Ønsker skeive fosterhjem

Publisert

I 2009 ble «Forskrift om fosterhjem» endret. I setningen som sa at «fosterhjem bør helst bestå av to fosterforeldre av forskjellig kjønn», ble delen om kjønn fjernet. Det innebar at homofile par også kunne melde seg som fosterforeldre. Nå følges rekrutteringen av sammekjønnspar opp i Barne-, likestillings- og diskriminerings departementets forslag til statsbudsjett for 2013. I Barne-, likestillings- og diskriminerings departementets Prop 1 2012-2013 heter det i Delmål 6.1: Gode tiltak og høg kompetanse i statleg og kommunalt barnevern: Utvikle tiltaka i det statlege barnevernetDepartementet er oppteke av at kvaliteten på tiltaka i barnevernet blir god, slik at barn og familiar som treng det, får verksam hjelp. Det vil mellom anna seie at hjelpa må tilpassast ut frå behova til det enkelte barnet, og at hjelpa må vere tilgjengeleg for dei som treng det. Innsatsen for å rekruttere fleire fosterheimar vil halde fram i 2013, og departementet og direktoratet vil styrkje arbeidet med å skaffe ein fosterheim til alle barn som treng det. Ein vil rette særleg merksemd mot å rekruttere fleire fosterfamiliar frå grupper som er underrepresenterte i dag, mellom anna minoritetsmiljø og lesbiske og homofile. Det treårige forskingsprogrammet Fosterhjem for barns behov er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Programmet blir avslutta i 2013. Forskinga vil bli eit viktig innspel til vidare politikk- og praksisutvikling på fosterheimsfeltet. Det statlege barnevernet arbeider for å differensiere tilbodet til det beste for barn og unge. Gjennom eit kvalitetsutviklingsprogram arbeider Bufetat vidare for å styrkje kvaliteten i tilbodet.

Nyttige erfaringer

Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er godt fornøyd med at BLD øker innsatsen for å rekruttere flere skeive fosterhjem i 2013. – Bufetat mener det er bra å ha differensierte foreldre, altså personer med forskjellig bakgrunn og erfaringer, og til neste år behøver vi enda flere fosterhjem, omtrent tusen nye familier hvert eneste år. Derfor er vi glad for at det står spesifisert i statsbudsjettet at likekjønnete par og familier med annen etnisk bakgrunn enn norsk er ønsket, fordi det er barn med spesielle behov og utfordringer som strever mest med å finne en familie som passer for dem. Barn som trenger fosterforeldre er som andre barn - de er forskjellige.– Derfor er det ikke viktig for oss hva slags legning hver enkelt har. Det som er viktig er at man har en interesse for å bli fosterforeldre og at de er gode omsorgspersoner. Vi vet at det er ulike behov hos barna, og barna kan ønske seg andre familier enn det som er standardfamilier. De erfaringene likekjønnete familier har kan være en god bakgrunn å ha i en fosterhjemssituasjon. Det er bakgrunnen for at vi mener det er viktig å rekruttere fosterforeldre også i likekjønnete miljøer, sier Trommald til Blikk Nett. Hvor mange skeive fosterhjem som til nå er rekruttert finnes det ingen oversikt over.– Vi er kjent med at en del likekjønnete foreldre selv opplever det som verdifullt å ha et fosterbarn, og at fosterbarn selv er fornøyd. Men vi har ingen statistikk over rekrutteringen.

– Hvordan går dere fram for å rekruttere skeive familier?

– På den måten vi gjør akkurat nå. Vi lar oss intervjue og ved å være åpen på at det kan være fordommer på begge sider av bordet. Både hos likekjønnete par, som kan være usikre på om de er velkomne som søkere, og i barnevernet, hvor det kan være fordommer mot likekjønnete par. Derfor er det viktig å få ut informasjon. Loven ble endret i 2009, slik at det ikke lenger kreves at det skal være en familie med begge kjønn.

– Hvordan går man fram for å bli fosterhjem?

– Da tar man kontakt med fosterhjemtjenesten på nettsiden fosterhjem.no og melder at man er interessert. Da kommer de i kontakt med de som rekrutterer fosterhjem og får relevant informasjon. Man kan gå på kurs for å lære seg å bli fosterforeldre. Siden er det avhengig av om det er barn som har behov som samsvarer med de familiene som er tilgjengelig. Mye av barnevernets oppgave handler om å finne en god match mellom barn og fosterforeldre, sier Trommald til Blikk Nett. – Og vi vet at de aller, aller fleste som velger å bli fosterforeldre sier at det er et slit, men at det er verdt det, avslutter Trommald.

Mer informasjon om fosterhjem finner du her:

fosterhjem.no