Ønsker tett oppfølging

Publisert

Rolf Angeltvedt i Helseutvalget er ikke overrasket over de nye hivtallene.  – Hivmedisinene som kom i 1996 utgjør det store vendepunktet i epidemien. Det at flere i Norge overlever hiv fører til høyere smittepress, sier Angeltvedt. Blant menn som har sex med menn ble det i 2010 påvist 85 hivtilfeller mot 88 tilfeller i 2009. 60 prosent av tilfellene meldt i 2010 ble smittet i løpet av de to siste årene. Til tross for en svak nedgang i antall påviste hivtilfeller anser Folkehelsa den epidemiologiske situasjonen for MSM-gruppen som uforandret med vedvarende høye smittetall. – At tallene er så høye kan være en kombinasjon av en overdreven tro på at man er smittefri og at mange ikke kjenner sin hivstatus. Økt syfilis- og gonoré-smitte blant menn som har sex med menn gjør smitteoverføring lettere. Men tallenes tale er også uten tvil et resultat av at alt for mange homser har usikker sex der ute. Dette kan virke uforståelig for utenforstående. Mennene har høy hivkunnskap men bruker den dårlig, noe som gjør dette til en sammensatt utfordring som krever store ressurser å snu, sier faglig leder i Helseutvalget, Rolf Angeltvedt. Oslo dominerer fortsatt som smittested også i 2010 med 46 av de 85 hivtilfellene som ble registrert.– Smittepresset er høyt i storbyer som Oslo, Barcelona, London og Berlin. Det er enkelte arenaer hvor smittepresset er høyere enn andre steder, storbyene er mer tilrettelagt for arenaer som sauna og gråsonearenaer hvor det er lett tilgang på sex, sier Angeltvedt til Blikk Nett. – MSM-gruppa vet selv at de må bruke kondom. Men mange gjør det ikke. Hvorfor? Det er her det begynner å bli interessant. Det vi har sett er at det ikke nødvendigvis er de som har mye sex med flere forskjellige partnere, som går å tester seg jevnlig. De som tester seg er i stor grad de med få sexpartnere og som følger rådene og tester seg mellom hvert partnerbytte. De har i utgangspunktet mindre sjanse for å smittes med hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Det er flott at de tester seg, men testen i seg selv endrer ikke atferden. De menn som har sex med menn som har mye risikosex og mange partnere vil være en viktig målgruppe å nå i det forebyggende arbeidet. Det er i denne gruppen vi finner flest homser som ikke vet at de er smittet. For denne gruppen må terskelen for hivtest senkes. De må samtidig få tilbud som kan bidra til å atfedsendring. Det er ikke bra nok at 60% av nysmitte-tilfellene har fått et negativt hivtest svar i løpet av de to siste årene uten at de har fått riktig og nødvendig veiledning for å unngå å bli smittet. Det råder også en oppfatning om at så lenge folk får vite sin egen hivstatus, så vil de praktisere sikrere sex. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Smitteoppsporing

Indikasjonen for å ta hivtesten var for 36 av hivtilfellene etter pasientens eget ønske, 25 ble testet på grunn av kliniske symptomer på hivsykdom, hvorav fem hadde aids og ti hadde akutt hivinfeksjon. 19 stykker ble oppdaget ved annen rutineundersøkelse i kontakt med helsevesenet. Bare 5 personer ble påvist hivpositive som ledd i smitteoppsporing. Smitteoppsporing er pålagt den eller de som skal følge opp den hivpositive pasienten. Pasienten på sin side er pålagt å være behjelpelig med å få informert sine nåværende og tidligere partnere såfremt man har hatt seksuell omgang med vedkommende i den aktuelle tiden. Angeltvedt stusser på det lave antallet som er funnet gjennom smitteoppsporingen.– Er det sånn at helsetjenesten vegrer seg for å gjennomføre smitteoppsporing? Har man hatt sex med ukjent partner på sauna eller i utlandet kan det være en vanskelig oppgave med smitteoppsporing. Men skyldes det lave antallet at man har funnet hivpositive som vet at de har hiv i oppsporingen vil dette være meget bekymringsfullt, spør Angeltvedt.

Tilrettelegge tilbud

I følge Helseutvalget betyr ikke høye smittetall at flertallet i MSM-gruppen har mye og ofte sex.– Vi har holdepunkter for at det er en betydelig minoritet blant menn som har sex med menn som har mange sexpartnere og som har en utstrakt usikker sex-praksis, ofte i kombinasjon med rus og sexparties. Denne minoriteten finner vi både blant både hivpositive og hivnegative. Dette er viktige grupper å nå i det forbyggende arbeidet og tilrettelegge tilbud som gjør at de går og tester seg, sier Angeltvedt til Blikk Nett. – Det er den gruppen som ikke tester seg vi vil fange opp, sier Angeltvedt og forteller at Helseutvalget ønsker å opprette et eget miljøbasert intervensjonstilbud. – Gjennom miljøbasert intervensjon i kombinasjon med hurtigtest kan vi være med på å avdekke risikosex og avdekke hvor folk står i forhold til rus og andre risikofaktorer. Vi ønsker å gi folk et tilbud som kan forandre uønsket risikoadferd. Å gjøre eget sexliv håndterbart vil være avgjørende i et hivperspektiv. Ikke som i dag hvor altfor mange som tar en hivtest får beskjed om at hvis man ikke hører noe så er testene i orden. En test i seg selv, og den påfølgende ventetiden på ti dager med bekymring, endrer ingen adferd. Kanskje for en kort periode, men de glemmer fort bekymringen når de får beskjeden de håper på. Helseutvalget ønsker et tilbud lik det som allerede finnes i Storbritannia og Danmark. Disse har vi vært å besøkt sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.– Helsedirektoratet har fått søknader i flere år nå om at vi ønsker å gjennomføre et slikt pilotprosjekt i samarbeid med helsepersonell. Dessverre har vi ikke nådd frem. Det har gjort at vi i dag har, sammen med byrådsavdelingen i Oslo kommune for eldre og sosiale helsetjenester, søkt om samhandlingsmidler fra en annen avdeling i Helsedirektoratet. I dette prosjektet skal test og atferd stå i fokus. Det skal selvsagt være tilgang på hurtigtest og testing på andre infeksjoner, men hovedfokus ligger på å skreddersy intervensjonstilbud for å fange opp de som er mest utsatt. Vi vil kombinere med oppsøkende virksomhet på nett og på saunaer for å senke terskelen for å teste seg. Det finnes god dokumentasjon fra Danmark og Storbritannia på at slike opplegg fungerer og når helt nye grupper som i dag benytter eksisterende testtilbud.