Mange ble glemt

Publisert

«Mange personer får ikke det vernet de trenger mot hatkriminalitet i den nye straffeloven». Kronikk av Dag Øistein Endsjø, leder av Menneskerettsalliansen. Mange personer får ikke det vernet de trenger mot hatkriminalitet i den nye straffeloven. Skeive, transkjønnede, transpersoner, hivpositive, overvektige, tapere, prostituerte, krigsbarn, mennesker som feilaktig antas å ha visse identiteter, og mange andre som utsettes for omfattende fordommer og diskriminering i dagens samfunn, står fremdeles uten det nødvendige vernet i loven. Det nye forslaget til straffelov har en god og svært omfattende definisjon av skjerpende omstendigheter om den kriminelle handlingen har sin bakgrunn i fordommer, siden oppramsingen av grupper som gjerne rammes avsluttes med «eller andre forhold som støter an mot grupper med et særskilt behov for vern.» Når det gjelder beskyttelsen mot hatefulle ytringer eller diskriminering, er vernet derimot begrenset bare til visse diskrimineringsgrunnlag. Alle andre ekskluderes. Gjennom de generelle diskrimineringsgrunnlagene religion, livssyn, hudfarge, nasjonale og etniske opprinnelse, får en rekke grupper full beskyttelse, uavhengig av reelt behov. Både muslimer og lutheranere, svarte og hvite, svensker og somaliere omfattes. Homofile beskyttes ved at bare «homofil orientering» nevnes eksplisitt. At funksjonshemmede endelig får et vern mot hatkriminalitet, er svært viktig. Men her stopper altså lovens beskyttelse. Her ser man altså hvordan en ensidig homopolitikk faktisk kan føre til at alle andre skeive utelates. Høyre og André Oktay Dahl foreslo at oppramsingens av diskrimineringsgrunnlag også skulle ha med «og annen status». Dette ble avvist av justiskomiteens flertall med «at et vern for alle i realiteten lett blir et vern for ingen.» En slik påstand speiler dessverre en viss uvitenhet om hvordan det juridiske diskrimineringsvernet faktisk fungerer. Både Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FN-konvensjonene har nettopp termen «annen status» i alle sine antidiskrimineringsbestemmelser. Femti års rettspraksis fra Menneskerettighetsdomstolen har altså vist at «annen status» slett ikke innebærer en utvanning av vernet. Tvert i mot, «annen status» har derimot sikret diskrimineringsvern for en rekke grupper med stort behov for det, deriblant både homofile og funksjonshemmede. Det underligste ved den nye straffeloven, er misforholdet mellom straffelovens bestemmelser om skjerpende bestemmelser (§ 77[ og annen hatkriminalitet (§§ 185 og 186). Mens den ene bestemmelsen faktisk sørger for å dekke alle som måtte ha behov for vern, gjør den andre det ikke. Regjeringspartiene viser riktignok god vilje og understreker i sin innstilling at Regjeringen må «følge utviklingen nøye, og vurdere å utvide vernet i §§ 185 og 186 til å omfatte nye grupper dersom et slikt behov skulle oppstå.» Det er bra at man slik ikke lukker lovens beskyttelse en gang for alle. Men dette innebærer også at vi må spørre oss hvordan lovens beskyttelse eventuelt skal bli utvidet i fremtiden. Vi må huske hvordan homofile og funksjonshemmede har kommet med i lovens oppramsing av diskrimineringsgrunnlag. År med overskrifter om homodrap og annen alvorlig vold skulle til før homofile fikk lovbeskyttelse. Rystende utenlandske undersøkelser om gjennomgående diskriminering og trakassering har vært utslagsgivende for å gi funksjonshemmede vern. Jeg for min del unner ingen andre grupper en så omfattende dokumentasjon før de også får et vern i loven. Noen ganger er det viktigere å være føre var. Den nye straffeloven vil gi meg personlig et omfattende vern for de fleste av mine mest åpenbare identiteter, etnisk opprinnelse (norsk), hudfarge (hvit), livssyn (agnostiker) og homofil orientering. Jeg skulle så gjerne gledet meg over dette, men beklager. Jeg føler ingen glede når så mange mennesker som trenger lovens beskyttelse mer enn meg, ikke får det. Det gjør meg bare trist. Menneskerettsalliansen består av: - Foreningen for transpersoner - Norge - Kvinnefronten - Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring - Landsforeningen for transkjønnete - Landsorganisasjonen for Romanifolket - Norges Handikapforbund - Stiftelsen Rettferd for taperne - Stopp Diskrimineringen - Synshemmedes Akademikeres Forening - Taternes Landsforening - ULOBA - Andelslag for borgerstyrt personlig assistanse