Staten finansierer homofobe skoler

Publisert

Lave porter og smale dører preger NLM-skolene. " Den rette" måten å tolke bibelen på undervises i alle fag, og lærerne må være imot homofili for å få jobb. 7000 elever lærer at homofili er galt og synd, og at alt samliv utenfor ekteskapet er "hor" og må fordømmes. Staten dekker 85 % av driftsutgiftene til privatskoler der lærerne må mene at homofili er galt og "synd". Det er Norsk Luthersk Misjonssamband som krever dette av sine lærere. Alle lærere har i arbeidskontrakten at de forfekter en "kristen virkelighetsforståelse", som innebærer å mene at homofili er "synd", og noe de må ta avstand fra.  

Barnehager og grunnskoler

Norsk Luthersk Misjonssamband NML som består av blant annet bedehus og menigheter tidligere forbundet med Indremisjonen, er eier eller medeier av 9 grunnskoler og 14 videregående skoler, i tillegg til tre folkehøyskoler og en rekke barnehager. Lærere på alle skoler som drives av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) må skrive under på at de tar avstand fra homofile ekteskap, som en del av arbeidskontrakten. Skolene får tilskudd i samsvar med Privatskolelova § 6. Det tilsvarer omtrent 85 prosent av driftsutgiftene for offentlige skoler. Det resterende dekkes i hovedsak av skolepenger.

Må være imot homofili

– I verdidokumentet som inngår i arbeidsavtalen kommer det nok også frem at vi som kristen skole har lov og er pålagt å holde fram det som Bibelen sier om ekteskapet, sier rektor ved Tryggheim skoler på Nærbø, Gjermund Viste til Aftenbladet, som først skrev om saken på mandag.

Bokstavelig  tolkning:

Verdidokumentet til NLM, som alle ansatte må stå for, slår fast at Bibelen sier at ekteskapet er forbeholdt mellom mann og kvinne, og at all form for sex utenom heterofilt ekteskap er å "drive hor", som igjen er så syndig at man ikke kvalifiserer for å være "kristen" i NLM. NLM vedtok nylig på generalforsamlingen at de vil bli et eget trossamfunn, fordi de er uenig i kirkens liberale holdning til homofile og kvinnelige prester.

Nyansettelser

Arbeidsmiljøloven understreker at religiøse trossamfunn har anledning til å forskjellsbehandle søkere «for å oppnå et saklig formål» og når det «i utlysningen av stillingen er stilt særlige krav ut fra stillingens karakter eller formålet for virksomheten»."Vi har argumentert for at det normale er at alle ansatte – med både liv og lære – har til oppgave å støtte opp om vår profil. Det er vi avhengige av for å ivareta vårt kall som en misjonsorganisasjon og en vekkelsesbevegelse. En kristen skole eller barnehage vil utvilsomt få en svekket kristen profil hvis pedagogisk personell ikke identifiserer seg med kristen tro," står det i NMLs verdidokument, under punkt 8.2.1. Videre står det: "En særlig utfordring møter vi imidlertid i møte med dem som på sentrale punkter avviser NLMs ståsted (jf. gruppe c) (Journ. anm.: Mennesker som bekjenner kristen tro, men som et annet ståsted enn NLM i viktige teologiske spørsmål.) Det kan for eksempel være snakk om mennesker som offentlig sier ja til homofilt samliv eller avviser fortapelsens realitet. Prinsipielt er det svært vanskelig å gi disse et ansettelsesforhold fordi det kan oppleves som en legitimering av vrang lære."

"Kristen etikk"

I dokumentet står det at ifølge "kristen etikk" vil en samboer – enten forholdet er heterofilt eller homofilt – leve i åpen strid med Guds ord."Bibelen er svært tydelig når den sier at ekteskapet mellom mann og kvinne er eneste ramme for det seksuelle samliv. Mennesker som åpent lever i strid med dette kan ikke behandles i NLM som om de bekjenner kristen tro," står det i Norsk Luthersk Miljøsambands verdidokument, som alle ansatte som skal ha en såkalt "åndelig" rolle må bekjenne seg til. – Jeg kan bekrefte at lærerne ved Drottningborg er omfattet av dette verdidokumentet, sier styreleder i Norsk Luthers Misjonssamband (NLM) region sør, Helge Norheim, til Agderposten.– Vi ønsker lærere som aktivt kan fremme dette kristne verdigrunnlaget, sier rektoren. Tryggheim er godkjent som kristen skole, og derfor skal verdigrunnlaget komme frem i alle fag, sier han videre. – Det er vi pålagt til å holde frem. Vi har et kristendomsfag og en kristen profil som preger skolen på mange vis. Når Bibelen taler om ekteskapet på den måten som klassisk kristendom har forstått det, ønsker vi å holde dette frem, sier Viste til Agderposten.

