Mer hivtesting

Publisert

Byrådet i Oslo vil øke testaktiviteten, bedre opplysningsvirksomheten og øke kompetansen om hiv. Målet med strategiplanen er å halvere antallet nye smittede i 2016 sammenlignet med nivået i 2006-2010, øke testaktiviteten blant innvandrere og menn som har sex med menn, få bedre oversikt over hivpositive og en mer effektiv smitteoppsporing, styrke psykososial ivaretakelse av hiv-positive, samt at ungdomsskoleelevene får bedre kunnskap om hiv og seksuelt overførte infeksjoner. Bystyrerepresenatnt Espen Ophaug (V) sa i sitt innlegg at testing er helt avgjørende, og at det er viktig å spille på de organisasjonene som er opptatt av av hivpositive. – Strategiplanen har noen konkrete målsettinger, som for eksempel lavterskel testetilbud, fordi vi mener det er viktig å få opp testaktiviteten, i samarbeid med aktører som har erfaring på dette området, sier Ophaug til Blikk Nett. – I tillegg sier strategiplanen at kunnskapen hos befolkningen generelt må økes, men også blant utsatte grupper. Det blir også lagt spesielt vekt på at seksualundervisningen og undervisning om seksuelt overførbare sykdommer må bedres i skolen. Det står virkelig dårlig til i skolen.

Smittetallene øker

Undervisningen av elever skal omfatte betydningen av personlige og andres grenser og ansvar for seg selv og andre. Det er også avgjørende å øke kunnskapsnivået i hjelpeapparatet. Flere lever lengre med hiv, samtidig som smittetallene øker. Fremover vil det bli flere eldre med hiv og bystyret vil derfor sikre kompetanse om dette hos personell i pleie- og omsorgstjenestene og sikre at fastlegene får oppdatert informasjon om hiv og oppfordre til økt testaktivitet. Ifølge Ophaug er psykososial ivaretakelse av hivpositive helt essensielt i det hivforbyggende arbeidet.– Dette arbeidet løftes tydelig fram i planen. Mange som blir hivsmittet tror det innebærer at det er kroken på døra for et sexliv resten av livet. En god psykososial ivaretakelse av hivpositive er hivpreventivt. Hvis man ikke klarer å håndtere sin egen situasjon som hivpositiv kan det føre til dårlige valg, både for seg selv og andre, sier Espen Ophaug til Blikk Nett.