– Hovedbildet er positivt, men skoleansatte i Bergen er mer usikre på arbeidsplassens holdninger til homofile enn andre, sier Arne Grønningsæter.

Den nye Fafo-rapporten ble presentert i Bergen rådhus torsdag 21. oktober. Bergen kommune vedtok en handlingsplan for inkludering og mangfold i oktober 2007. Planen inneholdt en rekke tiltak rettet mot de fleste av kommunens tjenestetilbud, fra barnehager og skoler til helse- og sosialtjenester, kultur, aldershjem og kommunens arbeidsgiveransvar. Nå har forskningsstiftelsen Fafo gjennomført en arbeidsplassundersøkelse blant Bergen kommunes 17 000 ansatte om holdninger til lesbiske, homofile, bifile og skeive (lhbs).

Fafo-forskerne Arne Grønningsæter og Bjørn Lescher-Nuland sendte spørreskjema ut til 4 000 ansatte i mars og april i år, og har også gjennomført kvalitative intervjuer med ti av kommunens ansatte.
– Hovedbildet er positivt, slår Grønningsæter fast overfor Blikk Nett.

– Lesbiske, homofile, bifile og skeive beskriver arbeidsplassens holdninger som mer positive enn i tidligere undersøkelser. Men de klassiske dimensjonene som kjønn, alder og utdanning er jo her. Mannsdominerte arbeidsplasser er mindre positive, det samme gjelder de helt yngste og eldste arbeidstakerne. De mest positive er kvinner, de med høyere utdannelse og gruppa over 25 år, sier Grønningsæter som minner om at kjønnsdimensjonen også må ses i lys av at Bergen som andre kommuner, er kvinnedominert med 77 prosent kvinnelig ansatte.

 

Usikkert i skolen

Spesielt skolesektoren i kommunen har en utfordring når det gjelder usikre holdninger til homofile og skeive.
– Tallene våre viser at ansatte er mer usikre der enn andre steder. Usikkerheten gjelder hvordan de oppfatter holdningene til homofili i arbeidsmiljøet sitt.

Det samme utslaget gjør skolen i den delen av Fafo-undersøkelsen der respondentene blir spurt om kjennskap til Handlingsplanen om inkludering og mangfold i kommunen. Skolesektoren skårer lavere enn andre, bortsett fra teknisk etat i kommunen som stiller omtrent likt.

Totalt har 33 prosent av kommunens ansatte kjennskap til handlingsplanen, mens 40 prosent ikke har hørt om den.
– De som skårer høyest på kjennskap til planen er kommuneadministrasjonen og barnehageansatte, sier Grønningsæter som forteller at de i alt fikk 1540 svar på de 4 000 skjemaene de sendte ut.

– 44 av disse definere seg som åpne homofile, lesbiske, bifile eller skeive, altså mellom 2,5 og 3 prosent. I tillegg fikk vi svar fra 23 som definerte seg som usikre.

 

1 av 6 skjulte

De fleste skeive i Fafo-undersøkelsen er åpne på arbeidsplassen.
– 7 av 43 svarte at de ikke er åpne overfor kollegene. Samtidig svarte 29 prosent av de heterofile vi spurte at de kjenner noen på arbeidsplassen i lhbs-gruppa. 7 prosent svarte at de også «visste» om lhbs-kolleger som ikke er åpne. Men alt i alt viser undersøkelsen at bildet er overveiende positivt, til tross for noen sprekker, sier Grønningsæter som mener at undersøkelsen er viktig fordi den gir data fra arbeidsmiljøet som det er liten kunnskap om fra før av.

– Den viser også at det har skjedd en samfunnsforskyvning som betyr at det ikke lenger er så stor aksept for å gi uttrykk for negative holdninger, men som kanskje har gitt rom for økt usikkerhet i stedet både til egne og andres holdninger. Slik vi ser i skolesektoren.

Ifølge Grønningsæter har heterofile ansatte i Bergen kommune omtrent de samme holdningene som lhbs-ansatte tror at de har. Bortsett fra at skeive tror at heterofile har et mindre positivt bilde av homser enn det de faktisk gir uttrykk for i undersøkelsen.