Framgang i levekår

Publisert

Homofile hivpositive kommer best ut som gruppe når det gjelder levekårsindikatorer som økonomi, arbeidsliv og bolig. Men negative holdninger i samfunnet og arbeidslivet har ikke endret seg, viser Fafo-rapporten om hivpositives levekår som ble lagt fram i dag. Rapporten «Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009» er gjennomført av Fafo i samarbeid med HivNorge og med støtte fra Helsedirektoratet. Fafos forrige rapport om levekår blant hivpositive kom i 2002, og forholdene har endret seg mye siden da.  Rapporten, som ble presentert for publikum og presse ved en frokost hos Fafo i dag, viser at 70 prosent av de spurte vurderer egen helse som god, og 80 prosent mener medisinsk behandling bidrar til å bedre deres allmenntilstand. Samtidig viser funnene at det fortsatt er store utfordringer knyttet til åpenhet og stigmatisering. Det gjelder ikke minst holdninger, tilrettelegging og informasjon i arbeidslivet.På tross av framgangen når det gjelder medisinutvikling, ser det ut til at det ikkehar skjedd en tilsvarende utvikling når det gjelder åpenhet, kunnskap og holdningeri samfunnet, viser rapporten, til tross for at undersøkelsen viser at det er flere nå enn før som sier de har det bra.Forsker ved Fafo, Bjørn Richard Nuland, viste til at homofile hivpositive kom best ut som gruppe når det gjelder levekårsindikatorer som økonomi, arbeidsliv og bolig.– Homofile er overrepresentert i rapporten, men det er også denne gruppa som har blitt identifisert med hiv fra starten av, sa Nuland og viste til at en del opplever hivstatusen som en ny komme ut-prosess. – Rapportens homofile respondenter opplever eget miljø, homomiljøet, som både inkluderende og ekskluderende. Og med et stort krav om å være vellykket.Seksualitet og fryktNoe over halvparten av respondentene i rapporten svarer, enten de er smittet homoseksuelt eller heteroseksuelt, at de er ganske eller svært bekymret for å smitte andre. Nesten ni av ti sier at seksuallivet har endret seg. Tre av fire sier at de har færre partnere, litt under to av tre sier at det er blitt vanskelig å finne en fast partner. Litt mer enn én av tre sier de velger hivpositive partnere og én av tre sier hivstatusen medfører at de ikke lenger tør å ha sex. Det kom fram en sterk bekymring knyttet til straffelovens paragraf 155 hos respondentene. Omlag halvparten sier at straffeloven bekymrer dem. Når de blir spurt om hvordan seksuallivet er påvirket av straffeloven, går det i retning av at de har mindre og sikrere sex. Samtidig beskriver informantene hvordan straffeloven bidrar til problemer i relasjonen til partnere og til forverring av livskvaliteten.Vil inkluderesPå grunn av dagens medisiner opplever mange å finne tilbake livsperspektiver og livsmot. Mange kommer til å bli gamle med hiv og begynner å tenke på hvordan framtida vil bli. Økningen i antall gamle med hiv vil utfordre helsetjenestene, det gjelder både det psykososiale og det somatiske hjelpetilbudet.Stiftelsen HomoPositiv, en stiftelse av, med og for hivpositive homser, var også tilstede på dagens Fafo-frokost. For dem var også det psykososiale et viktig punkt.– Vi fant ut at det var nødvendig å lage ei gruppe som HomoPositiv fordi vi ikke har noe psykososialt tilbud til homofile i Norge i dag. Vi har vokst veldig fort i løpet av den korte tida vi har eksistert, sa Tom fra HomoPositiv og utfordret panelet til å ta i bruk ressursene som finnes.– Vi mener at mye blir bestemt over hodene på hivpositive. Vi er ikke med i prosesser og vi sitter ikke i nasjonalt råd. Men vi håper på å bli hørt i tida framover og at vi kan delta i diskusjonene når det er snakk om strategiplanlegging, var meldingen fra HomoPositiv.Noen av temaene Fafo-rapporten mener det er viktig å arbeide videre med, for å kunne legge bedre til rette for hivpositives deltakelse i yrkesliv og samfunnsliv på lik linje med andre, handler om holdninger, tilrettelegging og informasjon i arbeidslivet. Funnene rapporterer om begrenset åpenhet. Også i homofile miljøer ser det ut til å være en utfordring å skape et miljø hvor hivpositive kan være åpne uten å oppleve negative tilbakemeldinger. Les mer her: fafo.no