Lovlig?

Det er opp til Likestillings- og diskrimineringsombudet å avgjøre om kravet strider imot diskrimineringsloven. I § 7 av dirskrimineringsloven står det: "Arbeidsgiver må ikke i utlysning etter nye arbeidstakere eller på annen måte be om at søkerne skal gi opplysninger om hvordan de stiller seg til religiøse eller kulturelle spørsmål. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte. Forbudet i første ledd gjelder ikke dersom innhenting av opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til religiøse eller kulturelle spørsmål er begrunnet i stillingens karakter, eller det inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme bestemte religiøse eller kulturelle syn og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet. Dersom slike opplysninger vil bli krevet, må dette angis i utlysningen av stillingen." Det er dette NLM benytter seg av ved ansettelser av lærere ved sine skoler og barnehager.

Les også

:

blikk.no:

Synes kirken er for homovennlig -
Frustrasjon over Den Norske Kirkes liberale syn på homofile ekteskap og kvinnelige prester får Norsk Luthers Misjonssamband (NML) til å danne et eget trossamfunn.

 

FAKTA:

NML er eier eller medeier av 9 grunnskoler og 14 videregående skoler, i tillegg til tre folkehøyskoler.NLM-barnehagene AS driver 33 barnehager på vegne av Norsk Luthersk Misjonssamband. I tillegg driver NLM 7 barnehager alene eller i samarbeid med andre organisasjoner.NMLvgs: Video – Elevene bor på skolen og er mer eller mindre "isolert" og beskyttet fra andre virkelighetsoppfatninger enn den som undervises på skolen. http://nlmvgs.no/skolene/

NLMs "Instrukser og retningslinjer om samliv og homofili:"

 http://www.nlm.no/nlm/ressurser/dokumenter/instrukser-og-retningslinjer/samliv-i-lys-av-bibelen)

Norsk Luthers misjonssambands verdidokument

http://www.nlm.no/content/download/5131/45615/file/Verdidokument%20godkjent%20270805%20-%20oppdatert%20mai%202015.pdf

Dette må lærerne være enig i: (Udrag fra NLMs "Instruks om Samliv i lys av Bibelen"):

