Økt støtte til Oslo/Fusion

Får 250 000 kroner i driftsstøtte av Norsk filminstitutt.

Publisert

Norsk filminstitutt gir 17.5 millioner til 25 norske filmfestivaler. Oslo/Fusion får 250 000 kroner i driftsstøtte.

Norsk filminstitutt (NFI) gjorde tirsdag 10. januar vedtak om tilskudd til 25 norske filmfestivaler på over 17.5 millioner kroner. Tilskuddene skal styrke festivallivet og bidra til å skape gode møteplasser mellom film og publikum i Norge.

Beslutning om tilskudd og fastsettelse av beløp er truffet på grunnlag av innstilling fra festivalutvalget og etter vurdering av NFI i henhold til den nye forskriften om filmformidling som trådte i kraft 12. oktober 2016.

– Det hersker bred politisk enighet om at filmfestivaler utgjør et viktig supplement til den ordinære kinodistribusjonen i Norge. Ved å øke rammene for festivalvirksomhet, styrker vi de norske filmfestivalene og bidrar til gode møteplasser mellom film og publikum, sier direktør Sindre Guldvog ved NFI.

Kvalitativ utvikling og geografisk spredning

For å behandle søknadene fra festivalene har NFI oppnevnt et utvalg med filmfaglig kompetanse, for tre år av gangen. Festivalutvalget har vurdert søknader som viser at det er et blomstrende festivalliv i Norge, med store variasjoner.

– Med de eksisterende rammene må vi prioritere, og vi har lagt til grunn at vi både ønsker en kvalitativ utvikling av festivalene, og å sikre geografisk spredning av filmkulturen, skriver festivalutvalgets leder, Nina Refseth, i sin innstilling.

I innstillingen står det videre at utvalget har ønsket å premiere festivalenes kunstneriske ambisjoner, og evne til å tiltrekke seg et betalende publikum.

– I tillegg har vi gjort justeringer mellom enkelte av festivalene, slik at sammenlignbare festivaler vil få økonomiske tilskudd på tilsvarende nivå. Utvalget har ønsket å gi de største festivalene mer åpne rammer, så de selv kan prioritere ulike tiltak innenfor rammene, skriver Refseth.

Et lappeteppe

Av 17.5 millioner kroner ble Oslo/Fusion tildelt 250 000 kroner av NFIs støtteordning for filmformidlere, da spesielt festivaler.

– Støtten er betydelig mindre enn vi søkte om. Men det er en liten økning, om man regner inn indeksregulering fra i fjor, da vi ble tildelt 200 000 kroner, sier Vanja Ødegård, festivalsjef for Oslo/Fusion International Film Festival.

Oslo/Fusion fikk økt støtte også fra Oslo kommune, og skal nå søke støtte fra Bufdir.

– Slik vi gjør hvert år, og håper på fortsatt godt samarbeid der. Vi søker også støtte fra forskjellige ambassader og Fritt Ord når vi har mer konkrete prosjekter.

Forutsigbarhet er et hinder med hensyn til økonomisk støtte.

– Hvert år er et lappeteppe av støtteordninger som må gå opp for at vi skal kunne fortsette å lage festival, og om vi hadde fått betydelige kutt i noen av tildelingene, så måtte vi revurdert festivalens profil og omfang. Heldigvis har støtten vært ganske stabil de siste årene, men vi håper på å kunne få en økning på et tidspunkt for å gjøre festivalen enda bedre. Vi føler vi gjør veldig mye med de midlene vi har, men om vi hadde fått mer, så kunne vi løftet det opp på et høyere nivå og vi hadde ikke måttet jobbe så hånd til munn, fra søknad til søknad, slik vi gjør nå. Det er ingen garantier, som er en litt slitsom måte å jobbe og planlegge på, men slik er det bare, sier Ødegård til Blikk Nett.

Ukjent terreng

Tidligere var det Film og Kino som formidlet støtte til de ulike filmfestivalene.

– Nå som NFI er de som formidler støtte, så må vi som driver med filmformidling være på ballen og være synlige, ellers står man i fare for å bli glemt eller nedprioritert. Dette er en endeløs jobb for en festivalsjef, nesten uansett hvor stor festivalen er, fordi du kan aldri helt vite hva du får i støtte, med mindre du er øremerket eller har vært en del av knutepunktfestivalordningen, slik Kortfilmfestivalen har vært før.

Knutepunktfestivalordningen er på vei ut, noe som gjør at festivalene befinner seg i et mer ukjent terreng enn tidligere.

– Oslo/Fusion er del av et nettverk av filmformidlere som sammen vil styrke vårt nærvær og stemme i denne sammenhengen, både i NFI og Kulturdepartementet og andre offentlige organer som har med støtteordninger og kulturpolitikk å gjøre. Vi skal gjøre vårt ytterste for at de forstår viktigheten av formidling, ikke bare produksjon. Vi er forsiktige optimister, fordi det er snakk om at det er viktig å styrke filmformidling, men man kan ikke ta det for gitt at det kommer til å ordne seg: Man må alltid passe på at man blir hørt og husket, og at noen ser fruktene av alt det harde arbeidet vi gjør, avslutter Vanja Ødegård.