Skal forebygge vold

Publisert

Regjeringen har lagt fram stortingsmeldingen «Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner - Det handler om å leve». I stortingsmeldingen trekkes også lhbt-gruppen frem. Den som opplever vold i hjemmet kan ikke lukke døra til verden utenfor og føle seg trygg. Hjemmet blir et farlig sted, og den som skulle gi støtte og nærhet blir en trussel. Følgene er alvorlige både for den som utsettes direkte, og for eventuelle barn som lever i en tilværelse preget av vold. 8. mars la regjeringen fram for Stortinget den aller første meldingen om vold i nære relasjoner og 75 millioner kroner ekstra settes av til arbeidet. I meldingen «Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner - Det handler om å leve» drøfter regjeringen den framtidige politikken for arbeidet mot vold i nære relasjoner. Meldingen gir en beskrivelse av tiltak som er gjennomført, og skisserer linjene i det videre arbeidet. Målet er at alle hjem skal være en arena for trygghet og omsorg – frie for vold. Frihet fra vold er en grunnleggende forutsetning for vekst og livsutfoldelse, og for å kunne leve et godt liv. – Jeg er stolt og glad over å presentere en stortingsmelding om denne tabubelagte volden. Vold i nære relasjoner rammer mange. Det er dessuten et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem som er høyt prioritert av regjeringen, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen mener stortingsmeldingen er et godt bidrag til å ta ett steg videre for å forebygge vold.– Fra å tenke på vold i nære relasjoner som «husbråk» som resten av samfunnet ikke skulle legge seg opp i, har vi kommet et godt stykke videre, sier Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Lhbt-studie

I stortingsmeldingen trekkes også lhbt-gruppen frem. Når det gjelder behov for mer forskningsbasert kunnskap om lhbt-personers utsatthet for vold i nære relasjoner trekker meldingen peker på områder som peker seg ut. Det første dreier seg om vold i lesbiske og homofile parforhold. Dette er et tema som det knapt nok er forsket på i Norge. Lhbt-ungdom som opplever vold i parforhold og som bor hjemme og fremdeles er avhengig av familien, kan være særlig sårbare fordi de ikke nødvendigvis kan regne med støtte og aksept fra sine egne. Det andre området dreier seg om vold utøvd av personer i egen familie, eksempelvis søsken eller foreldre, mot lhbt-personer som står fram eller avsløres. Dette gjelder særlig barn og unge. Det å vokse opp i strenge religiøse miljøer og/eller enkelte innvandrermiljøer er trolig en faktor som gir økt risiko for å bli utsatt for denne typen vold. Tematikk knyttet til lhbt-personer og tvangsekteskap faller også innenfor dette området. Det tredje området dreier seg om tjenestetilbudene og om disse er tilpasset lhbt-personers spesielle problemer og behov og om lhbt-personer som er utsatt for vold i nære relasjoner opplever at de blir møtt på en god måte av tjenesteapparatet. På oppdrag for LHBT-senteret jobber NOVA i disse dager med en litteraturstudie om lhbt-personers utsatthet for vold i nære relasjoner. Denne er forventet ferdig i løpet av våren 2013.– Det er ikke nok penger til å sette i gang en egen stor forskning på dette feltet. Derfor skal NOVA se på annen forskning som allerede er gjort, blant annet i Sverige, og sammenstille de funnene med norske forhold. Vi vet fryktelig lite om vold i lhbt-forhold, sier Hanne Grasmo, prosjektleder i LHBT-senteret. Litteraturstudien er ventet ferdig i løpet av våren 2013.