- Hemmer likestilling

Publisert

I Akademikernes nye likestillingspolitiske dokument er det viet et eget kapittel til seksuell orientering. Der oppfordres arbeidslivet til å ha fokus på diskriminering som følge av seksuell legning.  – På arbeidstakersiden er det bred enighet om holdninger i forhold til diskrimineringsspørsmål. Vi er mest opptatt av at lovgivningen må fremme og ikke hemme likestilling, sier Nina Karin Svendsen, utredningssjef i Akademikerne. Akademikerne legger blant annet vekt på bestemmelsen i arbeidsmiljøloven som fortsatt gir trossamfunn rett til å diskriminere.Stortinget vedtok tidligere i år å fjerne den såkalte unntaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven. Det betyr at diskriminering heretter må være saklig, nødvendig og ikke representere et uforholdsmessig inngrep overfor den det gjelder. – Selv om unntaksbestemmelsen er fjernet, gir arbeidsmiljøloven fortsatt trossamfunn mulighet til å forskjellsbehandle på grunnlag av seksuell orientering. Det kan fortsatt stilles krav til personer i lærestillinger, for eksempel prester og andre som driver forkynnelse, forklarer Svendsen. Akademikerne mener det er beklagelig at Stortinget ikke har benyttet muligheten til å foreslå et uttrykkelig forbud mot diskriminering i den norske kirke. – Den norske kirke er med sin offentlige tilknytning, i en annen stilling og posisjon enn andre trossamfunn, og må i større grad kunne tåle sammenlikning med en ordinær offentlig virksomhet. At den norske kirke fortsatt er gitt en slik mulighet til å diskriminere er etter vårt syn uheldig og beklagelig, sier Svendsen.

– Hva gjør Akademikerne for å få fjernet denne bestemmelsen?

– Vi jobber med en rekke spørsmål knyttet til arbeidsmiljøloven og er i kontinuerlig dialog med våre medlemsforbund. Vi er opptatt av at dette området i lovgivningen har en riktig holdningsskapende rolle og derfor er det spesielt viktig å se til at ikke lovgivningen i seg selv kan skape uønskede holdninger, sier Svendsen til Blikk Nett. Akademikerne er en sammenslutning av yrkesorganisasjoner som har medlemmer med høy utdanning og kompetanse, og utgjør et av fire hovedforbund i Norge.