Risikabelt homoblod

Publisert

Hivsituasjonen blant menn som har sex med menn er fortsatt urovekkende. Det har med andre ord ikke vært en utvikling som har aktualisert regelendring i Norge i dag, sier Marit Endresen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Britiske helsemyndigheter fjerner livstidsforbudet mot bloddonasjon for enhver mann som en eller annen gang har hatt homosex. I stedet innføres det et års karantene. Det innebærer at menn som ikke har hatt sex med menn i løpet av de siste tolv månedene kan gi blod. Det nye regelverket blir tatt i bruk fra og med 7. november i England, Wales og Skottland. Nord Irland har ennå ikke avgjort om de vil lempe på regelverket. Storbritannia følger dermed praksisen til svenske helsemyndigheter som opphevet forbudet mot at menn som har sex med menn får gi blod. Den nye ordningen trådte i kraft i 2010. Forutsetningen er at blodgiveren ikke har hatt homosex i løpet av det siste året. Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen håper nå at andre land vil følge Storbritannia.– Det kan absolutt føre til en «smitteeffekt» i andre land. Det er mangel på blodgivere og det er mange homofile der ute som helt fint kunne gitt blod og som ønsker å gi blod, men de får ikke lov fordi det er en kobling mellom seksuell orientering og seksuell atferd. Kunnskapen om homofili og seksualitet burde være stor nok nå til at man frikobler de to tingene. Helsedirektoratet derimot har ingen planer om å følge verken Sverige eller Storbritannias eksempel.– Kravene for blodgivning- og overføring er sammensatte og de er laget ut fra sikkerheten til de som mottar blod. Disse kriteriene er medisinskfaglig begrunnet og vurderes kontinuerlig, sier Marit Endresen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, til Blikk Nett. – Ett krav er at blodgiver ikke skal ha hatt aktivitet som gir risiko for alvorlige sykdommer som kan overføres med blod. Dette gjelder for eksempel opphold i land med hyppig forekomst av infeksjonssykdommer som kan smitte ved blodoverføring, sier Endresen forteller at siden dagens tester ikke er sikre nok, må man også bruke statistiske risikovurderinger. – Menn som har sex med menn er en av gruppene som ikke får gi blod. Personer som har oppholdt seg i land i Afrika sør for Sahara i mer enn fem år til sammen er en annen gruppe.

Aktivitet, ikke orientering

Helsedirektoratet er imidlertid enig i at det ikke er seksuell orientering i seg selv som ligger til grunn for å nekte noen å gi blod.– Det er aktivitet som er avgjørende, ikke seksuell orientering. At menn som har sex med menn er definert som risikogruppe, betyr ikke at alle menn som har sex med menn har risikoadferd, men de tilhører en gruppe som er overrepresentert med hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Siden kriteriene er basert på gruppevurderinger vil det av og til oppstå situasjoner som kan føles urimelige for enkeltpersoner. Selv om Norge ikke forandrer praksis har de et øye til hva som skjer i andre land.– Vi følger nøye hva som skjer i andre europeiske land, og er kjent med den svenske regelendringen som trådte i kraft i 2010. En forskrift fra svenske Socialstyrelsen åpnet da for at personer som har hatt en seksuell risikoadferd, deriblant menn som har hatt sex med menn, kan godkjennes som blodgivere dersom det har gått minst ett år siden siste risikoadferd. Avdelingsdirektøren i Helsedirektoratet bemerker at det ikke er slik at Sveriges blodbanker i praksis har åpnet for blodgivning for menn som har sex med menn.– I så måte er Sverige fremdeles på linje med øvrige europeiske land. På bakgrunn av regelendringen i Sverige ble de norske bestemmelsene senest diskutert av Transfusjonstjenestens kvalitetsråd på forsommeren i 2010. Den gang var rådets konklusjon at det ut fra smitte- og sykdomsbildet ikke er faglig tilrådelig å endre dagens kriterier. Hivsituasjonen i Norge i dag veier tungt når det gjelder norsk blodgiverpraksis.– Ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet er hivsituasjonen blant menn som har sex med menn fortsatt urovekkende. Det har med andre ord ikke vært en utvikling som har aktualisert regelendring i Norge i dag, men vi vil følge med på hvordan regelendringene på de britiske øyer blir praktisert og erfaringer som høstes der. LLH mener at utviklingen i Storbritannia og Sverige er positiv, og ser gjerne at Norge innfører lik praksis.– Det må være risikoatferd som avgjør. Ikke seksuell orientering, sier Bård Nylund, leder i LLH. – Dette er ikke en fanesak for LLH. Men usaklig forskjellsbehandling er vi i mot, og det er nettopp det som skjer når homofile er utelukket som blodgivere.

Les også:

Homser får gi blod