Smittskyddsinstitutet i Sverige har sammen med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) publisert kunnskapsrapporten «Smittsamhet vid behandlad hivinfektion», som viser at smittsomhet ved hivinfeksjon som er under behandling er liten.

Smittskyddsinstitutet og RAV bedømmer altså at faren for å overføre virus fra en pasient som lever med hiv og som får stabil behandling er veldig lav ved seksuell kontakt, og at risikoen er minimal så lenge kondom brukes ved analt og vaginalt samleie. Men en forutsetning er at det ikke finnes andre seksuelt overførbare infeksjoner som kan påvirke risikoen.

Sveriges RFSL mener funnene må få konsekvenser for landets hivpolitikk.
– Smittskyddsinstitutets kunnskapsrapport må få konsekvenser for både den rettslige håndhevelsen og tilgjengeligheten på hivtesting, men også for hvordan smittevernloven fungerer i forhold til hiv, sier Christian Antoni Møllerop, nestleder i RFSL og medlem i Nationella HIV-rådet.

Møllerop får langt på vei støtte av Smittskyddsinstitutet, som mener rapporten legger grunnlag for et nytt syn på hiv og trekker to sluttsatser basert på funnene. Det ene er å forbedre forutseningene for å kunne stille en tidlig diagnose slik at pasienten kommer i behandling så fort som mulig.

Den andre konklusjonen er at dagens kunnskap om hiv må påvirke samfunnets holdninger til de som lever med hiv, spesielt innen helsevesenet. Smittskyddsinstitutet mener det er vel så viktig at andre deler av samfunnet, som skolevesenet, media og rettsvesenet også tar til seg den nye kunnskapen.

– Informasjonsplikten unødvendig

Rapporten har, ifølge RFSL vært etterlengtet.
– RFSL har argumentert for endringer i svensk hivforebygging og lovverk i mange år, helt tilbake til da hiv kom til Sverige. Med den kunnskapen som foreligger i dag er risikoen for å overføre virus til andre veldig liten om man går på bra behandling, og den er minimal om man bruker kondom. Vi anser derfor at informasjonsplikten som følger den svenske smittevernloven er unødvendig, sier Møllerop til Blikk Nett.

Han mener den svenske smittevernloven er kontraproduktiv fordi den bidrar til å legge hele ansvaret for å praktisere sikrere sex på den hivpositive alene. Loven legger fokus på hva man sier og ikke på hva man gjør og burde gjøre – praktisere sikrere sex.

– Når politikerne selv ikke våger så har RFSL valgt å selv skrive en rapport om hvordan smittevernloven burde revideres, den lanseres den 27. November. Rapporten har vi skrevet ved hjelp av jurister, og den er støttet av Hiv-Sverige, Riksförbundet för hivpositiva, sier Møllerop.

RFSL håper også at kunnskapsrapporten vil være med på å endre rettspraksis fordi Sverige er et av de landene i verden som dømmer flest hivpositive till fengselstraff. RFSL mener at det er FN organet UNAIDS sine anbefalinger som skal gjelde. UNAIDS anbefaler at det bare bør være de få tilfellene hvor en person bevisst og med vitende og vilje utsetter en annen for- og faktisk lykkes med å overføre viruset som skal straffes.

– RFSL håper derfor at domstolene og rettsvesenet vil begynne å ta beslutninger som baserer seg på vitenskap, slik den er i dag, og ikke antagelser. Det vil forhåpentligvis lede til at færre dømmes, sier Møllerop.

Viktig rapport
For Nye Pluss, hivpositives landsforening, er ikke funnene en nyhet. Det har lenge vært kjent at smittefaren går ned ved god behandling. Nå håper Nye Pluss at funnene kan få myndighetene her hjemme på samme spor.
– Det er en veldig viktig rapport, og det at den kommer fra et land som Sverige, som har hatt en av de strengeste lovverkene i forhold til hiv og straff, er spesielt viktig, sier Kim Fangen, styreleder i Nye Pluss.

Medlemmene i Nye Pluss har sett fram til en slik rapport som nå presenteres i Sverige.
– Funnene i seg selv er noe vi har visst om i lang tid, og jeg var personlig veldig frustrert over at slike vitenskaplige fakta ikke ble tatt med da det norske lovutvalget behandlet den norske smittevernloven, sier Fangen og viser til Syse-utvalget som i 2012 overleverte utredningen «Om kjærlighet og kjøletårn, om strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer».

– Jeg mener at utvalget ikke forholdt seg til den kunnskapen som nå har vært kjent i lang tid.

– Jeg håper rapporten kan sette i gang en debatt som baserer seg på nåtidens kunnskap og at vi kan komme i gang med et reelt skifte i forhold til hvordan vi tenker på hiv. Vi kan ikke fortsette slik har gjort i årevis, mens smittetallene stiger og stiger.

Kim Fangen understreker at folk må motiveres til å teste seg.
– Jeg kjenner unge mennesker som har utsatt det å teste seg til de ble syke og resultatet er at de får varige mén. Jeg kjenner unge under 30 år som nå lever med aids fordi de har ventet for lenge.

Ifølge Nye Pluss er den norske smittevernloven en hindring i forebyggingen.
– Så lenge det norske samfunnet fortsetter å kriminalisere mennesker med hiv, så blir det ikke noe lettere. Det er på tide med nye tanker og nye kluter – og en helt ny måte å nærme seg problemstillingen på. Derfor er den svenske kunnskapsrapporten uhyre viktig, sier Kim Fangen.