Søker informanter

Publisert

Prosjektet «Dobbelt diskriminert?» skal kartlegge ressurser hos lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner med nedsatt funksjonsevne og avdekke på hvilke områder risikoen for diskriminering og eventuelt dobbeltdiskriminering er størst. – Vi har fått støtte fra Bufdir, og Lhbt-senteret har som mål å bedre livskvaliteten blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Derfor økes nå satsingen på disse temaene. Levekårene til lhbt-personer med nedsatt funksjonsevne, og hvordan det er å tilhøre denne gruppa, har vært satt for lite på dagsorden. Det er på tide å ta det opp, sier Arne Backer Grønningsæter til Blikk Nett. Han er sammen med Hilde Haualand den ene av to ansvarlige forskere i prosjektet. Resultatene skal presenteres i en trykket Fafo-rapport og også legges ut til nedlasting på Fafos hjemmesider. Ved publisering vil ingen enkeltpersoner kunne gjenkjennes. Målgruppa for studien er personer som selv oppfatter seg som lesbisk, homofil, bifil, transperson eller skeiv, og som samtidig selv oppgir at de har eller får nedsatt funksjonsevne i ulike situasjoner. Å ha nedsatt funksjonsevne og samtidig tilhøre lhbt-gruppene betyr å representere en minoritet i minoriteten. Nedsatt funksjonsevne er imidlertid ikke én ting. Behovet for integrerende tiltak vil derfor variere sterkt med hva slags funksjonsnedsettelse det er snakk om. En døv homofil møter for eksempel andre utfordringer enn en homofil paraplegiker. Det skal lages en kort oppdatert kunnskapsstatus om eventuell nasjonal og relevant internasjonal forskning om temaet lhbt og funksjonshemming, og det skal gjennomføres individintervjuer med inntil 20 personer som tilhører målgruppen for studien. For å skaffe et bilde av tilbud og tjenester vil det også bli gjennomført to fokusgrupper med deltakere fra henholdsvis lhbt-organisasjoner, og funksjonshemmedes organisasjoner.

– Hvilke resultater forventer dere?

– Det er vanskelig å si, men prosjektet fokuserer både på ressursene og erfaringene som denne gruppa representerer. Det vil være et overordnet mål i prosjektet å kartlegge gruppens ressurser, men samtidig vil vi prøve å finne ut på hvilke arenaer de har særlige levekårsutfordringer og eventuelt er i stor risiko for å erfare diskriminering, sier Grønningsæter. Fafo ønsker å få med 20 personer innenfor lhbt-gruppa som også har nedsatt funksjonshemming i dette prosjektet. Slik skal prosjektet representere et mangfold av erfaringer, for selv om det å ha nedsattfunksjonsevne og samtidig tilhøre lhbt-gruppen betyr å representere enminoritet i minoriteten, så er det å ha nedsatt funksjonsevne, ikke entydig.  

Ta kontakt med de ansvarlige forskerne hvis du ønsker å være informant:

Hilde Haualand: [email protected]Arne Backer Grønningsæter: [email protected]