Mye ubeskyttet sex

Publisert

Tallene i en ny rapport som Folkehelseinstituttet, i samarbeid med Helseutvalget for bedre homohelse, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet, legger frem i dag vekker bekymring med tanke på nye hivsmittede. Det er en betydelig andel av MSM som ikke tester seg for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner ofte nok. De norske tallene i den pan-europeiske spørreundersøkelsen European MSM Internet Survey (EMIS) som ble gjennomført i 38 land sommeren 2010 viser at 30 prosent ikke brukte kondom ved siste samleie med en tilfeldig partner. Denne andelen var høyere blant hivpositive deltakere. Minst én tredjedel var usikker på sin hivstatus og kun 56 prosent hadde testet seg for en seksuelt overførbar infeksjon det siste året. Dette innebærer at flere kan ha en seksuelt overført infeksjon eller hiv uten at det er påvist. – Det er viktig å forstå at det bare er ved å beskytte seg når man har sex, at man kan lykkes i å unngå smitte med seksuelt overførbare sykdommer og hiv. Nesten 70 prosent av mennene i undersøkelsen oppga at de ikke kommuniserte om hivstatus med sin siste tilfeldige sexpartner. Ettersom mange hverken kjenner til eller er åpne om at de er smittet med hiv eller andre seksuelt overførbare infeksjoner, er det derfor en usikker strategi å velge å ikke bruke kondom basert på en vurdering om partner er smittet eller ikke, sier forfatterne av rapporten. Bruk av alkohol og illegale rusmidler var utbredt, særlig blant de hivpositive som svarte på undersøkelsen.

Del av stor europeisk studie

European MSM Internet Survey ble ledet av ulike forsknings- og folkehelseinstitusjoner i Europa, og hadde som overordnet mål å gi økt kunnskap som kan benyttes for å redusere spredning av hiv blant menn som har sex med menn. Det er utgitt to nyhetsblad hvor foreløpige data gir en sammenligning av situasjonen i de ulike europeiske landene (se lenke). En samlet europeisk rapport vil foreligge senere. Denne internettundersøkelsen er ikke en representativ undersøkelse for alle menn som har sex med menn, og resultatene kan derfor ikke tolkes ukritisk som uttrykk for kunnskap og atferd blant alle menn i denne gruppen.

Homohets

72 av de norske deltakerne i undersøkelsen oppga at de var hivsmittet. De fleste av disse hadde ofte hørt personer med hiv omtalt på en negativ måte. Studien avdekket også homohets. Norge anses som et liberalt land hva angår holdninger til homofile. Likevel hadde nesten 40 prosent av respondentene opplevd homohets det siste året, som stirring, trusler og fysisk vold. – Homohets er uakseptabelt og det må settes sterkere søkelys på problematikken rundt slik hets, understreker forfatterne av rapporten.

Ønsker kjærlighetsforhold

Av de ca 45 prosentene som ikke var fornøyde med seksuallivet sitt, svarte de fleste at det var fordi de ikke var i et fast forhold. På spørsmål om hva respondentene mente med et godt seksualliv var det absolutt vanligste svaret et ønske om et kjærlighetsforhold. Som én av respondentene skrev, de ønsket seg «en trygg partner som en kan dele livet med. Å ha noen å komme hjem til. Noen som er glad i en og omvendt. Noen som gjør at en føler seg sett som menneske.»

Økende hivtall blant MSM

Samtidig med EMIS rapporten lanserer Folkehelseinstituttet en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2011. Denne viser at den urovekkende tendensen med nyoppdagede hivsmittede fra tidligere år fortsetter. Øivind Nilsen ved Avdeling for infeksjonovervåkning på Folkehelseinstituttet sier at tallene for homofile nysmittete i Norge aldri har vært så høye. – 85 menn som har sex med menn ble påvist hivsmittet i 2010. I 2011 økte antallet nydiagnostiserte i denne gruppen til 97. Overvåkningstallene underbygges av funnene fra EMIS-undersøkelsen om omfanget av usikker sex i gruppen. – Hiv-epidemien er et betydelig folkehelseproblem og menn som har sex med menn er den gruppen som har høyest forekomst av hiv i Norge. Det er ingen tvil om at det er behov for å styrke det hivforebyggende arbeidet, avslutter forfatterne.