Positive signaler fra Høyesterett

Publisert

Høyesterett avsa 29. mars 2012 dom vedrørende en homofil mann fra Irak. Mannen har tidligere fått avslag på sin asylsøknad i både tingretten og lagmannsretten, i tillegg hos UDI og UNE. Dette gir nytt håp til de 50 – 60 lesbiske og homofile asylsøkere som i dag venter på en endelig avgjørelse på sin søknad om asyl her i Norge. Borgarting lagmannsrett hadde saken til behandling sommeren 2011. Man la til grunn at den irakiske asylsøkeren var homofil. Lagmannsretten mente også at dersom hans seksuelle identitet ble kjent på hans hjemsted, ville han stå i en reell og nærliggende fare for forfølgelse. Det ble imidlertid lagt til grunn at han ville holde sin homofile identitet skjult for omverdenen ved retur til hjemlandet, i tråd med «hjemlandets sosiokulturelle normer». I dommen 29. mars sier Høyesterett at det ikke er tilstrekkelig å vise til slike sosiokulturelle normer på generelt grunnlag. Det må foretas en konkret vurdering av årsaken til at en homofil asylsøker eventuelt ville ønske å skjule sin seksuelle identitet ved retur. Dersom hele eller en vesentlig del av årsaken er at man frykter forfølgelse, skal dette gi rett til asyl. Høyesterett mener derfor at lagmannsrettens rettsanvendelse er feil og sender saken tilbake for ny behandling. Uttalelsen fra Høyesterett står i samsvar med internasjonale anbefalinger og rettspraksis i andre europeiske land. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har tidligere kommet med retningslinjer som slår fast at det ikke skal forventes eller kreves at en person endrer eller skjuler sin identitet for å unngå forfølgelse. Dette prinsippet ble også lagt til grunn i en dom avsagt i Englands høyeste domstol i 2010, der man slo fast at to homofile menn, fra henholdsvis Kamerun og Iran, oppfylte vilkårene for rett til asyl, som følge av fare for forfølgelse ved retur. Englands høyeste domstol mente det var brudd på internasjonale menneskerettigheter å kreve at en person skal skjule sin homofile identitet. LLH, Skeiv ungdom, Skeiv Verden, SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger) og NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) mener det nå er på tide at norsk asylpraksis bringes i samsvar med anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger og praksis og anbefalinger fra land det er naturlig å sammenligne oss med. – Retningslinjene for innvilgelse av asylsøknader fra homofile og lesbiske som kommer til Norge må endres, heter det i en felles pressemelding. Der det er en reell fare for forfølgelse i hjemlandet, skal det gis asyl. Det kan ikke kreves at en asylsøker skal «leve i skapet» for å unngå å bli forfulgt ved retur mener organisasjonene. – Vi krever derfor at de norske retningslinjene endres nå og at alle tilsvarende asylsaker stilles i bero til de nye retningslinjene foreligger. Også de asylsøkerne som har fått endelig avslag på sin søknad med denne begrunnelsen må få opphevet sin utreiseplikt, samtidig som deres sak gis en ny behandling i tråd med Høyesteretts avgjørelse, heter det i pressemeldingen fra LLH, Skeiv ungdom, Skeiv Verden, SEIF og NOAS.