Ombud i politiet

Publisert

I 2011 opprettes et eget ombud for lhbt-ansatte i Oslo politidistrikt. I dag finnes det ingen oversikt over hvor mange lhbt-personer som jobber i Oslo politidistrikt, og ifølge politiet er det heller ikke noe mål å få en slik oversikt. – Men det er et mål å få bedre kunnskap om hvilke utfordringer denne gruppa ansatte møter og hvordan politidistriktet skal imøtekomme disse utfordringene, sier Ingjerd Hansen, seniorrådgiver i strategisk stab ved Oslo politidistrikt. – Det vi allerede vet, er at det er flere personer som ikke er åpne om viktige deler av sin identitet på arbeidsplassen, helt sikkert av mange ulike grunner. I Politidirektoratets «Plan for mangfoldsarbeidet i politi- og lensmansetaten» heter det om lhbt innen politiet:«Mål: Åpent, trygt og inkluderende arbeidsmiljø uavhengig av seksuell orientering. Kunnskap om hva lhbt handler om vil kunne redusere fordommer og frykt i forhold til ansatte og innbyggere. Utfordringene ligger i å skape et arbeidsmiljø som er bygget på respekt for hverandre. Dette signaliserer at virksomheten er preget av kompetente medarbeidere og har et godt psykososialt arbeidsmiljø. Kompetanse er grunnleggende for politiets virksomhet. Politiet skal være tilstede for hele befolkningen. Alle skal kunne henvende seg til politiet og bli møtt med respekt som den de er, og være sikre på at de får den hjelpen de trenger.»

Bruker energi på løgner

Oslo politidistrikt har et eget minoritetsombud som skal ivareta ansatte med minoritetsbakgrunn, og nå skal også ansatte med lhbt-bakgrunn få et eget ombud.– Vi vet ikke helt hva vi skal kalle det ennå, men arbeidstittelen er lhbt-ombud. Det har vært vanskelig å finne en politimann eller politikvinne som selv er homofil til å besette stillingen. For det er et kriterium for å jobbe som lhbt-ombud. Det vi har gjort foreløpig er å lage en arbeidsgruppe som jobber med disse spørsmålene, og hatkriminalitet står på lista over de tingene denne gruppa skal jobbe med fremover, sier Ingjerd Hansen. Arbeidsgruppa har sett nærmere på hva det kan innebære å måtte skjule hvem man er på jobb.– Vi vet fra faglitteratur og personlige historier hvor ødeleggende det kan være dersom man opplever at man må skjule sin seksuelle orientering for kollegaer. Man bruker mye energi på små løgner, og redsel for å bli avslørt. Denne energilekkasjen har politiet ikke råd til. Et lhbt-ombud kan bidra til å sette temaet på dagsordenen, og ansatte som opplever utfordringer ved det å være skeiv og politiansatt må ha en kontaktperson.– I tillegg skal lhbt-ombudet ha et fokus ut mot publikum. Vi vet at det foregår overgrep i homofile miljøer som politiet aldri får vite om, fordi terskelen for å anmelde er svært høy.

– Det finnes jo grader av åpenhet?

– Ja, og det er kjempeviktig å tenke på i denne sammenhengen.

– Er det et mål å få alle ut av skapet?

– Hvis noen vil ha sitt privatliv i fred, så er det selvsagt greit. Men hvis det er sånn at vi har et arbeidsmiljø som gjør at folk tenker at 'dette kan jeg ikke være åpen om', da har vi en utfordring. Jeg har også snakket med skeive som forteller at de først og fremst vil etablere seg som gode politibetjenter. Så får dette andre komme etter hvert.

– Er det lettere å være åpen lesbisk enn homse?

– Det vet jeg ikke. Men jeg vet om flere åpne lesbiske enn homofile menn. Det trenger ikke å bety noe. Men det er flere som sier det samme, og det i seg selv sier meg at vi trenger et ombud, sier Ingjerd Hansen til Blikk Nett. – Men det som er enda viktigere i denne sammenhengen er den kompetansen vi går glipp av når våre ansatte føler de ikke kan være åpne. Det er et tap for etaten.

Positiv utvikling

Gunnar Fugelsø, politiinspektør i administrasjonsavdelingen ved Oslo politidistrikt, bekrefter overfor Blikk Nett at et lhbt-ombud er på vei.– Det tas sikte på å etablere et lhbt-ombud fra 2011. Ombudet vil ha et særskilt ansvar for at temaet settes på dagsordenen overfor alle ansatte i Oslo politidistrikt, og funksjonen vil også være et viktig signal ut til publikum om at Oslo politidistrikt er en åpen og inkluderende arbeidsplass, sier Fugelsø. – Det er mange unge menn og kvinner fra Oslo og omegn som søker Politihøyskolen. Vi har grunn til å tro at opprettelsen av ombudsfunksjonen også vil ha positive signaleffekter i forhold til dem som er i tenkeboksen på grunn av sin seksuelle orientering, og dermed kunne gi også disse et ansikt, sier Gunnar Fugelsø. Bård Stensli, overbetjent i politiet, ledet i sin tid nettverket Norwegian Gay Police Association og har god erfaring og kontakt med lhbt-grupper innen politiet i en rekke land. Stensli er positiv til at Oslo politidistrikt nå vil opprette et lhbt-ombud. – Det er veldig fint, for da blir det satt fokus på dette temaet. Til nå har det kun vært fokus på etnisitet og rasisme. At lhbt-teamet nå får fokus er veldig viktig for det skjer jo en hel del hatkriminalitet mot denne gruppen, og jeg tror det er stor underrapportering og få anmeldelser som kommer fra denne gruppen, sier Bård Stensli til Blikk Nett.

– Et lhbt-ombud vil ifølge Oslo politidistrikt fungere både innad i etaten og ut mot publikum.

– Det at lhbt-perspektivet blir mer synlig innad er også viktig. Det er arbeidsgivers oppgave å ta tak i disse tingene, og der har det vært for dårlig satsing i politiet. Det snakkes ofte om mangfold, men aldri om homofili eller seksuell orientering. Derfor er det gledelig at dette skjer nå.

– Hva er din erfaring som åpen homo i politiet?

– For meg har det bare vært positivt. Det er viktig å ikke svartmale situasjonen. Jeg har aldri møtt noe negativt, og jeg har heller ikke hørt om andre som har opplevd negative ting. Det er det å føle at man må være skjult, og den redselen for å bli avslørt som utgjør problemet, sier Stensli til Blikk Nett.  – Politiet skal gjenspeile samfunnet. Da må jeg spørre meg om vi gjør det. Dette er i hvert fall en fin utvikling, avslutter Stensli.