kirken ønsket at dette skal være en ordning som er reservert for ekteskap som inngås mellom en mann og en kvinne. Skeiv Ungdom var en av pådriverne til den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven og vet at den allerede har vært til stor glede for mange av våre medlemmer. Dessverre møter mange motgang i møte med kirken. Grunnen til dette er at kirkens interne demokrati aktivt har valgt å ikke gå inn for en ny vigselsliturgi. Den praktiske konsekvensen av dette er at det sendes et tydelig budskap til unge kirkegjengere over landet om at enten de eller en av deres venner ikke regnes som likeverdig av det interne demokratiet i kirken. Dette er ikke bare synd, men kan i enkelte tilfeller være direkte skadelig for unge mennesker. Dette skaper også en situasjon der mange unge som gjerne ønsker det, ikke føler at de har rom til å delta og være aktive bidragsytere inn i sin lokale menighet. Med en kirke som sliter med stadig synkende medlemstall virker det rart at man ikke gjør sitt aller ytterste for å inkludere og rekruttere unge og engasjerte mennesker. Det er vår påstand at kirken har alt å tjene på å innta posisjonen som en raus folkekirke, som likestiller mennesker uavhengig av seksualitet. Det er Skeiv Ungdoms inntrykk at mange unge som i dag ønsker å engasjere seg i kirken, gjør det fordi de deler kirkens kjerneverdier knyttet til begreper som nåde og nestekjærlighet. Å utvise motvilje mot at to mennesker som elsker hverandre forenes i ekteskapet foran gud, er for mange stikk i strid med disse verdiene. Dette har den naturlige konsekvensen at mange ikke ønsker å gi sin tilslutning til en kirke som har tatt et bevist valg om å forskjellsbehandle. Kirken har hatt en lang prosess knyttet til spørsmålet om likekjønnet vigsel. I 2009 ble det nedsatt et utvalg i Den norske kirke som skulle se på kirkens forståelse av ekteskapet. Konklusjonen til utvalget ble overlevert til bispemøtet i februar 2013. Seks av ni medlemmer i utvalget gikk inn for at også likekjønnede par skulle få tilgang til å inngå ekteskap i kirken og på bispemøtet i oktober i 2013 ble det kjent at hele åtte av landets tolv biskoper stiller seg positiv til et kjønnsnøytralt ekteskap. Denne saken er med andre ord ikke et nytt tema på dagsorden til Den norske kirke. Likevel er mange bekymret for å omdefinere ekteskapsbegrepet. Skeiv Ungdom stiller seg undrende til dette. Hele kristendommens overlevelse har vært basert på at man har klart å omdefinere og omstille seg etter skiftende historisk og kulturell utvikling. Det er for eksempel svært få i dag som har en ekteskapsforståelse som samsvarer med slik ekteskapet beskrives i mosebøkene. Denne ekteskapsforståelsen ville også for øvrig ha vært ulovlig under norsk lov. Det er med andre ord en sentral del av kirkens essens å utvikle seg i takt med samfunnet. Behovet for nok en gang å redefinere ekteskapsbegrepet har nå ligget på vent i lengre tid. Vi mener at tiden er blitt overmoden. Skeiv Ungdom vil med dette oppfordre kirkemøtets delegater til å tenke over hvilken signaleffekt et vedtak til støtte for likekjønnet ekteskap vil ha på unge mennesker. Vi vil også oppfordre delegatene til å tenke på kirkens fremtid og ivaretakelse og inkludering av barn og unge når beslutningen skal tas. Godt kirkemøte.