Ung i Oslo

Publisert

Ung i Oslo 2012 er en omfattende undersøkelse som er gjennomført på niende og tiende trinn i grunnskolen, og første videregående trinn i osloskolen, men undersøkelsen har utelatt spørsmål om seksuell orientering. Undersøkelsen er gjennomført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag fra Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, Rusmiddeletaten og Kompetansesenter for rus i Oslo kommune. Tilsvarende undersøkelser gjennomføres ulike steder i landet for å gjøre det mulig å sammenlikne oppvekstmiljøer i ulike kommuner. Samtidig inngår undersøkelsen i en større europeisk studie ved navn Youth in Europe. Bak Youth in Europe står et nettverk av europeiske storbyer - European Cities Against Drugs (ECAD). Oslo er en av byene tilknyttet ECAD. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for den framtidige ungdomspolitikken og det rusforebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Oslo. Ung i Oslo 2012 bygger på tidligere ungdomsundersøkelser gjennomført i Oslo i 1996, 2006 og 2010. Flere av spørsmålene i årets undersøkelse gjør det mulig å se på endringer i ungdomsmiljøene i Oslo gjennom et tidsrom på 16 år. Dette gjør det mulig å undersøke hvordan ulike aspekter ved det å være tenåring har forandret seg, og om dette gjør livene lettere eller vanskeligere for ungdommene. Resultatene fra undersøkelsen er samlet i en NOVA-rapport. I rapportens nøkkeltall foreligger det ingenting som omhandler lhbt-ungdom eller lhbt-tematikk. Det reagerer Skeiv Verden på.– Hvis hensikten med undersøkelsen er å sammenligne med tidligere undersøkelser, og også å sammenligne med andre steder i Norge, så er det underlig at man ikke har målrettete spørsmål om lhbt. Novas «Ung i Oslo 2012» har ingen spørsmål om lhbt i det hele tatt, sier Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden, til Blikk Nett. – På samme tid snakker man alltid om at man mangler tall og fakta om gruppen unge lhbt-personer, sier hun. I Bera Mosengs rapport fra 2007, «Vold mot lesbiske og homofile tenåringer» kom det fram at homofil ungdom har forhøyet risiko for å bli utsatt for graverende tilfeller av vold sammenlignet med ungdom som identifiserer seg som heterofile. Mosengs rapport baserte seg på statistikk fra undersøkelsen «Ung i Oslo 2006», også gjennomført av NOVA. – For oss som jobber med unge lhbt-personer og med lhbt som tema er vi avhengig av å få noen pekepinner på situasjonen slik at vi kan jobbe i riktig retning og systematisk. Det hadde selvsagt vært flott med en egen lhbt-undersøkelse blant unge i Oslo, men Skeiv Verden mener bestemt at lhbt burde være en naturlig del av en undersøkelse som handler om ungdoms levekår, slik som «Ung i Oslo 2012». Øvergaard legger til at NOVA har gjort et enormt arbeid og at rapporten dekker utrolig mange områder - som seksualitet, mobbing og rus.– Og så ser vi at lhbt glimrer med sitt fravær. Det er sjokkerende. Anders Bakken, forskningsleder ved NOVA, sier i en kommentar til Blikk Nett at lhbt-perspektivet ikke har vært en del av oppdraget fra Oslo kommune.– NOVA er et oppdragsforskningsinstitutt og hvis noen ønsker å få gjennomført en undersøkelse basert på lhbt og kommer med penger kan vi vurdere å gjennomføre en slik undersøkelse. Bakken forteller at man ikke har valgt bort lhbt, men at det er oppdragsgiver som setter rammene for prosjektet.– Men det er heller ikke helt uproblematisk å forske på gruppen unge lhbt-personer. Det er noe en del unge ikke ønsker å rapportere, spesielt unge homofile vil nok underrapportere - samtidig som det vil være ikke-homofile ungdommer som vil overrapportere.

– Vil ikke det være tilfelle uansett tema, som for eksempel rus?

– Det vil alltid være en generell problemstilling. Men jeg tenker at dette er et mer ømfintlig tema enn det rus er blant ungdommer. Men i denne sammenhengen har vi ikke gjort slike vurderinger. Det som er utgangspunktet er at Oslo kommune ønsket å få gjentatt en undersøkelse blant unge i Oslo for å fange opp tidligere funn - som i stor grad handlet om rus. Det er bakgrunnen for denne undersøkelsen.