Rekordhøye hivtall

Publisert

– Det er en betydelig andel av menn som har sex med menn som ikke tester seg for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner ofte nok. Det er ikke denne utviklingen vi hadde ønsket oss, sier Hilde Kløvstad, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet. Omfanget av ubeskyttet sex i denne gruppa er betydelig. Det viser de norske tallene i den pan-europeiske spørreundersøkelsen European MSM Internet Survey (EMIS) som ble lagt frem i dag. Samtidig med EMIS rapporten lanserer Folkehelseinstituttet en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2011. 85 menn som har sex med menn ble påvist hivsmittet i 2010. I 2011 økte antallet nydiagnostiserte i denne gruppen til 97, og ifølge Folkehelseinstituttet har tallene i Norge aldri vært så høye som nå. Basert på tallene i EMIS-rapporten og de nye hivtallene tror ikke Folkehelseinstituttet at MSM-gruppen tar hivtrusselen på alvor.– De har en atferd som tilsier at de ikke gjør det. Det er mye usikker sex der ute både blant hivpositive og hivnegative, sier seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Hilde Kløvstad, til Blikk Nett.

– Er det ikke lenger verdens undergang å bli hivpositiv?

– Det er nå heldigvis slik at det nå finnes gode behandlingstilbud som gjør at man kan leve lange og gode liv også med en hivinfeksjon. Men det er fortsatt en alvorlig og kronisk infeksjon som vil ha en påvirkning på livet ditt. Det at vi ikke lenger er omgitt av folk som ser syke ut kan også være med på å endre trusselbildet. Faktorer som øktr sannsynligheten for at respondentene ikke kjente sin hivstatus var lavere alder, fra 30 år og yngre, følelse av ikke å være komfortabel med å være homofil og om respondenten var bosatt utenfor østlandsområdet og utenfor tettsteder, og dersom respondenten var student.– Vi trenger målrettet informasjon rettet mot de som tester seg i mindre grad enn andre. Det å gjøre testing mer tilgjengelig, og møte folk der de er, er også en vei å gå.

Kjenner ikke sin egen hivstatus

Oversikten over hivsituasjonen i Norge i 2011 og omfanget av usikker sex i gruppen underbygges av funnene fra EMIS-undersøkelsen.– Det er flere ting som gjør dette med å droppe kondomet til en lite lur strategi å velge. Det ene er at det er ganske mange der ute som ikke kjenner til sin egen hivstatus. Det er også mange som ikke er åpne om at de er hivpositive. Det at det finnes mange der ute som er nysmittet, uten å kjenne til det selv, er med på å spre hivinfeksjon, sier Kløvstad til Blikk Nett. – Det å ta en hivtest er bare et gode for deg selv, slik at du får vite din egen status og tilbud om eventuell behandling. Hivpositive har, som alle andre, et ansvar for å opptre forsvarlig i forhold til seksuell etikk. Det handler om å ta vare på sin egen og andres seksuelle helse.

Mye rus blant hivpositive

Bruk av alkohol og illegale rusmidler, særlig blant de hivpositive som svarte på undersøkelsen, er stor.– Det sier litt om at det kan være behov for sterkere oppfølging av de som faktisk er smittet. Det viser seg at det er en gruppe som er sårbare på flere felt, slik at det vil være behov for både bedre oppfølging, bedre ivaretaking og smitteveiledning. Folkehelseinstituttet mener det nå er viktig å ansvarliggjøre MSM-gruppa.– Når det gjelder kondombruken er den alarmerende dårlig viser det seg i undersøkelsen, så vi må ansvarliggjøre både positive og negative i denne gruppen. I tillegg er det viktig å få i gang tiltak som får menn til å teste seg. Alle må ta et ansvar, sier Hilde Kløvstad til Blikk Nett.

Lavterskeltilbud og hurtigtest

Helseutvalget for bedre homohelse vil i et nytt lavterskeltilbud sette fokus på akkurat hivtesting og atferd.– Det er en del menn der ute som har grunner for ikke å teste seg. Noen er redd for helsevesenet, mens andre er redd for svaret de vil få. Noen er redd for selve testen, mens andre ikke vil vite hvilken status de har, sier faglig og administrativ leder i Helseutvalget, Rolf Angeltvedt. Et mål er å avstigmatisere testingen slik at folk faktisk tester seg for hiv.– Helseutvalgets lavterskeltilbud innebærer hurtigtesting i Helseutvalgets lokaler på kveldstid. I tillegg skal vi ta med hurtigtesttilbudet ut på andre arenaer, som sauna. Lang ventetid på testsvar kan være en faktor som gjør at mange ikke tester seg.

Må tenke nytt

De nye tallene i hivoversikten slår ifølge Angeltvedt 80-tallet så det suser og han mener det må tenkes nytt og at EMIS-rapporten stiller oss overfor nye problemstillinger.– Det er første gang vi har fått en rapport som sier noe om usikker sex-vanene til menn som har sex med menn, sier Angeltvedt og legger til at internettundersøkelsen ikke er en representativ undersøkelse for alle menn som har sex med menn, og resultatene kan derfor ikke tolkes ukritisk som uttrykk for kunnskap og atferd blant alle menn i denne gruppen. – Men det vi vet er at internett er den gråsonearenaen hvor folk søker etter sex og hvor det er mye usikker sex. Det å tro at en hivtest løser hivutfordringene blant menn som har sex med menn er naivt, så Helseutvalget vil gjennom lavterskeltilbudet avdekke hvem det er som har risikosex og risikoatferd slik at vi kan sette i gang gruppetiltak som endrer atferden. Dette er en gruppe som må bevisstgjøres om sin egen risikoatferd, sier Angeltvedt til Blikk Nett.