– Offerbildet må nyanseres

Publisert

Ifølge NOVA-forskerne Kari Stefansen og Kristinn Hegna viser en ny undersøkelse at lhbt-ungdom ikke er så utsatt for grov vold som tidligere antatt. Men undersøkelsen viser at de er mer utsatt for mobbing og seksuell trakassering enn andre. Forskerne Kari Stefansen og Kristinn Hegna fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, (NOVA), presenterte mandag en undersøkelse om vold blant lhbt-ungdom basert på en stor nasjonal undersøkelse blant avgangselever i videregående skole.Undersøkelsen, som tar for seg utsatthet for vold og overgrep blant unge i Norge, viser at de med tiltrekning til samme kjønn, eller med en homofil eller lesbisk identitet ikke opplever mer grov vold enn andre unge, men de er de oftere utsatt for ulike typer mobbing - erting, knuffing, ukvemsord, verbale trusler og seksuell trakassering.

Skiller seg fra tidligere tall

Resultatene av undersøkelsen skiller seg fra tidligere undersøkelser om vold mot homofil ungdom, som for eksempel Bera Moseng sin rapport fra 2007, «Vold mot lesbiske og homofile tenåringer». Mosengs rapport viser at homofil ungdom har forhøyet risiko for å bli utsatt for graverende tilfeller av vold sammenlignet med ungdom som identifiserer seg som heterofile. Det er ikke tilfelle i den nye undersøkelsen fra NOVA.Under presentasjonen av undersøkelsen på Skeiv seminarrekke på Litteraturhuset i Oslo hevdet Kristinn Hegna og Kari Stefansen at de nye tallene stemmer bedre med virkeligheten enn Mosengs rapport fra 2007, som baserte seg på statistikk fra undersøkelsen «Ung i Oslo 2006». – I datamaterialet Ung i Oslo 2006 er grov vold overrapportert, sa Kristinn Hegna og forklarte forskjellene i resultater blant annet med at Moseng i sin rapport baserte sineanalyser på en survey som benyttet spørsmål om vold som ikke skiller mellom skader av vold og andre typer sår og skader, samt et datamateriale som i liten grad var klargjort for analyser av seksuell orientering.– Våre resultater gir grunn til å nyansere det bildet som er i ferd med å feste seg i norsk offentlighet av unge homofile som svært utsatt for grove voldelige angrep. Bildet som trer fram på bakgrunn av analysene i vår undersøkelse, er snarere av samme-kjønnsseksuell orientering som en risikofaktor for plaging og trakassering blant jevnaldrende.

– Tar fokus bort fra mobbing

Respondentene i NOVAs nye undersøkelse har en gjennomsnittsalder på 18,4 år. I alt deltok 7 033 elever ved til sammen 67 skoler i hele landet.De ulike resultatene fra forskjellige undersøkelser gir ulike utslag, og Stefansen og Hegna la vekt på at det ikke er uproblematisk å forske på ungdom. Det kan gi seg utslag som ikke er positive i lengden. – Etter «Ung i Oslo 2006» ble det ensidig fokus på ekstrem vold. For mye oppmerksomhet på det mest alvorlige, som ekstrem vold, tar fokus bort fra den daglige mobbingen, hevder forskerne.Blant respondentene i den nye NOVA-undersøkelsen definerte 88 prosent av jentene seg som heterofile, 0,3 prosent definerte seg som lesbiske, 3,2 prosent definerte seg som bifile og 1,3 prosent oppga at de var «usikker på hvilken merkelapp som passer». Blant guttene definerte 93 prosent seg som heterofile, 0,8 prosent definerte seg som homofile, 1 prosent definerte seg som bifile mens 0,5 prosent var «usikker». De resterende syv prosent av jentene og fem prosent av guttene hadde krysset av for svaralternativer i «vet ikke»/«vil ikke»-kategorien. Ifølge forskerne er dette er en svært sammensatt kategori og de har valgt å ikke rapportere resultatene for denne gruppen i analysene der de anvender seksuell identitet som uavhengig variabel.

Seksuell trakassering

Forskjellene mellom unge med homofil/lesbisk/bifil identitet og de andre gruppene av ungdom er særlig tydelig når det gjelder psykiske krenkelser. Andelen som har opplevd å bli ertet eller plaget av jevnaldrende siste år er nesten fordoblet i denne gruppa sammenlignet med ungdom med heterofil identitet, henholdsvis tolv og syv prosent. Forskjellen er stor når det gjelder spørsmålet om seksuell trakassering, henholdsvis syv og to prosent. For grov mobbing er det ingen signifikant forskjell. Også trusler om vold og det å bli slått uten å få synlige merker er mer vanlig i gruppen med homofilt identifiserte ungdommer enn blant ungdom med heterofil identitet, henholdsvis 16 og 11 prosent og 17 og 11 prosent. – At vi finner ulikheter i utsatthet for vold mellom ulike kategoriseringer av seksuell orientering og mellom gutter og jenter i vårt materiale, viser at det kan være forhastet å konkludere med at homofile/lesbiske/bifiles utsatthet for vold utelukkende er knyttet til hat og fordommer mot homofile, sa Stefansen og Hegna.