LLH søker nye lhbt-helter

Publisert

På LLHs landsmøte 8.-10. juni, i Stavanger, skal det velges nytt sentralstyre, ny valgkomité, ny organisasjonskomité og fire direktevalgte landsstyrerepresentanter med varaer. − Valgkomiteen jobber nå med å finne fram til kandidatene, og kanskje er du blandt de nye lhbt-heltene som skal styre LLH, spør Torill Frøise i valgkomiteen. Sentralstyret, som består av leder, nestleder og fem medlemmer, er ansvarlig for LLHs daglige virksomhet, etter de retningslinjer som trekkes opp av landsstyret.− Alle disse rollene skal velges av LLHs landsmøte, sier Frøise. Hun sier det er en målsetting at LLHs sentralstyre skal ha en sammensetning som reflekterer medlemsmassen, både i alderssammensetning, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, erfaring, utdanning, interessefelt, organisasjonserfaring, politsk teft, profesjonalitet og økonomiforståelse. − Potensielle kandidater kan ha en eller flere av disse egenskapene. Men det viktigste er likevel engasjement og stå-på-vilje for LLH, sier Frøise. Sentralstyret møtes cirka to timer hver måned, i tillegg må medlemmene regne med at vervet kan oppta to-tre timer øvrige uker. Sentralstyrets medlemmer fordeler ansvaret for oppfølgingen av prosjekter, arbeidsområder og lokallag.

Valgkomité, kontrollkomité og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Valgkomiteen (VK) består av fem medlemmer, og har som oppgave å finne de til en hver tid beste kandidatene. Valgkomiteen innstiller til landsmøtet. Dersom det blir behov for suppleringer i løpet av året, innstiller VK på disse. Medlemmer til ny valgkomité innstilles av sentralstyret. Kontrollkomiteen (KK) er LLHs kontrollorgan, som skal påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonens vedtekter og vedtak. Kontrollkomiteen består av leder og to medlemmer med ett varamedlem. Kontrollkomiteens ansvarsområde omfatter: Å gjennomgå sentralstyrets handlingsplan, årsberetning, budsjett, regnskap og protokoller, samt forestå veiledning med hensyn til å forebedre rutiner.

Direktevalgte landsstyrerepresentanter

Landsstyret er LLHs øverste myndighet mellom landsmøtene, og landsmøtet skal velge landsstyrerepresentanter med varaer. Disse møter med tale- og forslagsrett. − Valgkomiteen har som mål å legge fram innstillingen i god tid før landsmøtet går av stabelen. Vi ser fram å motta mange gode innspill til kandidater, så nå håper vi folk kjenner sin besøkelsestid, avslutter Torill Frøise i valgkomiteen. Dersom du ønsker å stille til valg, kan du gjøre dette via et elektronisk skjema. Dette kan også brukes til å melde inn andre kandidater man mener kan være egnet til et eller flere verv. Dersom det skulle være noen spørsmål kan disse rettes til oss på mail: [email protected] fortrinnsvis før 1. mai.