Svekket psykisk helse

Publisert

Over halvparten av homofile, lesbiske og bifile har hatt varige og tilbakevendende symptomer på psykiske plager, viser en fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). – Det er ingen tvil om at arbeidet har gått for langsomt, sier leder i LLH, Karen Pinholt. I SSBs rapport «Seksuell identitet og levekår» kommer det frem at 41 prosent av de homofile som ble spurt har hatt varige og tilbakevendende symptomer på psykiske plager de siste tre månedene. Andelen blant bifile er 55 prosent. Rapporten er imidlertid bygget på svært små tall. Bare 67 homo- og bifile har svart på undersøkelsen.– Det er ikke overraskende at andelen er så høy. Det er i tråd med det som har blitt funnet tidligere, men det er trist at tallene fortsatt er så høye, sier leder i LLH, Karen Pinholt. Én av tre heterofile svarte at de hadde hatt varige og tilbakevendende symptomer på psykiske plager. – Rapporten sier ikke noe om grunnene til hvorfor denne gruppen har psykiske plager, men tidligere forskning viser at stigmatisering og frykt for å være seg selv som følge av det å være annerledes på en måte som fortsatt blir sett på som mindreverdig, gjør at flere homofile og lesbiske får psykiske plager, sier Pinholt som mener at stigmatiseringen av homofile, lesbiske og bifile må ta slutt for å få ned tallene. - Vi må rett og slett sørge for at det er trygt å være seg selv på alle arenaer.

– Hva gjøres for å bekjempe den negative statistikken?

– Det jobbes hele tiden for å få aksept for at vi er annerledes. Alt fra tilbud som Blikk og Gaysir til mer konkrete holdningskampanjer og læringstiltak, sier Pinholt.

Skolen er viktigst

Novas rapport fra 1999 er den siste undersøkelsen som har tatt for seg homofiles levekår. Den viste at en av fire unge homofile hadde forsøkt selvmord. Pinholt mener arbeidet har gått for langsomt og viser særlig til at arbeidet i skolen går for sakte. – Skolen er det viktigste området når det gjelder å endre holdninger. I lærerplanene har vi klart og fått på plass krav om at homofili og seksuell orientering skal være tema i undervisningen, men vi ser ingen steder at departementene eller skolelederne har tatt ansvar for at lærere har den nødvendige kompetansen for å undervise om dette, poengterer Pinholt. LLHs  «Rosa Kompetanse» holdt nylig foredrag i Stavanger og ønsket særlig å nå ut til lærere, men ingen lærere i Stavangers 24 ungdoms- og videregående skoler viste interesse. – Det er ikke pensum ved lærerutdanningen ved høgskolene og det er heller ikke gjort noe systematisk forsøk på at lærere skal få denne kompetansen. I Stavanger forsøkte vi å nå ut til lærerne, men ingen meldte seg på. Det er ikke noe press hverken fra myndigheter, skoleeiere eller skoleledere om at de må få denne kompetansen, sier Pinholt.

– Viktig statistikk

Rapporten «Seksuell identitet og levekår» er resultatet av et forsøksprosjekt for å utrede om seksuell identitet skal inngå fast i SSBs levekårsundersøkelse fremover. Prosjektet ble satt i gang etter en formell henvendelse fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).– Det er en del måleusikkerheter i rapporten. Blant annet er det nesten ingen i den eldre generasjonen som har innrømmet tiltrekning mot samme kjønn eller identifisert seg som homofil, påpeker Pinholt. Det er kun 67 kvinner og menn som har sagt at de er homofile, lesbiske eller bifile i undersøkelsen. Dette er også noe av årsaken til at SSB har konkludert med å ikke gjøre spørsmål om seksuell tiltrekning og seksuell identitet til en fast del av levekårsundersøkelsen.– Det betyr ikke at spørsmålene ikke kan inkluderes i undersøkelsen igjen ved en senere anledning, men en må da være oppmerksom på at utvalgets størrelse vil være avgjørende for å kunne trekke signifikante konklusjoner, samtidig som en må forvente en viss målefeil, heter det i rapporten fra SSB. Pinholt mener likevel det er på tide at det kommer regelmessig statistikk på dette feltet. – Vi trenger gjennomarbeidet statistikk på dette feltet. Vi hadde helst sett at vi hadde fått årlig statistikk, men minst hvert femte år burde det fremlegges statistikk på psykisk helse og levekår blant homofile, lesbiske og bifile, sier Pinholt til Blikk Nett. Rapporten kan lastes ned i sin helhet her