Skeiv Verden etterlyser hiv-samarbeid

– Bekymringsfullt at andelen hivpositive MSM med innvandrerbakgrunn øker.

Publisert

Det ble meldt 213 nye hivsmittede i Norge i 2017 viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Det innebærer en reduksjon av nye hiv-tilfeller på nærmere 30 prosent.

– Det er gledelig å se en slik nedgang, sier seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Øivind Nilsen i en pressemelding.

Tallene for 2017 viser en nedgang fra 2016, da det ble meldt 220 nye hivsmittede.

– Nedgangen skyldes trolig effekten av flere tiltak. Økt testaktivitet, at behandlingen kommer raskt i gang, samt tilgang til forebyggende behandling (PrEP) er gode eksempler på tiltak som har fått ned antall smittede de siste ti årene, sier Nilsen.

Av de 213 hiv-tilfellene som ble meldt i 2017, var 155 menn og 58 kvinner. Totalt lever 6 277 med hiv i Norge, 4260 menn og 2017 kvinner.

PrEP-effekten

HivNorge mener innføring av PrEP har hatt sitt å si på de nye tallene fra Folkehelseinstituttet. PrEP står for preeksponeringsprofylakse og er hivmedisiner som gis hivnegative for å forebygge eventuell hivinfeksjon. PrEP beskytter ikke mot andre seksuelt overførbare infeksjoner så kondom bør brukes uavhengig av PrEP.

– Det vi ser nå er at det fortsatt er en nedgang blant menn som har sex med menn, og PrEP har nok hatt en effekt der, sier Leif-Ove Hansen, styreleder i HivNorge, i en kommentar til Blikk nett.

Full effekt av PrEP kan tidligst forventes i 2018-tallene, fordi de fleste som bruker PrEP startet i 2017 med hovedvekt på 2. halvår.

Rapporten fra Folkehelseinstituttet viser også at andelen hivpositive MSM (menn som har sex med menn) med innvandrerbakgrunn har vært økende de siste årene. I 2017 utgjør denne gruppen 60 prosent av de meldte tilfellene blant menn som har sex med menn. De fleste kommer fra Europa og Asia.

– Så tilbudet om PrEP når nok ikke like godt ut til alle i MSM-gruppen, sier Hansen og forteller at HivNorge ser for seg et tettere samarbeid med organisasjoner som Skeiv Verden som en mulighet for å øke bevisstheten om PrEP.

– Spesielt i Oslo og østlandsområdet tror jeg Skeiv Verden vil være en viktig aktør, både for å få folk til å teste seg, samt gi informasjon til denne gruppen gjennom å samtale om seksualitet og risikoatferd, sier Leif-Ove Hansen.

Mange barrierer

Skeiv Verden samarbeider per i dag med Helseutvalget om ABC kjærlighetskurs for nyankomne flyktninger og asylsøkere. Kurset, som støttes av Helsedirektoratet, er en del av Skeiv Verdens arbeid for forebygging av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner.

– Det snakkes om PrEP i nettverket vårt, bekrefter Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden og får støtte av Krisztian Rozsa, prosjektleder i Skeiv Verden og ansvarlig for ABC kjærlighetskurset.

– PrEP og hiv kommer opp på ABC kjærlighetskursene våre, som vi har 3-4 ganger i året. Men tilgangen til PrEP for vårt nettverk byr på utfordringer. For mange av dem er det vanskelig å få PrEP, sier Krisztian Rozsa og peker spesielt på den gruppen som har fått avslag på asylsøknad og som er papirløse.

– Når andelen hivpositive MSM med innvandrerbakgrunn er økende, så er det en indikator på at vi bør være ekstra bekymret, sier Demou Øvergaard.

– Inkluder oss

Skeiv Verden gir nettverket sitt all den informasjon som finnes tilgjengelig. Men i kontakt med helsevesenet dukker det ofte opp barrierer.

– For det første er det bare de som har oppholdstillatelse som har tilgang på PrEP. Men før de kan få det, så må de i samtale med lege. Der kan det oppstå språkbarrierer. Bare det å få bestilt en time kan være en vanskelig prosess, sier Krisztian Rozsa og forteller at han per i dag er ansatt i en 25 prosents stilling – som primært skal brukes på gjennomføring av ABC kjærlighetskurs.

– Skeiv Verden har ingen ansatte som kan ta de samtalene med vårt nettverk. Hiv-forebygging og samtaler om seksuell helse blir da en del av vår frivillige virksomhet. Og vi har en rekke ressurspersoner i nettverket vårt som gjør en stor innsats på dette feltet, sier Demou Øvergaard.

Susanne Demou Øvergaard synes det er underlig at antallet MSM med minoritetsbakgrunn ikke vises i innsatsen på hivfeltet.

– Innsatsen matcher ikke målgruppen til Skeiv Verden – de som behøver det mest, sier Demou Øvergaard og etterlyser bredere samarbeid.

– Aktørene på hivfeltet, inkludert Skeiv Verden, har ikke vært flinke nok til å koordinere arbeidet vårt. Jeg vil kaste ut en utfordring til de aktørene som faktisk mottar midler til forebyggende virksomhet om å inkludere Skeiv Verden i sitt arbeid, sier Susanne Demou Øvergaard til Blikk nett.

Rapporten fra Folkehelseinstituttet viser videre at:

• Antall tilfeller blant menn som har sex med menn som smittes mens de er bosatt i Norge fortsetter å gå ned.

• Påviste hivpositive blant nyankomne asylsøkere til Norge falt også i 2017. Nedgangen kan relateres til nedgang i antall asylsøkere de siste årene.

• Det er en økende tendens til at flere innvandrere som blir testet i Norge har blitt testet hivpositive i tidligere hjemland. I 2017 ble 109 innvandrere meldt hivsmittet før de kom til Norge. Av disse hadde 48 testet positivt på hiv før de kom til Norge.

• Andelen hivpositive msm (menn som har sex med menn) med innvandrerbakgrunn har vært økende de siste årene. I 2017 utgjør denne gruppen 60 prosent av de meldte tilfellene blant menn som har sex med menn. De fleste kommer fra Europa og Asia.

• Hiv-situasjonen blant heteroseksuelle som er bosatt i Norge er relativ stabil. Menn som har ubeskyttet sex i utlandet dominerer denne gruppen.

• Blant norskfødte kvinner, ungdommer og personer som tar stoff med sprøyter, er det fortsatt en stabil og lav hiv-forekomst.

Mer info: Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2017