– Har vi råd til å la være?

Publisert

Mens USA innførte PrEP-medisin til hiv-negative i 2012, henger Norge og resten av Europa etter. – Det er på tide å tenke nytt, og vi må i mye større grad satse forbyggende, sier Endre Flatmo, leder i SVs LHBT-nettverk. PrEP er forebyggende medisin som skal hindre hivinfeksjon hos hivnegative. PrEP står for Pre-exposure prophylaxis, hvor profylaktisk betyr forebyggende behandling. Den foreløpig eneste godkjente PrEP-pillen på verdensbasis heter Truvada og må tas hver dag for å få den ønskede effekten. USA tok i bruk PrEP i 2012, mens medisinen ikke er innført i Europa. Helsedirektoratet skal i samarbeid med Folkehelseinstituttet utrede konsekvenser av en eventuell innføring av PrEP i Norge. I løpet av høsten vil de ha tett dialog med relevante fagmiljøer og interesseorganisasjoner om spørsmålet. Det er ventet at anbefalinger kan gis til Helse- og omsorgsdepartementet i begynnelsen av 2016.– Vi vet at PrEP fungerer, og direktoratet må ta viktige avgjørelser rundt retningslinjer for oppfølging og behandling, samt definere hvilke personer som skal ha tilgang på behandlingen og hvem som kan gi den. SVs LHBT-nettverk går likevel inn for en kontrollert forsøksordning i Norge allerede nå. Vi kan ikke risikere at antall nysmittede fortsetter å øke når det finnes effektive midler som ligger klare, sier Endre Flatmo. Verdens helseorganisasjon (WHO) endret retningslinjer for hivforebygging så sent som september i år. WHO anbefaler nå at personer som ikke lever med hiv, men som har en høy risiko for å bli hivsmittet, får tilbud om hivmedisiner som PrEP sammen med flere andre preventive tiltak som kondomer, testing og rådgiving. I Amsterdam startet man en forsøksordning med PrEP i sommer og i Frankrike har myndighetene bedt et ekspertpanel og det nasjonale aidsrådet CNC om å komme med anbefalinger med hensyn til PrEP.

Billigere med PrEP

I 2014 ble det ifølge Folkehelseinstituttet påvist 107 hivtilfeller blant menn som har sex med menn (msm). Dette er det høyeste antallet noe år i denne gruppen i Norge. Totalt antall hivpositive msm ligger nå på 1832. Antall tilfeller av gonoré blant msm økte i 2014, og forekomsten av syfilis holder seg på et høyt nivå. Det viser ifølge Folkehelseinstituttet at msm har mye risikosex både i Norge og på utenlandsreiser. PrEP-medisinen Truvada koster ifølge SVs LHBT-nettverk rundt regnet 55 000 kroner i året per person når den tas hver dag. Det er omkostninger nettverket mener samfunnet må ta seg råd til.– Det finnes ingen tall på den økonomiske kostnaden for behandling av hiv i Norge, men British HIV Association (BHIVA) anslår at det i snitt per hiv-pasient koster 4,7 millioner kroner i behandlingskostnader livet ut. Legger vi disse tallene til grunn vil omtrent 90 nydiagnostiserte menn som har sex med menn i Norge hvert år, slik trenden er nå, koste det norske samfunnet over 420 millioner kroner årlig hvis ikke smittetallene avtar, avslutter Endre Flatmo, leder i SVs LHBT-nettverk. I et intervju med Blikk i februar uttalte helseminister Bent Høie at metoden kan gi ny kunnskap, men advarte også mot negative konsekvenser.– Nasjonale helsemyndigheter vil i samarbeid med relevante fagmiljøer og frivillige organisasjoner utrede konsekvensene av endringene i norsk sammenheng. Vi må også tenke på konsekvensene av en slik strategi. Den positive følgen kan være at disse medisinene gir oss kunnskap som tilsier at de fungerer som en form for vaksine mot hivsmitte. Men den åpenbare negative konsekvensen er hvis de fører til at flere dropper kondombruk, sa Høie til Blikk.

– Gi oss PrEP!

I sin årsrapport for 2014 melder Folkehelseinstituttet at tidlig behandling av nydiagnostiserte med hiv og økt bruk av medisiner som forebygging øyemed også vil tas i bruk i Norge.«Sammen med tidlig behandling av hivsmittede vil andre medikamentelle forebyggingstiltak som preeksponeringsprofylakse (PrEP) trolig få økende betydning også i Norge. PrEP innebærer at hivnegative med stor hiv smitterisiko behandles med hivmedisiner for å redusere risikoen for å bli smittet. 30-års erfaring med hivforebygging i Norge viser at det er nødvendig med et mangfold av virkemidler om man skal klare å redusere hivinsidensen i de mest risikoutsatte gruppene», heter det i Folkehelseinstituttets årsrapport. HivNorge går fullt inn for PrEP og ønsker en bred diskusjon i homomiljøet.– PrEP er et nytt forebyggende verktøy som vi må ta i bruk og heller justere bruken av underveis, når vi har mer kunnskap. På forskningsprosjekter der man har brukt PrEP ser man en drastisk nedgang i nysmitte samtidig som kondombruken ikke går ned, sa styreleder Leif-Ove Hansen i HivNorge til Blikk Nett i forbindelse med et PrEP-seminar i mai.

Snakk om seksuell helse

Kim Fangen i Nye Pluss - hivpositives landsforening, mener PrEP vil være et bra virkemiddel for å få msm-gruppen til å snakke om seksuell helse.– Med Truvada er det flere som opplever at de igjen tør å ha sex. Man ser det internasjonalt på datingtjenester som Grindr og liknende at brukere oppgir at de går på PrEP. Da åpnes plutselig en ny dør med tanke på å snakke om seksuell helse – fordi hivstatus ikke lenger er hovedfokus. Nye Pluss etterlyser mer aktivisme i msm-miljøet og oppfordrer flere til å gå i bresjen for nye forebyggende tiltak.– De gutta som fortsatt er hivnegative, men som likevel er i risikosonen og som selv vet det, må være tydelig på at de vil ha PrEP! De ønsker å forbli hivnegative og nettopp derfor bør de kreve å få PrEP. Den diskusjonen og det engasjementet savner jeg her hjemme. Det må bli slutt på at msm-gutta står med hodet bøyet fordi vi står utenfor det som regnes som et A4-liv

PrEP-strategi

LLHs landsstyremøte gikk 5. september inn for at PrEP skal bli en del av en større strategi for å hindre nysmitte av hiv.– Vi mener at preventive spissede tiltak, lavterskel testtilbud, medisinsk behandling med sikte på å kutte ned den første hivinfeksjonsfasen og kunnskap til hele befolkningen sammen med PrEP-behandling er oppskriften. Vi ser at vi må jobbe helhetlig, spisset og konstruktivt, uttalte Markus Brun Hustad, landsstyremedlem i LLH, til Blikk Nett i forbindelse med landsstyremøtet. I samme anledning tok Helseutvalget til orde for mer forskning på PrEP.– Vi ønsker en helhetlig strategi på hivforebygging som ikke fører til flere seksuelt overførbare sykdommer (SOI). Vi har ikke fasiten i dag og vil gjerne avvente mer forskning som gir flere svar på hvordan PrEP fungerer i praksis, uttalte kommunikasjonsrådgiver Aksel Overskott i Helseutvalget.