Stort underskudd i Helseutvalget

Publisert

Ifølge årsrapporten til Helseutvalget har organisasjonen over 700 000 kroner i gjeld. Et beløp som skaper tvil om Helseutvalgets evne til fortsatt drift. Nå kaster Helsedirektoratet ut en livbøye for å sikre videre drift. Men livbøyen kommer med føringer.

Mye av underskuddet Helseutvalget pådro seg i 2009 skyldes flyttingen til dyrere lokaler. Fra en husleie på 289 000 i Kongens gate, betaler Helseutvalget nå 698 000 for leie av lokalene i Skippergata. Men allerede i 2008 ble det fra revisors side påpekt overfor Helseutvalgets styre at organisasjonens egenkapital var tapt og at det var overforbruk av tildelte midler. Helseutvalgets virksomheter finansieres med tilskudd fra ulike tilskuddsordninger, alle forvaltes av Helsedirektoratet. Derfor ber direktoratet nå om en redegjøring og legger samtidig strenge føringer for forvalting av tilskudd som er gitt i år. – I dag har vi sendt over tilskuddsbrev for 2011 til Helseutvalget, hvor vi gir en rekke føringer i forhold til midlene vi tildeler, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør i avdeling for grupperettet folkehelsearbeid i Helsedirektoratet. Helseutvalget har overfor Helsedirektoratet forklart at en del av underskuddssituasjonen skyldes flytting til nye lokaler, og at målet er å ekspandere virksomheten. – Vi har gitt tilbakemelding på akkurat dette både i møter og i brev, og i årets tilskuddsbrev ligger det et vilkår om at Helseutvalget må iverksette sin egen plan om å redusere utgifter til husleie og drift innen utgangen av 2011, sier Øien til Blikk Nett. Helsedirektoratet tildeler i år 3 500 000 kroner til Helseutvalgets nasjonale hivstrategi «Aksept og mestring». Det opprinnelige søknadsbeløpet var på 6 719 933 kroner. I tildelingsbrevet legges det vekt på at Helseutvalget ikke har hatt tilstrekkelig kontroll og styring på tidligere innvilgede tilskudd, og derfor ikke fullt ut fyller forutsetningene for tildeling av tilskudd. 

– Er det en reell fare for at Helseutvalget må legge ned driften?

– Hvis de ikke klarer å få kontroll på driften og utgifter, så kan det være en fare for det,  sier Øien til Blikk Nett. – Helseutvalget spiller en viktig rolle i dette arbeidet, og vi ønsker at de skal fortsette med det. Derfor har vi jobbet mye for å finne en løsning som kan sikre fortsatt drift. Men samtidig er det slik at pengesekken ikke har ubegrenset med midler. Det gjelder på hiv- og aidsområdet som på alle andre områder. En konsekvens av Helsedirektoratets føringer er at Helseutvalget klarere må definere sin rolle og arbeidsfelt. Fra å være en frivillighets- og interesseorganisasjon har Helseutvalget ønsket å være en kunnskapsorganisasjon som tar utgangspunkt i blant annet forskning. – Vi har nå gitt klare føringer i forhold til dette med forskning. Det er ingenting i tildelingene som tilsier at Helseutvalget skal drive med forskning. Helsedirektoratet vil ikke støtte Helseutvalgets nye pilotprosjekter. Blant annet har Helseutvalget fått avslag på søknad om et chatprosjekt med fokus på sikrere sex-chat for menn som har sex med menn. – Helsedirektoratet ønsker å understreke at vi ser positivt på at Helseutvalget tar i bruk YouChat-metodikken for å arbeide helsefremmende overfor menn som har sex med menn i den grad det er mulig innenfor de midlene de allerede får tildelt. Prosjektet Miljøbasert hivtest-tilbud for menn som har sex med menn får ikke tilskudd fra Helsedirektoratet i år. Det gjør heller ikke prosjektet Hivtestkampanje, som har fokus på hivtest/årlig legesjekk og nytt lavterskeltilbud. Helseutvalget har i brev til Helsedirektoratet nevnt kondomutsendinger som et prosjekt som eventuelt må kuttes i forbindelse med den økonomiske situasjonen. Det ønsker ikke Helsedirektoratet som i årets tildeling bevilger 145 000 kroner til distribusjon av kondomer og glidemiddel. I tildelingen beklager direktoratet at Helseutvalget velger å legge ned ordningen ettersom det per i dag ikke finnes andre aktører som distribuerer gratis kondomer, glidemiddel og slikkelapper per post spesifikt til lhbt-gruppen.

Tar selvkritikk

Styreleder i Helseutvalget, Kristen Vegge, hevder at organisasjonens underskudd ikke skal gå utover forebyggingstiltak mot hiv.– Det har vært viktig for både Helseutvalget og Helsedirektoratet at årets kutt i tildelinger på 700 000 kroner skal gå utover vårt driftsbudsjett. Vi vil skjerme hivtiltak så langt det lar seg gjøre, men har likevel gjort noen grep for å sikre oss at vi kan redusere underskuddet i organisasjonen.

– Hvorfor har dere brukt penger dere ikke har?

