Anniken Hauglie, byråd for helse og sosiale tjenester (H), svarer på kritikk fra Senterpartiet.
Byrådet la nylig frem sin Hiv/Aids-strategi for Oslo kommune. Jeg er glad vi har fått mye positiv tilbakemelding på den, selv om Oslo SP velger å angripe den, sist her i Blikk. Dagens situasjon tilsier at HIV/Aids bør vies langt større oppmerksomhet. Etter år med nedgang i antallet smittede, ser vi nå igjen en økning. Det er alvorlig. At Oslo SP velger å løsrive forslaget om meldeplikt fra resten kan enten bety at partiet er enig med byrådet i resten av strategien eller at SP ikke har noen helhetlig tilnærming til problemstillingene.

Det er flere utfordringer i arbeidet
Det er for lite bevissthet om HIV andre seksuelt overførbare sykdommer, både i befolkningen og i de gruppene som har høyest risiko for smitte. Testaktivitet for HIV og andre seksuelt overførte infeksjoner i Oslo er for lav, noe som både gjelder befolkningen generelt og særlig menn som har sex med menn og utsatte grupper av innvandrere. HIV har vært en forholdsvis «usynlig» sykdom i mange år, og bør sammen med andre seksuelt overførbare sykdommer, vies langt større oppmerksomhet enn i dag. Selv blant høyrisikogrupper er det for lite kunnskap, også om muligheten for kortvarig medikamentell behandling.

Mål for arbeidet
Byrådet mener de viktigste tiltakene nå er å øke testaktiviteten slik at flere kan få hjelp tidligere. Opplysningsvirksomhet må bedres både blant ungdom og i befolkningen generelt. Kortvarig medikamentell behandling bør gjøres lettere tilgjengelig i Oslo. Målet for arbeidet er å halvere antallet nye smittede blant homoseksuelle menn i 2016 sammenlignet med nivået i 2006-2010, økt testaktivitet blant menn som har sex med menn og innvandrere, bedre oversikt over HIV-positive og en mer effektiv smitteoppsporing, styrket psykososial ivaretakelse og at alle ungdomsskoleelever skal få bedre basiskunnskap om HIV og seksuelt overførte infeksjoner.

Byrådet mener kunnskapsnivået i hjelpeapparatet må økes, også fordi flere lever lengre med HIV, samtidig som smittetallene øker. Vi må derfor sørge for kompetanse hos personell i pleie- og omsorgstjenestene, og ønsker en kartlegging i tjenesten. Byrådet vil sikre at fastlegene får oppdatert informasjon om HIV og oppfordre til økt testaktivitet.

Straffeloven bør endres
Byrådet mener det er en sammenheng mellom hvordan samfunnet oppfatter HIV/AIDS og mulighetene til å forebygge smitte og behandle og gi omsorg til smittede. Det er også bakgrunnen for at byrådet mener dagens meldeplikt for HIV og straffeloven § 155 om overføring av allmennfarlig smittsom sykdom bør endres. Forslagene må imidlertid sees i sammenheng. Hovedargumentet mot å innføre den samme meldingsplikten for HIV som for andre smittsomme sykdommer, er at mulig smittede avstår fra å la seg undersøke av frykt for å bli registrert. Særlig med dagens straffelov har argumentet relevans fordi Straffeloven legger hele ansvaret for å forebygge smitte på den som smitter eller kan stå i fare for å smitte. Jeg mener det bør være en prinsipiell diskusjon om ikke alle bør ha et ansvar for å forebygge smitte, ikke bare den ene part. Jeg kan forstå skepsis mot å oppheve dagens anonymitet, men samtidig gir dagens register mindre nyttig informasjon enn det vi kunne ha hatt. Vi vet for eksempel ikke om det er dobbelregistreringer, om hvor mange HIV-positive som er døde, og hvor mange som fortsatt lever med sykdommen. «Spesialbehandling» av en sykdom (selv i beste mening) vil kunne bidra til fortsatt stigmatisering. For meg er det et paradoks at en sykdom som har vært vel kjent i mer enn 30 år, og som har vært gjennom en medisinsk revolusjon, fortsatt er sosialt tabubelagt og hysjes ned. Den tiden bør nå være over. Men anonymiteten kan ikke oppheves uten personvernet er sikret og straffeloven er endret. Det er ingen tvil om at vi har en lang vei å gå i arbeidet med å forebygge, behandle og følge opp HIV-smittede. Byrådet har nå lagt frem vår strategi for hvordan vi ønsker å bidra til dette.

Anniken Hauglie, byråd for helse og sosiale tjenester (H).

Les også:Dårlig hiv-forebygging