Ordførerstafetten 2015: Oslo

Publisert

I forkant av kommunevalget utfordrer Blikk Nett ordførerne i landets 10 største kommuner på lhbt-saker. I dag: Oslo. Fabian Stang (60) er medlem av Høyre og har vært Oslos ordfører siden 2007.

• Hva har din kommune gjort på lhbt-feltet (lesbisk, homofil, bifil og transpersoner) siden forrige kommunevalg?

– Oslo kommune har i tett samarbeid med LLH utarbeidet en 3-årig handlingsplan mot diskriminering av homofile, lesbiske og bifile i Oslo. Vi foreslo 28 konkrete tiltak innenfor ulike sektorer, særlig innen Helse og Utdanning, som skal bidra til å støtte unge mennesker i en periode hvor de forsøker å finne seg selv og blir trygge på sin egen seksualitet. I 2013 ble innsatsen mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile gjort til en permanent del av OXLO-arbeidet. Kjønnsmangfoldtematikken har også fått plass i Oslo-skolen gjennom at alle 10. klassene deltar på seksualundervisning i regi av Sex og Samfunn, som er et kompetansesenter på ung seksualitet.– I regi av foreningen Sex og Politikk var det i 2014 40 skoler i Oslo som deltok i kampanjen Uke Sex. Mellom 1000 og 1500 elever i ungdomsskolen og på videregående deltok også på arrangementet «En verdig skoldag» i regi av LLH og Skeiv ungdom. På Grünerløkka har vi nå fått en egen helsestasjon for lesbiske, homofile og bifile ungdom hvor alle kan få råd om hvordan de kan snakke med familie og venner om kjønnsmangfold, hvordan man de kan komme i kontakt med andre og utvikle et nettverk så de unngår å gå ensomme med sine tanker.

• Hva er det viktigste satsningsområdet på lhbt-feltet i neste periode?

– Oslo skal være den beste byen i Norge og Europa for kjønnsmangfold. Alle som bor i Oslo skal åpent og fritt kunne leve sine liv, uavhengig av kjønn, seksualitet, hvem man forelsker seg i eller velger å leve sammen med, og ikke minst hvordan man velger å uttrykke sin identitet. Frihet og respekt for enkeltindividets ukrenkelighet er forutsetninger for byens vekst og kreativitet. De fleste lever gode liv i Oslo i dag, selv om de ikke faller innenfor samfunnets normer. Vi vet at diskriminering forekommer. Vi vet også at mange lar seg styre og hemme av frykten for å bli diskriminert og derfor velger bort yrker, utdanninger, fritidsaktiviteter og bomiljøer. Det fører til tapte muligheter, og det er tragisk. Før sommeren la bystyret fram en handlingsplan for likeverd og frihet, uavhengig av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering. Handlingsplanen heter «Stolte Oslo». Det viktigste satsningsområdet på lhbt-feltet i kommende periode blir å øke respekten for kjønnsmangfold i Oslos befolkning, skape større trygghet for seksuelle minoriteter med risiko for å bli sosialt marginalisert, og øke kompetansen hos kommunens ansatte om kjønnsuttrykk og seksuell orientering.

• Hva kan kommunen bli bedre på med hensyn til lhbt-fokus?

– Selv om flertallet har god psykisk helse uavhengig av seksuell legning, er psykiske problemer mer utbredt blant homofile, lesbiske og bifile enn blant heterofile. Det er viktig at vi styrker kompetanse og tjenestetilbudet på dette feltet og sammen med bydelene tilrettelegger slik at flere kan mestre hverdagen sin. Selv om mange i Norge har positive eller nøytrale holdninger til kjønnsmangfold er det fremdeles alt for mange som respektløst diskriminerer og trakasserer andre basert på egne fordommer og uvitenhet. Oslo kommune kan bidra til å endre holdninger blant innbyggerne, blant annet ved at flere barn og voksne får kunnskap om kjønnsmangfoldet i Oslo på skoler og arbeidsplasser. Jeg tror særlig mange lesbiske, homofile, bifile og transpersoner med minoritetsbakgrunn har det vanskelig. De kan oppleve å være utsatt for flere former for diskriminering samtidig noe som er en ekstra belastning. Derfor mener jeg Oslo kommune kan bli bedre til å videreføre dialogen med innvandrerorganisasjonene om kjønnsmangfold i etniske minoritetsmiljøer, og se til at tematikken blir tatt opp i foreldreveiledning og i introduksjonsprogram for innvandrere. Oslo kommune samarbeider med Norges Idrettsforbund og Oslos idrettskrets for å fremme idrettsglede for alle uavhengig av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering. Mye godt arbeid gjøre, men kommune kan nok bli enda bedre til å oppfordre arrangøren til i større grad vise idrettens åpenhet om kjønnsmangfold.

Fortsatt en vei å gå

Leder i LLH Oslo og Akershus, Hans Heen Sikkeland, er godt fornøyd med den tverrpolitiske enigheten rundt lhbt-satsing i Oslo kommune.– Vi har en handlingsplan som det er tverrpolitisk enighet om, og det er positivt. Med den nye handlingsplanen kommer vi samlet i gang igjen. Samtidig vil jeg også legge til at vi håper denne handlingsplanen blir gjennomført bedre enn den forrige, som ikke hadde det politiske fokuset den burde hatt. Dette må endre seg med den nye handlingsplanen. – Hadde kommunen klart å gjennomføre denne lhbt-satsingen uten LLH Oslo og Akershus?– Nei. Det sier kommunen selv også, og de er klare på at det er takket være de frivillige organisasjonene, og at det er gjennom frivillige organisasjoner som LLH Oslo og Akershus at lhbt-satsingen blir synlig. Heen Sikkeland trekker spesielt frem samarbeidet LLH OA har hatt med kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjerke og byrådssekretær Anne Siri Koksrud Bekkelund.– Jeg opplever at de ser oss og at de forstår oss. – Hva kan kommunen bli bedre på med hensyn til lhbt?– Høyre og Venstre må forstå og ta inn over seg at lhbt-politikken som drives i kommunen i dag ikke er unik. Ved et eventuelt maktskifte tror jeg ikke lhbt-satsingen vil lide noe tap. Det bør være en drivkraft for politikere på både høyre- og venstresiden med hensyn til mangfoldsarbeid, sier Heen Sikkeland og etterlyser større lyst hos politikerne til å se mangfoldsarbeid i en helhet.– Der har Høyre fortsatt en vei å gå mener jeg. LLH OA etterlyser også satsing på kunnskap hos ansatte i kommunen.– Derfor er det gledelig å se at ordfører Fabian Stang selv løfter det opp som et område kommunen kan bli bedre på. LLH OA har to nyansatte som nå skal jobbe med et kunnskapsprosjekt innen kjønn og seksualitet og skal utelukkende følge opp handlingsplanen og drive kunnskapsheving.