Regjeringens nye hivstrategi

Publisert

- Bredere samarbeid og koordinering er veien å gå for å mestre hivsituasjonen, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Birgitte Pedersen, som presenterte Regjeringens nye nasjonale hivstrategi i dag. Under lanseringen av den nye «Nasjonal hivstrategi (2009–2014) Aksept og mestring», la statssekretær Birgitte Pedersen fram hovedmålene for strategien: Å forebygge hivsmitte og inkludere hivpositive på alle samfunnsområder.– For å få ned antall nysmittete og finne måter for hvordan hivsmittete kan få best mulig behandling og oppfølging slik at de kan leve gode liv, må vi ansvarliggjøre de som er ansvarlige. Mange med hiv blir uføretrygdet, selv om de ikke er arbeidsuføre, på grunn av stigmatisering og diskriminering i samfunnet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fått en særoppgave med å gjøre det mulig for hivpositive å ha et verdifullt arbeid. Mange unge vet for lite om hvordan hiv smitter. Mer kunnskap er avgjørende for å hindre nysmitte. Kunnskapsdepartemenetet vil ha en sentral rolle i å videreutvikle og integrere informasjon om seksuell helse.De seks departementene Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og politidepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har forpliktet seg til å følge opp strategien. Helsesektoren kommer til å ha en nøkkelrolle i arbeidet.– Helsedirektoratet er vårt ansvar. For mange hivpositive er det vanskelig å snakke med sin fastlege, og det er mange som ikke bruker kommunale helsetjenester. En koordinator kan her bistå i å fordele oppgaver og ansvar mellom kommune og regionale helseforetak. Det er ennå ikke konkludert med hvordan denne koordinatoren skal være, og her har vi behov for innspill fra brukerne, sier Birgitte Pedersen.Videre vektlegger Helse- og omsorgsdepartementet hvor viktig det er med et bredt samarbeid om lavterskeltilbud sammen med frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner. Men hvor stor økonomisk støtte for eksempel Helseutvalget vil få, kan ikke statssekretæren si noe om før i august.