"Innenfor den moderne kjønnsforskningen har mange langt på vei forkastet tanken om at menneskers seksualitet er uforanderlig og biologisk forankret. Fremstående forskere kaller seg for «konstruktivister» – i motsetning til «essensialister» – og mener at menneskers kjønnsidentitet og seksuelle identitet i større grad er en kulturell konstruksjon enn en biologisk funksjon. Et slikt perspektiv innebærer også at mennesket ikke er «dømt» til å leve sitt liv etter den legningen de er «påtvunget», men i større grad kan velge sin seksuelle identitet og livsstil. Dessverre har ikke en konstruktivistisk tankegang ført til mer mildhet overfor kristne som hevder at menneskers seksuelle identitet kan endres. "I den aktuelle homodebatten er det sjelden at homobevegelsen argumenterer konstruktivistisk. Tvert imot møter vi fortsatt påstander om at en homofil orientering er så grunnleggende i et menneske at det er et fundamentalt angrep på menneskeverdet om vedkommende ikke kan leve ut sin identitet, sin orientering og sine følelser."Ut fra kristen tankegang har vi mange innvendinger mot mye av tankegodset som konstruktivismen fremfører. Vi tror på en Gud som har skapt kjønnsforskjellene. Mennesket står ikke fritt til å konstruere verken sitt kjønn eller sin seksualitet. Samtidig vet vi at syndens konsekvenser rammer oss alle. Ethvert menneske har derfor, i en forstand, en «avvikende» seksualitet. Ingen av oss kan ha som utgangspunkt at vår seksualitet er upåvirket av syndefallet – og at alle våre seksuelle følelser er uten syndige innslag." "Både kirke og samfunn har vist mye uforstand når det gjelder holdningen til homofile. Frykt og fordommer har ofte ført til fordømmelse og utestengelse, mange ganger fordekt. Som kristne skal vi elske alle mennesker, og gjøre godt mot alle. Også homofile har krav på respekt. Menneskeverdet er ikke på noe vis knyttet til menneskers seksuelle orientering. Også de som opplever seg som homofile, er skapt av Gud og elsket av ham." "Det bør være viktig for kristne ikke å plassere homofile mennesker i en bås. Homofile er ulike, slik heterofile er. Ikke alle heterofile er utro mot partnerne sine, selv om omkring en tredel er det. Ikke alle heterofile omfavner pornografi, selv om pornobransjen også i Norge er en stor geskjeft. På samme måte er det med homofile. Ikke alle er kunstneriske, selv om mange er det. Ikke alle fremstår feminine, selv om noen gjør det. Ikke alle drømmer om å leve ut sin seksualitet, selv om homobevegelsen fremstiller dette som en grunnleggende menneskerett." "Det finnes kristne homofile som ønsker å ta på alvor at Bibelen sier nei til sex mellom to mennesker av samme kjønn. Disse fortjener å bli møtt med støtte. Mange vil nok ikke offentlig fortelle om sin orientering. Det er det gode grunner for å avstå fra. Her berører vi en svært personlig side av livet. Men mange vil nok ha et ønske om å kunne fortelle om sin situasjon i en mer fortrolig sammenheng, om det så er i en bibelgruppe eller overfor en sjelesørger. Disse kan oppleve debatten om homofilt samliv som belastende, ikke minst når det påstås at Bibelen er «imot homofili» eller – enda verre – «imot homofile». Hvis ungdom får inntrykk av at det er slik kristne skal forholde seg til homofili, sier det seg selv at det skal mye til å innrømme for en sjelesørger, predikant eller kamerat at man har homofile følelser." "Vi ønsker å betrakte homofile kristne som likeverdige. Ingen av oss er syndfrie når vi kommer til våre seksuelle følelser. Mange kan oppleve det som en kamp å si nei til utroskap eller pornografi. På denne bakgrunn vil vi også problematisere at homofile følelser alltid kan endres. En ensidig understrekning av at Gud vil fjerne et menneskes homofile følelser kan også oppleves belastende for dem som er skuffet over at bønn ikke har endret deres situasjon.""Samtidig vil vi sterkt understreke viktigheten av både bønn og sjelesorg. Det finnes en del homofile som kan fortelle at de har endret sin seksuelle orientering, gjerne gjennom en kombinasjon av terapi og bønn. Vi vil ta slike historier på alvor, og vi beklager at så mange bastant avviser at uønskede homofile følelser kan endres. Uansett livssituasjon vil det være viktig for homofile kristne å ha mennesker å snakke åpent med om sin situasjon – og bli møtt av omsorg, støtte og forbønn. Det gjelder også for dem som i større eller mindre grad vil måtte kjempe med sine homofile følelser gjennom hele livet.""Så vet vi at det også finnes mange homofile som vil forsvare homofilt samliv – og som enten lever i et homofilt forhold eller ønsker det. Vi vil ut ifra Bibelen avvise en slik etikk. I pakt med 1 Korinterbrev 6,9–10 kan vi ikke betrakte vedkommende som en kristen. Her står vi overfor en parallell situasjon til heterofile samboere som ønsker å bekjenne troen: Vi kan ikke annet enn å kalle disse til omvendelse. Samtidig vil vi møte dem med vennlighet og omtanke. Det må tas på ramme alvor blant kristne at en rekke undersøkelser viser at homofile kan oppleve sin livssituasjon som svært krevende.""En rekke forkjempere for homofilt samliv legger vekt på at Gud ikke gjør forskjell på folk. Deres perspektiv er at klassisk kristen etikk har ulike regler for heterofile og homofile. Alle må ha rett til å oppleve kjærlighet og samliv, og derfor blir det urettferdig at homofile ikke skal ha mulighet til å oppleve dyp kjærlighet og gifte seg." "På ett vis er argumentasjonen besnærende. Men den er ikke bibelsk. For Bibelens perspektiv er at seksualiteten er skapt til å fungere i et ekteskap mellom en mann og en kvinne. Det er dette som er Guds plan. Dermed må vi alle forholde oss til én regel og én norm: Utenfor ekteskapet er alt seksuelt samliv å forstå som hor. Den utfordringen møter alle, uavhengig av seksuelle orientering.""Også i etiske spørsmål kan det være nødvendig med læretukt. En sunn bibelsk forkynnelse inkluderer også Guds bud. Det er alvorlig hvis kristne ledere taler i strid med Bibelens veiledning. Det gjelder for eksempel aksept av homofilt samliv eller samboerskap. Vi vil derfor ikke bruke dem som talere eller veiledere i vår sammenheng."