Transpersoner får nye attester

Publisert

Elever har krav på nye vitnemål for skoler som er omfattet av opplæringsloven.

– Da LDO fikk flere henvendelser fra transpersoner rundt behov for nye attester og vitnemål, ba vi om en avklaring og oppfølging fra regjeringen. Det har vi nå fått. Transpersoner skal ikke bli forskjellsbehandlet når det kommer til muligheten for å få vitnemål og attester, sier Jon Martin Larsen, kommunikasjonssjef i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

LDO mottok nylig to klagesaker og ni veiledningssaker som gjelder utstedelser av vitnemål og attester i forbindelse med kjønnsbekreftende behandling/endring av juridisk kjønn.

Dette skjer til tross for at disse problemstillingene er tatt opp i regjeringens nye handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Der står det blant annet at «en arbeidsgiver eller en skole som nekter å utstede ny attest eller et nytt vitnemål til en person som har endret sitt juridiske kjønn, vil kunne rammes av forbudet mot diskriminering på grunn av kjønnsidentitet.»

Krav på nye vitnemål

I svaret på brevet som LDO sendte til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) fremgår det at elever har krav på nye vitnemål for skoler som er omfattet av opplæringsloven, lov om folkehøyskoler og universitets- og høyskoleloven.

Departementet understreker imidlertid at retten til nytt vitnemål ikke går klart frem av lovverket, og de vil derfor gjøre følgende for å presisere retten til å få nytt vitnemål som er i samsvar med kjønnsidentiteten:

– Kunnskapsdepartementet vil be Utdanningsdirektoratet ved fylkesmannsembetene om å veilede skoler og skoleeiere om rettigheten, ta opp saken i relevante fora, sende brev til folkehøyskolene og gjøre oppmerksom på rettigheten. De vil også oppfordre universiteter og høyskoler om å utstede nytt vitnemål til personer i tråd med kjønnsidentiteten til studentene, sier Larsen.

Fare for diskriminering

Den ene klagesaken gjaldt tidligere arbeidsgiver som ikke ville utstede ny attest til arbeidstakeren som hadde endret kjønn, mens den andre klagesaken gjelder en folkehøyskole som ikke vil utstede nytt vitnemål til en person som har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling.

– Den første saken løste seg før LDO hadde fått tatt stilling til den, mens den andre saken er under behandling nå, sier Larsen. Han legger til at hovedproblemet i sakene har vært at de det gjelder enten må ”oute” seg selv som transperson ved å legge ved uendrede vitnemål og attester, eller utelate attester og vitnemål og dermed få hull i CV-en.

– Ved outing står de i fare for å utsettes for diskriminering i arbeidslivet. Det å ha hull i CV-en er helt klart også uheldig, sier Larsen.