Mye ugjort

Publisert

Likestillingsdepartementet har lagt fram statusrapport for regjeringens handlingsplan «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner». LLH og Skeiv Ungdom er bekymret for at mange av tiltakene i handlingsplanen ikke er påbegynt, eller har fått betegnelsen «fullført» til tross for åpenbare mangler. – Det er bekymringsverdig at så få av tiltakene er påbegynt siden handlingsplanen skal være fullført i 2012. LLH håper derfor at alle tiltak påbegynnes så snart som mulig og at de fleste tiltakene videreføres, sier LLH-leder Bård Nylund til Blikk Nett. LLH mener statusrapporten avdekker store hull, særlig på forskningsområdet. Forskning er en viktig premissleverandør for det arbeidet LLH gjør.– For eksempel vises det til forskning på «komme-ut-fasen». Det er vel og bra at det er utgitt flere bøker knyttet til dette, men det kan likevel ikke sies å være kvalifisert forskning, sier Nylund. LLH er heller ikke fornøyd med situasjonen for homofile asylsøkere.– Det står i rapporten at departementet har hatt en dialog med LLH. Denne såkalte dialogen har ikke medført noe og vi liker ikke å bli oppgitt som et alibi for at retningslinjene anses som «gode», sier Nylund til Blikk Nett og viser til at LLH hele tiden har vært klar på at norske retningslinjer ikke er i samsvar med FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR). I Norge gjelder det såkalte diskresjonskriteriet som innebærer at homofile asylsøkere får avslag på asyl under henvisning til at de kan reise tilbake til hjemlandet og vise diskresjon ved å «innrette sin livsførsel» slik at de unngår forfølgelse på grunn av seksuell legning. – UNHCR er klare på at en skjult rettighet ikke er en rettighet. LLH er selvsagt enig med UNHCR i dette og vil fortsette å ta opp spørsmålet med norske myndigheter, sier Bård Nylund.

Lite trans

Skeiv Ungdom etterlyser kjønnsperspektiv og flerkulturelt mangfold i regjeringens handlingsplan. – Skeiv Ungdom synes det er veldig bra at alle tiltakene under skole og utdanning er fullført eller påbegynt. Tiltakene inkluderer en nasjonal innsats mot mobbing, og det spørres nå spesifikt etter mobbing på grunnlag av seksuell orientering i Elevundersøkelsen. I tillegg utarbeidet Utdanningsdirektoratet et nytt hefte for undervisning om seksualitet og samliv i 2009, som er langt mer i tråd med Skeiv Ungdoms politikk enn tidligere. Dessverre ser vi at kjønnsperspektivet får lite fokus i utdanningsheftet og det spørres bare om seksuell orientering, ikke kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet i Elevundersøkelsen, sier leder i Skeiv Ungdom, Åshild Marie Vige. Negative sanksjoner er ifølge Skeiv Ungdom ofte er en reaksjon på kjønnsuttrykk. – Man kan ikke se på folk hvilken seksuell orientering de har. Når en gutt får slengt «jævla homo» etter seg i skolegården, er det som oftest en reaksjon på guttens kjønnsuttrykk, gjennom væremåte eller utseendet, som blir oppfattet som feminint og dermed «feil». Skeiv Ungdom ser på det som spesielt bekymringsverdig at så få av tiltakene i handlingsplanen dreier seg helt konkret om kjønn. – Et av få unntak, et tiltak om bedre oppfølging av barn og unge med alternative kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk, er ikke påbegynt. Trans er så å si ikke med i lhbt-perspektivet.

Mangler forskning

Skeiv Ungdom mener man fortsatt er på startstreken i forhold til flere av tiltakene rettet mot lhbt-personer i etniske minoritetsmiljøer. – Blant annet er et tiltak som dreier seg om forskning ikke påbegynt. Slik forskning er veldig verdifull i forhold til å finne ut hva som er de virkelig store utfordringene for denne gruppen. Det er heller ikke satt i gang dialog med organisasjoner på innvandringsfeltet, og det planlagte interreligiøse rådet er heller ikke opprettet, påpeker Åshild Vige.

Ny levekårsundersøkelse

Statssekretær Kirsti Bergstø likestillingsdepartementet er enig statusrapporten burde vært mer utdypende når det gjelder forskning. – Det har nemlig skjedd mer på området enn utgivelsen av to bøker. Det er gjennomført en satsing rettet mot lhbt-personer i samebefolkningen hvor også  komme ut-fasen inngår. Det er også satt i gang et forskningsprosjekt på det som handler om å være dobbelt diskriminert, som det å være funksjonshemmet og lhbt. Den viktigste satsingen er den store levekårsundersøkelsen som skal være en oppfølger av Novarapporten som kom i 1999. Den ligger nå utlyst og er klar til å settes i gang. Levekårsundersøkelsen vil være veldig avgjørende i forhold til å kartlegge status for ulike sider som generell helse og komme ut-situasjonen. Selv om konklusjonen i statusrapporten er sparsom, så vil jeg si at forskning er ivaretatt, sier Bergstø til Blikk Nett. Hun forteller at det i tillegg til bøkene «Skapsprengere» og «Gay Kids» som allerede har kommet ut, er laget nytt materiell som skal brukes i skolen. – Det er viktig å jobbe systematisk for å bryte heteronormativiteten og forventningene om at all seksualitet og kjærlighet i utgangspunktet er heterofil, sier Bergstø.

– Hva skjer etter at handlingsplanen er fullført i 2012?

– Det er ingen tvil om at det vil bli en grundig gjennomgang og evaluering av handlingsplanen og at det vil bli en diskusjon rundt behovet for ytterligere satsing på lhbt-feltet. Men det er viktig å presisere at det fortsatt er et og et halvt år igjen av denne handlingsplanens periode og det er mange punkter som er igangsatt. Statusrapporten viser at handlingsplanen virker og at det har skjedd mange ting på feltet. – Så må vi også huske på at det har skjedd mer enn det som står i handlingsplanen. Det er blant annet laget en internasjonal handlingsplan for homopolitikken, og det gjøres mye internasjonalt på feltet. Vi har ikke bare en homominister i Norge, vi har også en utenrikshomominister gjennom Erik Solheim som har stor fokus på lhbt-feltet internasjonalt, sier Bergstø.