– Det skal ikke være tvil om at vi legger oss flate for kritikken fra direktoratet. Budsjettkontrollen har tydeligvis ikke vært god nok, og vi tar selv ansvar for situasjonen vi har havnet i. Men Helseutvalget har alltid vært i en sårbar økonomisk situasjon fordi vi mangler grunnbevilgning. Vi har heller ikke frie inntekter som medlemskontigenter. Alle våre inntekter er prosjekttilskudd, sier Vegge til Blikk Nett. – Selv om dette underskuddet er akkumulert over flere år, er brorparten fra 2009/10. Det var et år med svært høy aktivitet, flere større prosjekter og en forsinket tildeling fra direktoratet. Dette gjorde at vi ikke hadde god nok kontroll på utgiftssiden. Helseutvalget pådro seg også større driftskostnader med nye lokaler i Oslo sentrum i denne perioden. En del av vår visjon er å øke andelen menn og kvinner som deltar på våre tiltak. Større lokaler muliggjør dette med fornuftig prislapp, samtidig som det tilrettelegger for anonymitet som er viktig for mange av deltakerne på våre tiltak. Vi har også flere spennende prosjekter på tegneblokka for hva de nye lokalene kan brukes til i forebyggingsøyemed. Men som sagt, tiltak i hivarbeidet, er som alltid, vårt hovedfokus, det arbeidet har ingen råd til å kutte i.

– I hvilken grad vil pengebruken i Helseutvalget ramme menn som har sex med menn?

– Som sagt vil det være kosmetisk. Eksempelvis har vi ikke penger til å lage Homoradio på Skeive Dager, opprettholde graden av annonsering eller sende ansatte på utenlandsseminar på en stund. Som alltid vil vi satse på de tiltakene som har beviselig gode resultater etter evaluering. Vi når betydelig flere i dag enn vi gjorde bare for noen år siden. Det er det som er det viktigste for oss. Helseutvalgets stab er kuttet ned til fem årsverk. Vi har erstattet et mestringsseminar drevet av eksterne veiledere med en samtalegruppe for hivpositive i Trondheim som vi gjør i samarbeid med St. Olavs Hospital, sier Vegge. Helseutvalget ser seg nødt til å avvikle utsendelsene av glid, slikkelapper og kondomer via post.– Utsendelsene har bidratt til et betydelig underskudd i økonomien vår. Ordningen er blitt så populær at vi rett og slett ikke har råd til å drifte den lenger. Dessuten vet vi at mange heterofile benytter seg av denne gratisordningen. Så vi legger ned distribusjonen fra 1. juni. Men vi ønsker å komme tilbake med en bedre målstyrt distribusjon enn det vi har i dag. I mellomtiden vil alle kunne bestille kondomer fra gratiskondomer.no.

– Helsedirektoratet hevder at dere ikke har hatt tilstrekkelig styring på tildelte midler. Hva er din kommentrar til det?

– Det er nok ikke helt usant, men det er også viktig å vite at vi ikke har brukt penger på ting vi ikke har fått penger til. Vi har derimot hatt for høy aktivitet og ikke klart å sette på bremsene tidlig nok. Styret har nå økt fokus på økonomistyring, og kartlegger hvordan vi kan kutte i kostnader eller øke inntekter. Vi tok også selv opp underskuddssituasjonen med direktoratet i et ærlig forsøk på å rydde opp. Utover det er det viktig å belyse at dagens budsjett er lagt opp slik at underskuddet blir spist opp i løpet av kun halvannet år, så for oss er dette bare en kort «utsettelse». Det har vært viktig for oss å legge opp løpet slik at det ikke skal gå ut over lhbt-befolkningen i gjenvinningsperioden. Våre ambisjoner for homohelsen og egen ekspansjon har aldri vært mer ambisiøs, sier Helseutvalgets styreleder.

– Helsedirektoratet krever at Helseutvalget innen utgangen av 2011 må ha iverksatt inntektsgivende tiltak og dokumentere at dere har fått nye inntekter. Hva kan dere gjøre for å få inntekter?

– Selv om Helsedirektoratets avdeling for seksuell helse er vår primære inntektskilde har vi også andre viktige samarbeidspartnere. Helsedirektoratets avdeling for rus har gitt oss mer penger enn noen gang før i 2011, og de har selvfølgelig den samme kunnskapen om det nevnte underskuddet. Utover dette har vi til enhver tid søknader inne hos offentlige og private instanser. – Vi er også i tett dialog med Skeiv verden og planlegger å søke sammen på et fellesprosjekt hos Helse- og rehabilitering. I tilegg er det viktig for oss å ha pengemessig fruktbare samtaler med våre folkevalgte. Vi har en plan for å få på plass grunnbevilgning slik Regjeringens handlingsplan tar opp, sier Vegge og viser til handlingsplanen «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012» som sier at man skal vurdere Helseutvalgets rolle i oppfølgingen av nasjonale strategier og tiltak innenfor det forebyggende arbeidet i årene fremover. Her trenger vi bred støtte på Stortinget for å få dette på plass til neste års budsjettforhandlinger. – Ellers er det heldig at denne situasjonen tvinger oss til å kartlegge nye inntektskilder. Å bli tatt ut av sin komfort-sone på denne måten oppfatter vi som en gylden mulighet til å bruke kreativiteten og den faglige tyngden i organisasjonen til å knytte til oss nye og spennende samarbeidspartnere. Vi tar situasjonen med fatning og ser på det som en mulighet til å strømlinjeforme bedriften og innføre enda bedre rutiner som også underbygger ambisjonene for fremtiden, sier Kristen Vegge til Blikk Nett.