Støtte til skoleprosjekt

Publisert

Kunnskapsdepartementet gir 200 000 kroner til tiltak for økt kompetanse i skolevesenet om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Midlene kanaliseres til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) og prosjektet Rosa Kompetanse skole. Dette har som hovedmål å øke kompetansen om disse gruppene i skolen, gjennom skolering og kunnskapsøkning for både undervisningspersonell, skoleledelse, skolehelsetjenesten og elevene selv. – Vi vet at elever som tiltrekkes av sitt eget kjønn er mer utsatt for mobbing og vold enn andre elever. Undersøkelser har vist at en av ti oppgir å ha blitt frosset ut, plaget eller ertet ukentlig eller oftere. Det er viktig at både skolens personale og elevene selv blir bevisst sine holdninger og tar grep for å inkludere alle i et positivt og sosialt fellesskap, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Midlene fra Kunnskapsdepartementet skal gå til å profesjonalisere opplegg og materiell som brukes til å informere skolene. LHH vil samarbeide med ulike utdanningsinstitusjoner som utdanner lærere, slik at man sammen kan utvikle et undervisningsopplegg for alle som utdanner seg til lærere. I tillegg tar man sikte på å etablere et eget nettsted hvor kursmateriell knyttet til læreplanmålene og annen relevant informasjon for skolepersonell gjøres lett tilgjengelig.– Jeg er opptatt av at seksuell orientering må sees i sammenheng med etnisitet og kjønn i arbeidet mot mobbing og erting i skolen. Slik mobbing kan ramme enkeltelever hardt. Skolemyndighetene bør ta dette perspektivet på alvor i det forebyggende arbeidet mot mobbing. Opplæring og utdanning skal ta hensyn til at elever og studenter er ulike og legge til rette for et mangfoldig felleskap på skoler og utdanningsinstitusjoner, sier Halvorsen. LLH er nå i gang med å sette ned en styringsgruppe.– Vi har heldigvis evnen til å kaste oss kjapt rundt, og vil umiddelbart nedsette en styringsgruppe med ressurspersoner slik vi har i Rosa Kompetanse Helse. Vi har gode krefter i egen organisasjon, og vi har også vært i møte med Utdanningsforbundet som støtter metoden Rosa Kompetanse bygger på. De vil være viktige samarbeidspartnere for oss. I første omgang ser jeg for meg at vi går i dialog med et par skoler i Oslo og et par skoler i en landkommune, med mål om ha gjennomført undervisninger før nyttår. Det vil være en viktig periode for å utvikle et godt produkt, LLH-leder Bård Nylund.