– Et vendepunkt i Kirken

Publisert

For første gang er det flertall i bispekollegiet for å la homofile og lebiske ha vigslete stillinger. Kirkens lærenemnd er delt på midten i dette synet. – Et vendepunkt i synet på homofile og lesbiskes plass i Den norske kirke, sa nestleder i lærenemnda, professor Turid Karlsen Seim, på pressekonferansen i dag der lærenemndas uttalelse ble presentert. Lærenenmdas medlemmer har delt seg i midten i synet på lesbiske og homofiles plass i Kirken. Den siden som Karlsen Seim representerer argumenterer med at bibelens kulturelle forståelseshorisont er forskjellig fra vår tid. Videre mener disse nemndmedlemmene at seksualitet ikke bare handler om forplantning, men også er et viktig uttrykk for identitet og kjærlighet. – Seksualitet har fått en helt annen plass i Kirken enn kun den forplantningsmessige delen. Dette har Kirken selv åpnet for da den tidlig i forrige århundre begynte prosessen med å akseptere prevensjon, sier Karlsen Seim. – Vi kan ikke fortsette å operere med én moralkodeks for heterofile og en annen for homofile. Den samme moralkodeksen skal gjelde for alle mennesker, mener Karlsen Seim. – Tilspisset situasjon Læreemnda uttaler at dette spørsmålet ikke er kirkesplittende og at Kirken nå må leve med at det er to likeverdige syn på homofilispørsmålet. Men leder i lærenenmnda, professor Torleiv Austad, som tilhører den konservative halvparten, sier at dette gjør situasjonen tilspisset. – Saken er en belastning for Kirken. Kirken vil nå stå foran store utfordringer i hvordan vi håndterer denne uenigheten og hvilke konsekvenser dette skal få for en samlet kirke, sier Austad. Den konservative delen av lærenemnda fastholder i sin uttalelse at de aktuelle skriftstedene som omtaler homoseksuelle handlinger fremdeles har gyldighet og at de representerer en forståelse av differensieringen mellom mann og kvinne, slik den er gitt i skapelsen, som innebærer at homseksuelle handlinger er å forstå som brudd med Guds skapervilje og som symptom på frafall og avgudsdyrkelse. – Det er neppe grunnlag for å hevde at homofili i dag er vesensforskjellig fra det en forbandt med homoseksualitet i antikken, sier lederen i nemnda Torleiv Austad. De forvaltningsmessige konsekvensen av denne uttalelsen er det ikke opp til lærenemnda å avgjøre. Det skal skje i Kirkerådets og Kirkemøtets behandling av uttalelsen fra nemnda. – Kirkerådet vil ha et ekstraordinært møte 1. februar der den videre behandlingen av nemndas uttalelse vil bli diskutert. Det er naturlig at Kirkemøtet i november blir orientert og får anledning til å diskutere den videre behandlingen, men saken kommer neppe opp i sin fulle bredde før på Kirkemøtet i 2007, sier direktør i Kirkerådet Erling Pettersen. Ifølge Pettersen ønsker Kirken å ta seg tid til en grundig og skikkelig behandling av uttalelsen. Blant annet skal saken ut på bred høring i Kirken.