Mer til hivforebygging

Publisert

– Det er fortsatt menn som har sex med menn som er mest utsatt for hiv, sier Rolf Angeltvedt i Helseutvalget. Han er fornøyd med økningen av hivmidler. Tilskuddsordningen til frivillige organisasjoner for oppfølging av Nasjonal hivstrategi - Aksept og mestring foreslås styrket med 1 million kroner i 2013 ifølge Helse- og omsorgsdepartementets forslag til budsjett. Bevilgningen dekker følgende tilskudd som forvaltes av Helsedirektoratet: Tilskudd til frivillige organisasjoner for oppfølging av Nasjonal hivstrategi, Aksept og mestring og drift av antibiotikasenteret for primærmedisin. Formålet med tilskuddsordning til frivillige organisasjoner er å redusere nysmitte med hiv, særlig i grupper med høy sårbarhet for hiv, og at alle som lever med hiv skal sikres god behandling og oppfølging uansett alder, kjønn, seksuell orientering og/eller praksis, bosted, etnisk bakgrunn og økonomi. Helseutvalget er godt fornøyd med økningen i Helse- og omsorgsdepartementets forslag til budsjett for 2013.– En million kroner er mye penger. Hvis den millionen brukes fornuftig kan man få mye ut av midlene, sier Rolf Angeltvedt til Blikk Nett. – Helseutvalget har gått på sparebluss i to år, så vi trenger nå å komme tilbake til en normalsituasjon. Nå har vi innhentet akkumulert underskudd og dermed gjort jobben vår - og da forventer vi å være tilbake til normal situasjon i 2013. Helseutvalget vet ennå ikke hva de får av tilskudd i 2013.– Så vi ønsker å være i god dialog med myndighetene og passe på at de satser på menn som har sex med menn (msm). Testing er det som står i fokus. Men Helseutvalget er også opptatt av å fange opp menn med risikoatferd. Ifølge EMIS-studien oppgir 7 av 10 msm at de ikke har hatt ubeskyttet analsex siste tolv måneder. 3 av 10 har hatt ubeskyttet analsex i samme tidsrom. Når politikere snakker om msm-gruppa så kan man få inntrykk av at hivtallene går opp fordi de fleste menn som har sex med menn har usikker sex. Det stemmer altså ikke. Majoriteten har sikrere sex, og mer sikker sex enn heterofile bare kan drømme om. Men det er ikke tilstrekkelig. Vi må dypere inn i materien og fange opp de med risikoatferd, og de som ønsker å gjøre noe med dette, sier Angeltvedt. Helseutvalget støtter myndighetenes satsing på hivtesting.– Men testing alene løser ingenting. Det må også opprettes tiltak som påvirker atferden til den betydelige minoriteten som har mye usikker sex og mange sexpartnere, avslutter Angeltvedt.